Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database2443
Clement Of Rome, 1 Clement, 1.2-1.3
NaN
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

18 results
1. Hebrew Bible, Job, 5.25 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

5.25. וְיָדַעְתָּ כִּי־רַב זַרְעֶךָ וְצֶאֱצָאֶיךָ כְּעֵשֶׂב הָאָרֶץ׃ 5.25. Thou shalt know also that thy seed shall be great, And thine offspring as the grass of the earth."
2. Hebrew Bible, Proverbs, 31.10 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

31.10. A woman of valour who can find? For her price is far above rubies."
3. Hebrew Bible, Psalms, 34.12-34.17 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

34.12. לְכוּ־בָנִים שִׁמְעוּ־לִי יִרְאַת יְהוָה אֲלַמֶּדְכֶם׃ 34.13. מִי־הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים אֹהֵב יָמִים לִרְאוֹת טוֹב׃ 34.14. נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה׃ 34.15. סוּר מֵרָע וַעֲשֵׂה־טוֹב בַּקֵּשׁ שָׁלוֹם וְרָדְפֵהוּ׃ 34.12. Come, ye children, hearken unto me; I will teach you the fear of the LORD." 34.13. Who is the man that desireth life, and loveth days, That he may see good therein?" 34.14. Keep thy tongue from evil, And thy lips from speaking guile." 34.15. Depart from evil, and do good; Seek peace, and pursue it."
4. Clement of Rome, 1 Clement, 1.3, 6.1, 21.6, 21.8, 23.1, 23.4, 47.6, 55.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.3. ἀπροσωπολήμπτως γὰρ πάντα ἐποιεῖτε καὶ ἐν τοῖς νομίμοις τοῦ θεοῦ ἐπορεύεσθε, ὑποτασσόμενοι τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ τιμὴν τὴν καθήκουσαν ἀπονέμοντες τοῖς παῤ ὑμῖν πρεσβυτέροις: νέοις τε μέτρια καὶ σεμνὰ νοεῖν ἐπετρέπετε: γυναιξίν τε ἐν ἀμώμῳ καὶ σεμνῇ καὶ ἁγνῇ συνειδήσει πάντα ἐπιτελεῖν παρηγγέλλετε, στεργούσας καθηκόντως τοὺς ἄνδρας ἑαυτῶν: ἔν τε τῷ κανόνι τῆς ὑποταγῆς ὑπαρχούσας τὰ κατὰ τὸν οἶκον σεμνῶς οἰκουργεῖν ἐδιδάσκετε, πάνυ σωφρονούσας. 6.1. Τούτοις τοῖς ἀνδράσιν ὁσίως πολιτευσαμένοις συνηθροίσθη πολὺ πλῆθος ἐκλεκτῶν, οἵτινες πολλαῖς αἰκίαις καὶ βασάνοις LK perhaps imply polla\s ai)ki/as kai\ basa/noui. διὰ ζῆλος παθόντες ὑπόδειγμα κάλλιστον ἐγένοντο ἐν ἡμῖν. 21.6. τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, οὗ τὸ αἷμα ὑπὲρ ἡμῶν ἐδόθη, ἐντραπῶμεν, τοὺς προηγουμένους ἡμῶν αἰδεσθῶμεν, τοὺς πρεσβυτέρους τιμήσωμεν, τοὺς νέους παιδεύσωμεν τὴν παιδείαν τοῦ φόβου τοῦ θεοῦ, τὰς γυναῖκας ἡμῶν ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν διορθωσώμεθα. 21.8. τὰ τέκνα ἡμῶν τῆς ἐν Χριστῷ παιδείας μεταλαμβανέτωσαν: μαθέτωσαν, τί ταπεινοφροσύνη παρὰ θεῷ ἰσχύει, τί ἀγάπη ἁγνὴ παρὰ θεῷ δύναται, πῶς ὁ φόβος αὐτοῦ καλὸς καὶ μέγας καὶ σώζων πάντας τοὺς ἐν αὐτῷ ὁσίως ἀναστρεφομένους ἐν καθαρᾷ διανοίᾳ. 23.1. Ὁ οἰκτίρμων κατὰ πάντα καὶ εὐεργετικὸς πατὴρ ἔχει σπλάγχνα ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἠπίως τε καὶ προσηνῶς τὰς χάριτας αὐτοῦ ἀποδιδοῖ τοῖς προσερχομένοις αὐτῷ ἁπλῇ διανοιᾳ. 23.4. ὧ ἀνόητοι, συμβάλετε ἑαυτοὺς ξύλῳ: λάβετε ἄμπελον: πρῶτον μὲν φυλλοροεῖ, εἶτα βλαστὸς γίνεται, εἶτα φύλλον, εἶτα ἄνθος, καὶ μετὰ ταῦτα ὄμφαξ, εἶτα σταφυλὴ παρεστηκυῖα. ὁρᾶτε, ὅτι ἐν καιρῷ ὀλίγῳ εἰς πέπειρον καταντᾷ ὁ καρπὸς τοῦ ξύλου. 47.6. αἰσχρά, ἀγαπητοί, καὶ λίαν αἰσχρά, καὶ ἀνάξια τῆς ἐν Χριστῷ ἀγωγῆς ἀκούεσθαι, τὴν βεβαιοτάτην καὶ ἀρχαίαν Κορινθίων ἐκκλησίαν δἰ ἓν ἢ δύο πρόσωπα στασιάζειν πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους: 55.3. πολλαὶ γυναῖκες ἐνδυναμωθεῖσαι διὰ τῆς χάριτος τοῦ Judith 8 ff θεοῦ ἐπετελέσαντο πολλὰ ἀνδρεῖα.
5. New Testament, 1 Peter, 3.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.1. In like manner, wives, be in subjection to your own husbands; so that, even if any don't obey the Word, they may be won by the behavior of their wives without a word;
6. New Testament, 1 Corinthians, 4.14-4.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.14. I don'twrite these things to shame you, but to admonish you as my belovedchildren. 4.15. For though you have ten thousand tutors in Christ, yetnot many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through thegospel.
7. New Testament, 1 Timothy, 2.7-2.9, 3.11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.7. to which I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth in Christ, not lying), a teacher of the Gentiles in faith and truth. 2.8. I desire therefore that the men in every place pray, lifting up holy hands without wrath and doubting. 2.9. In the same way, that women also adorn themselves in decent clothing, with modesty and propriety; not just with braided hair, gold, pearls, or expensive clothing; 3.11. Their wives in the same way must be reverent, not slanderers, temperate, faithful in all things.
8. New Testament, 2 Corinthians, 6.13, 12.14 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9. New Testament, Colossians, 3.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.21. Fathers, don't provoke your children, so that they won't be discouraged.
10. New Testament, Ephesians, 6.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6.4. You fathers, don't provoke your children to wrath, but nurture them in the discipline and instruction of the Lord.
11. New Testament, Galatians, 4.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.19. My little children, of whom I am again in travail untilChrist is formed in you--
12. New Testament, Romans, 8.16-8.17, 8.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8.16. The Spirit himself testifies with our spirit that we are children of God; 8.17. and if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if indeed we suffer with him, that we may also be glorified with him. 8.21. that the creation itself also will be delivered from the bondage of decay into the liberty of the glory of the children of God.
13. Hermas, Mandates, 5.2.2 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

