Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database2443
Clement Of Rome, 1 Clement, 11.1
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

31 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 32.7, 32.15, 32.17 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

32.7. זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם בִּינוּ שְׁנוֹת דּוֹר־וָדוֹר שְׁאַל אָבִיךָ וְיַגֵּדְךָ זְקֵנֶיךָ וְיֹאמְרוּ לָךְ׃ 32.15. וַיִּשְׁמַן יְשֻׁרוּן וַיִּבְעָט שָׁמַנְתָּ עָבִיתָ כָּשִׂיתָ וַיִּטֹּשׁ אֱלוֹהַ עָשָׂהוּ וַיְנַבֵּל צוּר יְשֻׁעָתוֹ׃ 32.17. יִזְבְּחוּ לַשֵּׁדִים לֹא אֱלֹהַ אֱלֹהִים לֹא יְדָעוּם חֲדָשִׁים מִקָּרֹב בָּאוּ לֹא שְׂעָרוּם אֲבֹתֵיכֶם׃ 32.7. Remember the days of old, Consider the years of many generations; Ask thy father, and he will declare unto thee, Thine elders, and they will tell thee." 32.15. But Jeshurun waxed fat, and kicked— Thou didst wax fat, thou didst grow thick, thou didst become gross— And he forsook God who made him, And contemned the Rock of his salvation." 32.17. They sacrificed unto demons, no-gods, Gods that they knew not, New gods that came up of late, Which your fathers dreaded not."
2. Hebrew Bible, Genesis, 19.26 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

19.26. וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח׃ 19.26. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt."
3. Hebrew Bible, Numbers, 17 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

4. Anon., Testament of Benjamin, 6.5 (2nd cent. BCE - 2nd cent. CE)

6.5. The good mind hath not two tongues, of blessing and of cursing, of contumely and of honor, of sorrow and of joy, of quietness and of confusion, of hypocrisy and of truth, [of poverty and of wealth]; but it hath one disposition, uncorrupt and pure, concerning all men.
5. Anon., Testament of Issachar, 3.4, 4.4-4.6 (2nd cent. BCE - 2nd cent. CE)

6. Septuagint, Ecclesiasticus (Siracides), 1.28 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.28. Do not disobey the fear of the Lord;do not approach him with a divided mind.
7. Septuagint, Wisdom of Solomon, 1.1, 2.24, 10.7 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.1. Love righteousness, you rulers of the earth,think of the Lord with uprightness,and seek him with sincerity of heart; 2.24. but through the devils envy death entered the world,and those who belong to his party experience it. 10.7. Evidence of their wickedness still remains:a continually smoking wasteland,plants bearing fruit that does not ripen,and a pillar of salt standing as a monument to an unbelieving soul.
8. Philo of Alexandria, On The Life of Moses, 2 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

