Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database2443
Clement Of Rome, 1 Clement, 6.1
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

15 results
1. Hebrew Bible, Proverbs, 31.10 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

31.10. A woman of valour who can find? For her price is far above rubies."
2. Clement of Rome, 1 Clement, 1.3, 5.1, 21.6, 55.1-55.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.3. ἀπροσωπολήμπτως γὰρ πάντα ἐποιεῖτε καὶ ἐν τοῖς νομίμοις τοῦ θεοῦ ἐπορεύεσθε, ὑποτασσόμενοι τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ τιμὴν τὴν καθήκουσαν ἀπονέμοντες τοῖς παῤ ὑμῖν πρεσβυτέροις: νέοις τε μέτρια καὶ σεμνὰ νοεῖν ἐπετρέπετε: γυναιξίν τε ἐν ἀμώμῳ καὶ σεμνῇ καὶ ἁγνῇ συνειδήσει πάντα ἐπιτελεῖν παρηγγέλλετε, στεργούσας καθηκόντως τοὺς ἄνδρας ἑαυτῶν: ἔν τε τῷ κανόνι τῆς ὑποταγῆς ὑπαρχούσας τὰ κατὰ τὸν οἶκον σεμνῶς οἰκουργεῖν ἐδιδάσκετε, πάνυ σωφρονούσας. 5.1. Ἀλλ̓ ἵνα τῶν ἀρχαίων ὑποδειγμάτων παυσώμεθα, ἔλθωμεν ἐπὶ τοὺς ἔγγιστα γενομένους ἀθλητάς: λάβωμεν τῆς γενεᾶς ἡμῶν τὰ γενναῖα ὑποδείγματα. 21.6. τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, οὗ τὸ αἷμα ὑπὲρ ἡμῶν ἐδόθη, ἐντραπῶμεν, τοὺς προηγουμένους ἡμῶν αἰδεσθῶμεν, τοὺς πρεσβυτέρους τιμήσωμεν, τοὺς νέους παιδεύσωμεν τὴν παιδείαν τοῦ φόβου τοῦ θεοῦ, τὰς γυναῖκας ἡμῶν ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν διορθωσώμεθα. 55.1. Ἵνα δὲ καὶ ὑποδείγματα ἐθνῶν ἐνέγκωμεν. πολλοὶ βασιλεῖς καὶ ἡγούμενοι, λοιμικοῦ τινος ἐνστάντος καιροῦ, χρησμοδοτηθέντες παρέδωκαν ἑαυτοὺς εἰς θάνατον, ἵνα ῥύσωνται διὰ τοῦ ἑαυτῶν αἵματος τοὺς πολίτας: πολλοὶ ἐξεχώρησαν ἰδίων πόλεων, ἵνα μὴ στασιάζωσιν ἐπὶ πλεῖον. 55.2. ἐπιστάμεθα πολλοὺς ἐν ἡμῖν παραδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς δεσμά, ὅπως ἑτέρους λυτρώσονται: πολλοὶ ἑαυτοὺς παρέδωκαν εἰς δουλείαν. καὶ λαβόντες τὰς τιμὰς αὐτῶν ἑτέρους ἐψώμισαν. 55.3. πολλαὶ γυναῖκες ἐνδυναμωθεῖσαι διὰ τῆς χάριτος τοῦ Judith 8 ff θεοῦ ἐπετελέσαντο πολλὰ ἀνδρεῖα.
3. New Testament, 1 Peter, 3.1, 4.15-4.16 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.1. In like manner, wives, be in subjection to your own husbands; so that, even if any don't obey the Word, they may be won by the behavior of their wives without a word; 4.15. For let none of you suffer as a murderer, or a thief, or an evil doer, or as a meddler in other men's matters. 4.16. But if one of you suffers for being a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God in this matter.
4. New Testament, 1 Timothy, 2.7-2.9, 3.11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.7. to which I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth in Christ, not lying), a teacher of the Gentiles in faith and truth. 2.8. I desire therefore that the men in every place pray, lifting up holy hands without wrath and doubting. 2.9. In the same way, that women also adorn themselves in decent clothing, with modesty and propriety; not just with braided hair, gold, pearls, or expensive clothing; 3.11. Their wives in the same way must be reverent, not slanderers, temperate, faithful in all things.
5. Tacitus, Annals, 15.44 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