14. Hermas, Visions, 2.4.1-2.4.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

15. Justin, First Apology, 64 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

64. From what has been already said, you can understand how the devils, in imitation of what was said by Moses, asserted that Proserpine was the daughter of Jupiter, and instigated the people to set up an image of her under the name of Kore [Cora, i.e., the maiden or daughter] at the spring-heads. For, as we wrote above, Moses said, In the beginning God made the heaven and the earth. And the earth was without form and unfurnished: and the Spirit of God moved upon the face of the waters. In imitation, therefore, of what is here said of the Spirit of God moving on the waters, they said that Proserpine [or Cora] was the daughter of Jupiter. And in like manner also they craftily feigned that Minerva was the daughter of Jupiter, not by sexual union, but, knowing that God conceived and made the world by the Word, they say that Minerva is the first conception [ἔννοια]; which we consider to be very absurd, bringing forward the form of the conception in a female shape. And in like manner the actions of those others who are called sons of Jupiter sufficiently condemn them.
16. Justin, Dialogue With Trypho, 23 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

23. Justin: But if we do not admit this, we shall be liable to fall into foolish opinions, as if it were not the same God who existed in the times of Enoch and all the rest, who neither were circumcised after the flesh, nor observed Sabbaths, nor any other rites, seeing that Moses enjoined such observances; or that God has not wished each race of mankind continually to perform the same righteous actions: to admit which, seems to be ridiculous and absurd. Therefore we must confess that He, who is ever the same, has commanded these and such like institutions on account of sinful men, and we must declare Him to be benevolent, foreknowing, needing nothing, righteous and good. But if this be not so, tell me, sir, what you think of those matters which we are investigating. And when no one responded: Wherefore, Trypho, I will proclaim to you, and to those who wish to become proselytes, the divine message which I heard from that man. Do you see that the elements are not idle, and keep no Sabbaths? Remain as you were born. For if there was no need of circumcision before Abraham, or of the observance of Sabbaths, of feasts and sacrifices, before Moses; no more need is there of them now, after that, according to the will of God, Jesus Christ the Son of God has been born without sin, of a virgin sprung from the stock of Abraham. For when Abraham himself was in uncircumcision, he was justified and blessed by reason of the faith which he reposed in God, as the Scripture tells. Moreover, the Scriptures and the facts themselves compel us to admit that He received circumcision for a sign, and not for righteousness. So that it was justly recorded concerning the people, that the soul which shall not be circumcised on the eighth day shall be cut off from his family. And, furthermore, the inability of the female sex to receive fleshly circumcision, proves that this circumcision has been given for a sign, and not for a work of righteousness. For God has given likewise to women the ability to observe all things which are righteous and virtuous; but we see that the bodily form of the male has been made different from the bodily form of the female; yet we know that neither of them is righteous or unrighteous merely for this cause, but [is considered righteous] by reason of piety and righteousness.
17. Tatian, Oration To The Greeks, 32 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

18. Tertullian, Prescription Against Heretics, 41 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
administration Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 148
age, adulthood, adult Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 206
age, childhood, child Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 206
ancyra Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 399
apostle, paul Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 206
business, commerce Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 148
care of the poor Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 399
charito Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 147
christian confession, hiding of Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 148
christians, numbers of Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 148
community Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 399
corinth Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 148; Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 206
deacon Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 399
demographics, population growth Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 148
educated, erudite Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 147
education Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 206
exorcist Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 147
faith (belief, fidelity, trust), human Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 206
fear Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 206
gnostics Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 147
grapte Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 148
heretics {see also gnostics; marcionites) Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 147
holiness Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 206
house community Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 399
humiliores Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 147, 148
humility Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 206
inscriptions Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 148
justin Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 147
leadership, leaders Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 206
legal situation, uncertainty of Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 148
love, human Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 206
marcion Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 399
mixed marriages Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 147
orphans Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 148
persecution, martyrs Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 147
punishment Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 206
religion passim, piety Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 206
reverence Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 206
senator, senatorial Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 147, 148
socially elevated Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 148
synagogue Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 147
widows Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 147, 399
women Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 147, 148
wordplay Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 399
worship' Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 147