9. Clement of Rome, 1 Clement, 1.1, 1.3, 2.6, 3.4, 4.1-4.6, 4.8-4.12, 11.2, 12.1, 12.3, 13.1, 16.2, 20.3-20.4, 21.7, 23.1, 23.3, 31.2, 35.5, 38.2, 46.2, 46.5, 47.3-47.4, 47.6-47.7, 49.5, 51.1, 54.2, 55.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Διὰ τὰς αἰφνιδίους καὶ ἐπαλλήλους γενομένας ἡμῖν συμφορὰς καὶ περιπτώσεις, C reads perista/seit shich L perhaps represente by impedimenta, and Knopf accepts this. βράδιον νομίζομεν ἐπιστροφὴν πεποιῆσθαι περὶ τῶν ἐπιζητουμένων παῤ ὑμῖν πραγμάτων, ἀγαπητοί, τῆς τε ἀλλοτρίας καὶ ξένης τοῖς ἐκλεκτοῖς τοῦ θεοῦ, μιαρᾶς καὶ ἀνοσίου στάσεως ἣν ὀλίγα πρόσωπα προπετῆ καὶ αὐθάδη ὑπάρχοντα εἰς τοσοῦτον ἀπονοίας ἐξέκαυσαν, ὥστε τὸ σεμνὸν καὶ περιβόητον καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἀξιαγάπητον ὄνομα ὑμῶν μεγάλως βλασφημηθῆναι. 1.3. ἀπροσωπολήμπτως γὰρ πάντα ἐποιεῖτε καὶ ἐν τοῖς νομίμοις τοῦ θεοῦ ἐπορεύεσθε, ὑποτασσόμενοι τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ τιμὴν τὴν καθήκουσαν ἀπονέμοντες τοῖς παῤ ὑμῖν πρεσβυτέροις: νέοις τε μέτρια καὶ σεμνὰ νοεῖν ἐπετρέπετε: γυναιξίν τε ἐν ἀμώμῳ καὶ σεμνῇ καὶ ἁγνῇ συνειδήσει πάντα ἐπιτελεῖν παρηγγέλλετε, στεργούσας καθηκόντως τοὺς ἄνδρας ἑαυτῶν: ἔν τε τῷ κανόνι τῆς ὑποταγῆς ὑπαρχούσας τὰ κατὰ τὸν οἶκον σεμνῶς οἰκουργεῖν ἐδιδάσκετε, πάνυ σωφρονούσας. 2.6. πᾶσα στάσις καὶ πᾶν σχίσμα βδελυκτὸν ἦν ὑμῖν. ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν τῶν πλησίον ἐπενθεῖτε: τὰ ὑστερήματα αὐτῶν ἴδια ἐκρίνετε. 3.4. διὰ τοῦτο πόρρω ἄπεστιν ἡ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη, ἐν τῷ ἀπολιπεῖν ἕκαστον τὸν φόβον τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ ἀμβλυωπῆσαι, μηδὲ ἐν τοῖς νομίμοις τῶν προσταγμάτων αὐτοῦ πορεύεσθαι, μηδὲ πολιτεύεσθαι κατὰ τὸ καθῆκον τῷ Χριστῷ, ἀλλὰ ἕκαστον βαδίζειν κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς καρδίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, ζῆλον ἄδικον καὶ ἀσεβῆ ἀνειληφότας, Wisd. 7, 21 δἰ οὖ καὶ θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον. 4.1. Γέγραπται γὰρ οὕτως: Καὶ ἐγένετο μεθ̓ ἡμέρας, ἤνεγκεν Κάϊν ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς θυσίαν τῷ θεῷ, καὶ Ἄβελ ἤνεγκεν καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων καὶ ἀπὸ τῶν στεάτων αὐτῶν. 4.2. καὶ ἐπεῖδεν ὁ θεὸς ἐπὶ Ἄβελ καὶ ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ, ἐπὶ δὲ Κάϊν καὶ ἐπὶ ταῖς θυσίαις αὐτοῦ οὐ προσέσχεν. 4.3. καὶ ἐλυπήθη Κάϊν λίαν καὶ συνέπεσεν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ. 4.4. καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Κάϊν: Ἱνατί περίλυπος ἐγένου, καὶ ἱνατί συνέπεσεν τὸ πρόσωπόν σου; οὐκ ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς, ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς, ἥμαρτες; 4.5. ἡσύχασον: πρὸς σὲ ή ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ. 