15.44.  So far, the precautions taken were suggested by human prudence: now means were sought for appeasing deity, and application was made to the Sibylline books; at the injunction of which public prayers were offered to Vulcan, Ceres, and Proserpine, while Juno was propitiated by the matrons, first in the Capitol, then at the nearest point of the sea-shore, where water was drawn for sprinkling the temple and image of the goddess. Ritual banquets and all-night vigils were celebrated by women in the married state. But neither human help, nor imperial munificence, nor all the modes of placating Heaven, could stifle scandal or dispel the belief that the fire had taken place by order. Therefore, to scotch the rumour, Nero substituted as culprits, and punished with the utmost refinements of cruelty, a class of men, loathed for their vices, whom the crowd styled Christians. Christus, the founder of the name, had undergone the death penalty in the reign of Tiberius, by sentence of the procurator Pontius Pilatus, and the pernicious superstition was checked for a moment, only to break out once more, not merely in Judaea, the home of the disease, but in the capital itself, where all things horrible or shameful in the world collect and find a vogue. First, then, the confessed members of the sect were arrested; next, on their disclosures, vast numbers were convicted, not so much on the count of arson as for hatred of the human race. And derision accompanied their end: they were covered with wild beasts' skins and torn to death by dogs; or they were fastened on crosses, and, when daylight failed were burned to serve as lamps by night. Nero had offered his Gardens for the spectacle, and gave an exhibition in his Circus, mixing with the crowd in the habit of a charioteer, or mounted on his car. Hence, in spite of a guilt which had earned the most exemplary punishment, there arose a sentiment of pity, due to the impression that they were being sacrificed not for the welfare of the state but to the ferocity of a single man.
6. Clement of Alexandria, Miscellanies, 2.125.2, 7.1.1 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

7. Hermas, Similitudes, 9.28.4 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

8. Irenaeus, Refutation of All Heresies, 4.33.9 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

9. Justin, First Apology, 64 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

64. From what has been already said, you can understand how the devils, in imitation of what was said by Moses, asserted that Proserpine was the daughter of Jupiter, and instigated the people to set up an image of her under the name of Kore [Cora, i.e., the maiden or daughter] at the spring-heads. For, as we wrote above, Moses said, In the beginning God made the heaven and the earth. And the earth was without form and unfurnished: and the Spirit of God moved upon the face of the waters. In imitation, therefore, of what is here said of the Spirit of God moving on the waters, they said that Proserpine [or Cora] was the daughter of Jupiter. And in like manner also they craftily feigned that Minerva was the daughter of Jupiter, not by sexual union, but, knowing that God conceived and made the world by the Word, they say that Minerva is the first conception [ἔννοια]; which we consider to be very absurd, bringing forward the form of the conception in a female shape. And in like manner the actions of those others who are called sons of Jupiter sufficiently condemn them.
10. Justin, Dialogue With Trypho, 110.4 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Pliny The Younger, Letters, 10.96.2 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Pliny The Younger, Letters, 10.96.2 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

13. Tatian, Oration To The Greeks, 32 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

14. Tertullian, Prescription Against Heretics, 41 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

15. Justinian, Digest, 47.9.9, 48.9.9 (5th cent. CE - 6th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
arson,fire Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 82
bishops Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144
burial places (memorials) Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144
catacombs/cemeteries Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144
charito Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 147
christians,numbers of Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 82
citizenship,political rights Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 82
clement of alexandria Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 58
cross,crucifixion Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 82
crucifixion Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 58
daniel,in christian writings Avemarie, van Henten, and Furstenberg (2023), Jewish Martyrdom in Antiquity, 296, 297
dositheus Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 82
educated,erudite Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144, 147
execution Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 58
exorcist Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 147
gaius Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144
gnostics Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 147
greek Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144
hananiah,azariah and mishael,as exemplars of faith Avemarie, van Henten, and Furstenberg (2023), Jewish Martyrdom in Antiquity, 297
hananiah,azariah and mishael,in christian narratives Avemarie, van Henten, and Furstenberg (2023), Jewish Martyrdom in Antiquity, 297
heretics {see also gnostics; marcionites) Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 147
hermas,shepherd of Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 58
hippolytus (soon after Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144
humiliores Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 82, 144, 147
irenaeus of lyon Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 58
jews,jewish Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144
justin Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 147
justin martyr Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 58
latin,latinisms Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144
law,criminal Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 82
law,lawyers Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 82
literary ambition Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144
martyrdom Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 58
martyrs Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 58
mixed marriages Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 147
nero Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 82
novatian Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144
paul (apostle) Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 58
persecution,martyrs Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 82, 147
persecution/persecutions' Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 58
peter (apostle) Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 58
pliny the younger Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 58
prisons,imprisonment Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 82
provincials,immigrants Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 82
roman church Stanton (2021), Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace, 196
senator,senatorial Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 147
socially elevated Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144
suetonius Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 82
synagogue Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 147
tertullian Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 58
trajan Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 58
translation Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144
twelve tablets Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 82
victor Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144
widows Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 147
women Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 147
worship Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 144, 147