4.6. καὶ εἶπεν Κάϊν πρὸς Ἄβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ: Διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ, ἀνέστη Κάϊν ἐπὶ Ἄβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν. 4.8. διὰ ζῆλος ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἰακὼβ ἀπέδρα ἀπὸ Gen. 37 προσώπου Ἠσαῦ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 4.9. ζῆλος ἐποίησεν Ἰωσὴφ μέχρι θανάτου διωχθῆναι καὶ μέχρι δουλείας εἰσελθεῖν. 4.10. ζῆλος φυγεῖν ἠνάγκασεν Μωϋσῆν ἀπὸ προσώπου Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου ἐν τῷ ἀκοῦσαι αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὁμοφύλου: Exod. 2, 14 Τίς σε κατέστησεν κριτὴν ἢ δικαστὴν ἐφ̓ ἡμῶν; μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις, ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς Num. 12 τὸν Λἰγύπτιον; 4.11. διὰ ζῆλος ʼΛαρὼν καὶ Μαριὰμ ἔξω τῆς παρεμβολῆς ηὐλίσθησαν. 4.12. Num. 16 ζῆλος Δαθὰν καὶ Ἀβειρὼν ζῶντας κατήγαγεν εἰς ᾅδου διὰ τὸ στασιάσαι αὐτοὺς πρὸς τὸν θεράποντα I Sam. 18 ff τοῦ θεοῦ Μωϋσῆν. 11.2. συνεξελθούσης γὰρ αὐτῷ τῆς γυναικὸς ἑτερογνώμονος ὑπαρχούσης καὶ οὐκ ἐν ὁμονοίᾳ, εἰς τοῦτο σημεῖον ἐτέθη, ὥστε γενέσθαι αὐτὴν στήλην ἁλὸς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, εἰς τὸ γνωστὸν εἶναι πᾶσιν, ὅτι οἱ δίψυχοι καὶ οἱ διστάζοντες περὶ τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως εἰς κρίμα καὶ εἰς σημείωσιν πάσαις ταῖς γενεαῖς γίνονται. 12.1. Διὰ πίστιν καὶ φιλοξενίαν ἐσώθη Ῥαὰβ ἡ πόρνη. h( e)pilegome/nh po/rnh CLSK perhaps from Hebr. 11, 31. The text is found in A Clement. 12.3. ἡ οὖν φιλόξενος Ῥαὰβ εἰσδεξαμένη αὐτοὺς ἔκρυψεν εἰς τὸ ὑπερῷον ὑπὸ τὴν Josh. 2, 3 λινοκαλάμην. 13.1. Ταπεινοφρονήσωμεν οὖν, ἀδελφοί, ἀποθέμενοι πᾶσαν ἀλαζονείαν καὶ τῦφος καὶ ἀφροσύνην καὶ ὀργάς, καὶ ποιήσωμεν τὸ γεγραμμένον, λέγει γὰρ Jer, 9, 23-24; I Sam 2, 10; I Cor. 1, 31; II Cor. 10, 17 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον: Μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ μηδὲ ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ μηδὲ ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, ἀλλ̓ ἡ ὁ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω, τοῦ ἐκζητεῖν αὐτὸν καὶ ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην: μάλιστα μεμνημένοι τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, οὓς ἐλάλησεν διδάσκων ἐπιείκειαν καὶ μακροθυμίαν. Matt. 5, 7; 6, 14. 15; 7, 1. 2. 12; Luke 6, 31. 36-38 16.2. τὸ σκῆπτρον τῆς μεγαλωσύνης τοῦ θεοῦ, ὁ κύριος Ἰησοῦς Χριστός, οὐκ ἦλθεν ἐν κόμπῳ ἀλαζονείας οὐδὲ ὑπερηφανίας, καίπερ δυνάμενος, ἀλλὰ ταπεινοφρονῶν, καθὼς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον περὶ Is. 69, 1-12 αὐτοῦ ἐλάλησεν: φησὶν γάρ: 20.3. ἥλιός τε καὶ σελήνη, ἀστέρων τε χοροὶ κατὰ τὴν διαταγὴν αὐτοῦ ἐν ὁμονοίᾳ δίχα πάσης παρεκβάσεως ἐξελίσσουσιν τοὺς ἐπιτεταγμένους αὐτοῖς ὁρισμούς. 20.4. γῆ κυοφοροῦσα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τοῖς ἰδίοις καιροῖς τὴν πανπληθῆ ἀνθρώποις τε καὶ θηρσὶν καὶ πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐπ̓ αὐτῆς ζώοις ἀνατέλλει τροφήν, μὴ διχοστατοῦσα μηδὲ ἀλλοιοῦσά τι τῶν δεδογματισμένων ὑπ̓ αὐτοῦ. 21.7. τὸ ἀξιαγάπητον τῆς ἁγνείας ἦθος ἐνδειξάσθωσαν, τὸ ἀκέραιον τῆς πραΰτητος αὐτῶν βούλημα ἀποδειξάτωσαν, τὸ ἐπιεικὲς τῆς γλώσσης αὐτῶν διὰ τῆς σιγῆς φανερὸν ποιησάτωσαν, τὴν ἀγάπην αὐτῶν μὴ κατὰ προσκλίσεις, ἀλλὰ πᾶσιν τοῖς φοβουμένοις τὸν θεὸν ὁσίως ἴσην παρεχέτωσαν. 23.1. Ὁ οἰκτίρμων κατὰ πάντα καὶ εὐεργετικὸς πατὴρ ἔχει σπλάγχνα ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἠπίως τε καὶ προσηνῶς τὰς χάριτας αὐτοῦ ἀποδιδοῖ τοῖς προσερχομένοις αὐτῷ ἁπλῇ διανοιᾳ. 23.3. πόρρω γενέσθω ἀφ̓ ἡμῶν ἡ γραφὴ αὕτη, ὅπου λέγει: Ταλαίπωροί εἰσιν οἱ δίψυχοι, οἱ διστάζοντες τῇ ψυχῇ, οἱ λέγοντες: Ταῦτα ἠκούσαμεν καὶ ἐπὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ ἰδού, γεγηράκαμεν, καὶ οὐδὲν ἡμῖν τούτων συνβέβηκεν. 31.2. τίνος χάριν ηὐλογήθη ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ, οὐχὶ δικαιοσύνην καὶ Gen. 23 ἀλήθειαν διὰ πίστεως ποιήσας; 35.5. πῶς δὲ ἔσται τοῦτο, ἀγαπητοί; ἐὰν ἐστηριγμενη ᾖ ἡ διάνοια ἡμῶν πιστῶς πρὸς τὸν θεόν, ἐὰν ἐκζητῶμεν τὰ εὐάρεστα καὶ εὐπρόσδεκτα αὐτῷ, ἐὰν ἐπιτελέσωμεν τὰ ἀνήκοντα τῇ ἀμώμῳ βουλήσει αὐτοῦ, Cf. Rom. I, 29-32 καὶ ἀκολουθήσωμεν τῇ ὁδῷ τῆς ἀληθείας, ἀπορρίψαντες ἀφ̓ ἑαυτῶν πᾶσαν ἀδικίαν καὶ πονηρίαν, πλεονεξίαν, ἔρεις, κακοηθείας τε καὶ δόλους, ψιθυρισμούς τε καὶ καταλαλιάς, θεοστυγίαν, ὑπερηφανίαν τε καὶ ἀλαζονείαν, κενοδοξίαν τε καὶ ἀφιλοξενίαν. The text is doulbtful: \ reads filoceni/an, shich is impossible, CS read a)filoceni/an, but L has inhumilitatem, shich Knopf believes to represent an original filodoci/an. 38.2. ὁ ἰσχυρὸς τημελείτω A has mh thtmmeleitw. This is perhaps a corruption of mh\ a)thmelei/tw "not neglect," shich may be the true reading. τὸν ἀσθενῆ, ὁ δὲ ἀσθενὴς ἐντρεπέσθω τὸν ἰσχυρόν: ὁ πλούσιος ἐπιχορηγείτω τῷ πτωχῷ, ὁ δὲ πτωχὸς εὐχαριστείτω τῷ θεῷ, ὅτι ἔδωκεν αὐτῷ, δἰ οὗ ἀναπληρωθῇ αὐτοῦ τὸ ὑστέρημα: ὁ σοφὸς ἐνδεικνύσθω τὴν σοφίαν αὐτοῦ μὴ ἐν λόγοις, ἀλλ̓ ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς: ὁ ταπεινοφρονῶν μὴ ἑαυτῷ μαρτυρείτω, ἀλλ̓ ἐάτω ὑφ̓ ἑτέρου ἑαυτὸν μαρτυρεῖσθαι: ὁ ἁγνὸς ἐν τῇ σαρκὶ A reads (??) mh/ preceded by a lacuna (the vellum has been asay). It is suggested that h)/tw should be supplied, giving the meaning "Let him sho is pure in the flesh, be so, and not," etc. μὴ ἀλαζονευέσθω, γινώσκων ὅτι ἕτερός ἐστιν ὁ ἐπιχορηγῶν αὐτῷ τὴν ἐγκράτειαν. 46.2. γέγραπται γάρ: Κολλᾶσθε τοῖς ἁγίοις, ὅτι οἱ κολλώμενοι αὐτοῖς ἁγιασθήσονται. 46.5. ἱνατί ἔρεις καὶ θυμοὶ καὶ διχοστασίαι καὶ σχίσματα πόλεμός τε Eph. 4, 4-6 ἐν ὑμῖν; 47.3. ἐπ̓ ἀληθείας πνευματικῶς ἐπέστειλεν ὑμῖν περὶ ἑαυτοῦ τε καὶ Κηφᾶ τε καὶ Ἀπολλώ, διὰ τὸ καὶ τότε προσκλίσεις ὑμᾶς πεποιῆσθαι. 47.4. ἀλλ̓ ἡ πρόσκλισις ἐκείνη ἥττονα ἁμαρτίαν ὑμῖν προσήνεγκεν: προσεκλίθητε γὰρ ἀποστόλοις μεμαρτυρημένοις καὶ ἀνδρὶ δεδοκιμασμένῳ παῤ αὐτοῖς. 47.6. αἰσχρά, ἀγαπητοί, καὶ λίαν αἰσχρά, καὶ ἀνάξια τῆς ἐν Χριστῷ ἀγωγῆς ἀκούεσθαι, τὴν βεβαιοτάτην καὶ ἀρχαίαν Κορινθίων ἐκκλησίαν δἰ ἓν ἢ δύο πρόσωπα στασιάζειν πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους: 47.7. καὶ αὕτη ἡ ἀκοὴ οὐ μόνον εἰς ἡμᾶς ἐχώρησεν, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ἑτεροκλινεῖς ὑπάρχοντας ἀφ̓ ἡμῶν, ὥστε καὶ βλασφημίας ἐπιφέρεσθαι τῷ ὀνόματι κυρίου διὰ τὴν ὑμετέραν ἀφροσύνην, ἑαυτοῖς δὲ κίνδυνον ἐπεξεργάζεσθαι. 49.5. ἀγάπη κολλᾷ ἡμᾶς τῷ θεῷ, ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν, ἀγάπη πάντα I Cor. 13, 4-7 ἀνέχεται, πάντα μακροθυμεῖ: οὐδὲν βάναυσον ἐν ἀγάπῃ, οὐδὲν ὑπερήφανον: ἀγάπη σχίσμα οὐκ ἔχει, ἀγάπη οὐ στασιάζει, ἀγάπη πάντα ποιεῖ ἐν ὁμονοίᾳ: ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐτελειώθησαν πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, δίχα ἀγάπης οὐδὲν εὐάρεστόν ἐστιν e)sti/n om. L. Clem. τῷ θεῷ. 51.1. Ὅσα οὖν παρεπέσαμεν καὶ ἐποιήσαμεν δια τινας παρεμπτώσεις The text is doubtful: dia\ ta\s paremptw/seis Clem., propler #3uaedant incuraiones L, the e#3uivalent of dia\ ta\s paremptw/seis tinw=n (ta\s) *k, dia\ tino\s tw=n ACS. τοῦ ἀντικειμένου, ἀξιώσωμεν ἀφεθῆναι ἡμῖν. καὶ ἐκεῖνοι δέ, οἵτινες ἀρχηγοὶ στάσεως καὶ διχοστασίας ἐγενήθησαν, ὀφείλουσιν τὸ κοινὸν τῆς ἐλπίδος σκοπεῖν. 54.2. εἰπάτω: Εἰ δἰ ἐμὲ στάσις καὶ ἔρις καὶ σχίσματα, ἐκχωρῶ, ἄπειμι, οὗ ἐὰν βούλησθε, καὶ ποιῶ τὰ προστασσόμενα ὑπὸ τοῦ πλήθους: μόνον τὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ εἰρηνευέτω μετὰ τῶν καθεσταμένων πρεσβυτέρων. 55.5. παραδοῦσα οὖν ἑαυτὴν τῷ κινδύνῳ ἐξῆλθεν δἰ ἀγάπην τῆς πατρίδος καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ ὄντος ἐν συγκλεισμῷ, καὶ παρέδωκεν κύριος Ὀλοφέρνην ἐν Esther 7, χειρὶ θηλείας.
10. Clement of Rome, 2 Clement, 11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11. Ignatius, To The Philadelphians, 2.1, 3.1, 8.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.1. Abstain from noxious herbs, which are not the husbandry of Jesus Christ, because they are not the planting of the Father. Not that I have found division among you, but filtering. 8.2. and I entreat you, Do ye nothing in a spirit of factiousness but after the teaching of Christ. For I heard certain persons saying, If I find it not in the charters, I believe it not in the Gospel. And when I said to them, It is written, they answered me That is the question. But as for me, my charter is Jesus Christ, the inviolable charter is His cross and His death and His resurrection, and faith through Him; wherein I desire to be justified through your prayers.
12. Ignatius, To The Ephesians, 6.2, 7.1, 8.1, 9.1, 10.3, 15.1, 16.2, 17.1, 18.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

6.2. Now Onesimus of his own accord highly praiseth your orderly conduct in God, for that ye all live according to truth,and that no heresy hath a home among you: nay, ye do not so much as listen to any one, if he speak of aught else save concerning Jesus Christ in truth. 7.1. For some are wont of malicious guile to hawk about the Name, while they do certain other things unworthy of God. These men ye ought to shun, as wild- beasts; for they are mad dogs, biting by stealth; against whom ye ought to be on your guard, for they are hard to heal. 8.1. Let no one therefore deceive you, as indeed ye are not deceived, seeing that ye belong wholly to God. For when no lust is established in you, which hath power to torment you, then truly ye live after God. I devote myself for you, and I dedicate myself as an offering for the church of you Ephesians which is famous unto all the ages. 9.1. But I have learned that certain persons passed through you from yonder, bringing evil doctrine; whom ye suffered not to sow seed in you, for ye stopped your ears, so that ye might not receive the seed sown by them; forasmuch as ye are stones of a temple, which were prepared beforehand for a building of God the Father, being hoisted up to the heights through the engine of Jesus Christ, which is the Cross, and using for a rope the Holy Spirit; while your faith is your windlass, and love is the way that leadeth up to God. 10.3. Let us show ourselves their brothers by our forbearance; but let us be zealous to be imitators of the Lord, vying with each other who shall suffer the greater wrong, who shall be defrauded, who shall be set at nought; that no herb of the devil be found in you: but in all purity and temperance abide ye in Christ Jesus, with your flesh and with your spirit. 15.1. It is better to keep silence and to be, than to talk and not to be. It is a fine thing to teach, if the speaker practise. Now there is one teacher, who spake and it came to pass: yea and even the things which He hath done in silence are worthy of the Father. 16.2. If then they which do these things after the flesh are put to death, how much more if a man through evil doctrine corrupt the faith of God for which Jesus Christ was crucified. Such a man, having defiled himself, shall go into the unquenchable fire; and in like manner also shall he that hearkeneth unto him. 17.1. For this cause the Lord received ointment on His head, that He might breathe incorruption upon the Church. Be not anointed with the ill odour of the teaching of the prince of this world, lest he lead you captive and rob you of the life which is set before you. 18.1. My spirit is made an offscouring for the Cross, which is a stumbling-block to them that are unbelievers, but to us salvation and life eternal. Where is the wise? Where is the disputer? Where is the boasting of them that are called prudent?
13. Ignatius, To The Magnesians, 8.1, 9.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8.1. Be not seduced by strange doctrines nor by antiquated fables, which are profitless. For if even unto this day we live after the manner of Judaism, we avow that we have not received grace: 9.1. If then those who had walked in ancient practices attained unto newness of hope, no longer observing sabbaths but fashioning their lives after the Lord's day, on which our life also arose through Him and through His death which some men deny -- a mystery whereby we attained unto belief, and for this cause we endure patiently, that we may be found disciples of Jesus Christ our only teacher --
14. Ignatius, To The Philadelphians, 2.1, 3.1, 8.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.1. As children therefore [of the light] of the truth, shun division and wrong doctrines; and where the shepherd is, there follow ye as sheep. 3.1. Abstain from noxious herbs, which are not the husbandry of Jesus Christ, because they are not the planting of the Father. Not that I have found division among you, but filtering. 8.2. and I entreat you, Do ye nothing in a spirit of factiousness but after the teaching of Christ. For I heard certain persons saying, If I find it not in the charters, I believe it not in the Gospel. And when I said to them, It is written, they answered me That is the question. But as for me, my charter is Jesus Christ, the inviolable charter is His cross and His death and His resurrection, and faith through Him; wherein I desire to be justified through your prayers.
15. Ignatius, To The Smyrnaeans, 2.1, 7.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16. Ignatius, To The Trallians, 3.2, 6.1-6.2, 10.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.2. And I am persuaded that ye are so minded as touching these matters: for I received the ensample of your love, and I have it with me, in the person of your bishop, whose very demeanour is a great lesson, while his gentleness is power -- a man to whom I think even the godless pay reverence. 6.1. I exhort you therefore -- yet not I, but the love of Jesus Christ -- take ye only Christian food, and abstain from strange herbage, which is heresy: 6.2. for these men do even mingle poison with Jesus Christ, imposing upon others by a show of honesty, like persons administering a deadly drug with honied wine, so that one who knoweth it not, fearing nothing, drinketh in death with a baneful delight. 10.1. But if it were as certain persons who are godless, that is unbelievers, say, that He suffered only in semblance, being themselves mere semblance, why am I in bonds? And why also do I desire to fight with wild beasts? So I die in vain. Truly then I lie against the Lord.
17. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.232, 13.75, 17.266 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.232. 4. Now Isaac was of such a generous disposition as became the son of such a father, and was pleased with this discourse; and said, “That he was not worthy to be born at first, if he should reject the determination of God and of his father, and should not resign himself up readily to both their pleasures; since it would have been unjust if he had not obeyed, even if his father alone had so resolved.” So he went immediately to the altar to be sacrificed. 13.75. They desired therefore the king to sit with his friends, and hear the debates about these matters, and punish those with death who were baffled. Now Sabbeus and Theodosius managed the argument for the Samaritans, and Andronicus, the son of Messalamus, for the people of Jerusalem; 17.266. at which time the greatest part of the king’s troops deserted to them, while Rufus and Gratus, who had three thousand of the most warlike of Herod’s army with them, who were men of active bodies, went over to the Romans. There was also a band of horsemen under the command of Ruffis, which itself went over to the Romans also.
18. Josephus Flavius, Jewish War, 2.52, 2.74, 6.201 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.52. There were also a great many of the king’s party who deserted the Romans, and assisted the Jews; yet did the most warlike body of them all, who were three thousand of the men of Sebaste, go over to the Romans. Rufus also, and Gratus, their captains, did the same (Gratus having the foot of the king’s party under him, and Rufus the horse) each of whom, even without the forces under them, were of great weight, on account of their strength and wisdom, which turn the scales in war. 2.52. of whom the most valiant were the kinsmen of Monobazus, king of Adiabene, and their names were Monobazus and Kenedeus; and next to them were Niger of Perea, and Silas of Babylon, who had deserted from king Agrippa to the Jews; for he had formerly served in his army. 2.74. There had before this met him Joseph, the first cousin of Archelaus, and Gratus, together with Rufus, who led those of Sebaste, as well as the king’s army: there also met him those of the Roman legion, armed after their accustomed manner; for as to Sabinus, he durst not come into Varus’s sight, but was gone out of the city before this, to the seaside. 6.201. 4. There was a certain woman that dwelt beyond Jordan, her name was Mary; her father was Eleazar, of the village Bethezub, which signifies the house of Hyssop. She was eminent for her family and her wealth, and had fled away to Jerusalem with the rest of the multitude, and was with them besieged therein at this time.
19. New Testament, 1 Corinthians, 1.10, 1.20, 11.18-11.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.10. Now Ibeg you, brothers, through the name of our Lord, Jesus Christ, that youall speak the same thing and that there be no divisions among you, butthat you be perfected together in the same mind and in the samejudgment. 1.20. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the lawyerof this world? Hasn't God made foolish the wisdom of this world? 11.18. For firstof all, when you come together in the assembly, I hear that divisionsexist among you, and I partly believe it. 11.19. For there also mustbe factions among you, that those who are approved may be revealedamong you.
20. New Testament, 1 Timothy, 1.3, 5.21, 6.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.3. As I exhorted you to stay at Ephesus when I was going into Macedonia, that you might charge certain men not to teach a different doctrine 5.21. I charge you in the sight of God, and Christ Jesus, and the elect angels, that you observe these things without prejudice, doing nothing by partiality. 6.3. If anyone teaches a different doctrine, and doesn't consent to sound words, the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness
21. New Testament, 2 Peter, 2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

22. New Testament, 2 Corinthians, 9.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

23. New Testament, James, 3.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.8. But nobody can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison.
24. New Testament, Galatians, 5.20 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.20. idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousies,outbursts of anger, rivalries, divisions, heresies
25. New Testament, Hebrews, 11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

26. New Testament, Romans, 16.3-16.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

16.3. Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus 16.4. who for my life, laid down their own necks; to whom not only I give thanks, but also all the assemblies of the Gentiles. 16.5. Greet the assembly that is in their house. Greet Epaenetus, my beloved, who is the first fruits of Achaia to Christ. 16.6. Greet Mary, who labored much for us. 16.7. Greet Andronicus and Junias, my relatives and my fellow prisoners, who are notable among the apostles, who also were in Christ before me.
27. New Testament, John, 4.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.10. Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water.
28. New Testament, Matthew, 23.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

23.8. But don't you be called 'Rabbi,' for one is your teacher, the Christ, and all of you are brothers.
29. Polycarp of Smyrna, Letter To The Philippians, 3.1, 7.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

30. Hermas, Similitudes, 8.7.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

31. Epigraphy, Cij, 374, 145Subjects of this text:

subject book bibliographic info
andronicus Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
apocalypticism, chiliasm Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
aquila Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
childbirth, pain (agony) of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 679
clement of rome, on terminology for heresy Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
clement of rome, on the causes of heresy Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 20
clement of rome, on the divided soul Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 20, 149, 150
clement of rome Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 149
confession Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 679
educated, erudite Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
first clement, and the genesis creation account Bird and Harrower, The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers (2021) 197
first clement, and the old testament Bird and Harrower, The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers (2021) 197
flesh, sin of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 679
gentile christians Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
hairesis Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
health Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 679
heresy, alterity/otherness/exteriority of Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 149
heresy, exclusion of Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 149
hospitality, relationship to tamhui Gardner, The Origins of Organized Charity in Rabbinic Judaism (2015) 102
house community Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
ignatius of antioch, on terminology for heresy Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ignatius of antioch, on the problem of interpretation Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
irenaeus, heresiological use of simplicity Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 149, 150
jesus Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 679
jewish christians Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
jewish succession, orthodox borrowings from jewish heresiology Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
jews, jewish Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
julia Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
junia Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
kingdom Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 679
moses Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 679
oath Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 679
paul Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
prayers, eve, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 679
pride Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 20
prisca/priscilla Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
rosenblum, jordan Gardner, The Origins of Organized Charity in Rabbinic Judaism (2015) 102
rufus Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
satan, and heresy Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 20
sebomenoi Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
simplicity, jewish notion of Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 149, 150
simplicity, virtue of simplicity versus heresy Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 149, 150
tamhui, relationship to hospitality Gardner, The Origins of Organized Charity in Rabbinic Judaism (2015) 102
tryphaena' Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 75
διστάζειν Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 149, 150
διχοστασία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 20
διχοστατεῖν Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
διψυχία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 20
ζῆλος Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 20, 150
κακοδιδάσκαλία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
λαθροδήκτης Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
παρεισάγειν Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
παρεμπλέκειν Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
πολεμός Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
πρόσκλισις Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
στασιάζειν Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
στάσις Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 20
συζητεῖν Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
σχίσμα Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
φθόνος Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 150
χριστομαθία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ψευδοδιδασκαλία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ψευδοδιδάσκαλος Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ἀλήθεια Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ἁπλοῦς Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 149, 150
ἁπλότης Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 150
ἄθεος Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ἄπιστος Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ἐριθεία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ἑτερογνώμων Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 20, 149, 150
ἑτεροδιδασκαλία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ἑτεροδοξία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ἑτεροκλινής Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 20, 149, 150
ἔρις Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15