Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database2374
Cicero, Pro S. Roscio Amerino, 67
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

16 results
1. Aeschylus, Eumenides, 305, 304 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

304. ἐμοὶ τραφείς τε καὶ καθιερωμένος;
2. Euripides, Orestes, 395-396, 259 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3. Xenophon, Memoirs, 2.1 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4. Aeschines, Against Timarchus, 191, 190 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

5. Cicero, Brutus, 276 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

6. Cicero, Brutus, 276 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

276. accedebat ordo rerum plenus artis, actio liberalis totumque dicendi placidum et sanum genus. Quod si est optimum suaviter dicere, nihil est quod melius hoc quaerendum putes. Sed cum a nobis paulo ante dictum sit tria videri esse quae orator efficere deberet, ut doceret, ut delectaret, ut moveret: duo summe tenuit, ut et rem illustraret disserendo et animos eorum qui audirent devinciret devinceret L : corr. M2G2 voluptate; aberat tertia illa laus, qua permoveret atque atque FOG : et C incitaret animos, quam plurimum pollere diximus; nec erat ulla vis atque contentio: sive consilio, quod eos, quorum altior oratio actioque esset ardentior, furere atque bacchari arbitraretur, sive quod natura non esset ita factus sive quod non consuesset sive quod non nosset nosset Friedrich : posset L . Hoc unum illi, si nihil utilitatis habebat, afuit; si opus erat, defuit.
7. Cicero, On Invention, 1.15, 2.89-2.91, 2.94 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.15. cui diligentiae praeesse apud nos iure consulti existimantur. ac iuridicialis quidem ipsa et in duas tribuitur partes, absolutam et adsumptivam. absoluta est, quae ipsa in se continet iuris et iniuriae quae- stionem; adsumptiva, quae ipsa ex se nihil dat firmi ad recusationem, foris autem aliquid defensionis ad- sumit. eius partes sunt quattuor, concessio, remotio criminis, relatio criminis, conparatio. concessio est, cum reus non id, quod factum est, defendit, sed ut ignoscatur, postulat. haec in duas partes dividitur, purgationem et deprecationem. purgatio est, cum fac- tum conceditur, culpa removetur. haec partes habet tres, inprudentiam, casum, necessitatem. deprecatio est, cum et peccasse et consulto peccasse reus se con- fitetur et tamen, ut ignoscatur, postulat; quod genus perraro potest accidere. remotio criminis est, cum id crimen, quod infertur, ab se et ab sua culpa et potestate in alium reus removere conatur. id dupliciter fieri pot- erit, si aut causa aut factum in alium transferetur. causa transferetur, cum aliena dicitur vi et potestate fac- tum, factum autem, cum alius aut debuisse aut potuisse facere dicitur. relatio criminis est, cum ideo iure fac- tum dicitur, quod aliquis ante iniuria lacessierit. con- paratio est, cum aliud aliquid factum rectum aut utile contenditur, quod ut fieret, illud, quod arguitur, dicitur esse commissum. 2.89. gumentabitur: primum, cuius acciderit culpa, demon- strabit; deinde, cum id aliena culpa accidisset, ostendet se aut non potuisse aut non debuisse id facere, quod accusator dicat oportuisse; quid potuerit, ex utilitatis partibus, in quibus est necessitudinis vis implicata, demonstrabit quid debuerit, ex honestate considera- bitur. de utroque distinctius in deliberativo genere dicetur. deinde omnia facta esse ab reo, quae in ipsius fuerint potestate; 2.90. quod minus, quam convenerit, fac- tum sit, culpa id alterius accidisse. deinde alterius culpa exponenda demonstrandum est, quantum volun- tatis et studii fuerit in ipso, et id signis confirman- dum huiusmodi: ex cetera diligentia, ex ante factis aut dictis; atque hoc ipsi utile fuisse facere, inutile autem non facere, et cum cetera vita fuisse hoc magis consentaneum, quam quod propter alterius culpam non fecerit. si autem non in hominem certum, sed in rem aliquam causa demovebitur, ut in hac eadem re, si quaestor mortuus esset et idcirco legatis pe- cunia data non esset, accusatione alterius et culpae depulsione dempta ceteris similiter uti locis oportebit et ex concessionis partibus, quae convenient, assumere; de quibus nobis dicendum erit. 2.91. Loci autem communes idem utrisque fere, qui in superioribus assumptivis, incident; hi tamen certissi- me: accusatoris, facti indignatio; defensoris, cum in alio culpa sit, aut in ipso non sit, supplicio se affici non oportere. Ipsius autem rei fit remotio, cum id, quod datur crimini, negat neque ad se neque ad officium suum reus pertinuisse; nec, si quid in eo sit delictum, sibi adtribui oportere. id causae genus est huiusmodi: in eo foedere, quod factum est quondam cum Samnitibus, quidam adulescens nobilis porcum sustinuit iussu im- peratoris. foedere autem ab senatu inprobato et im- peratore Samnitibus dedito quidam in senatu eum quoque dicit, qui porcum tenuerit, dedi oportere.
8. Cicero, On Laws, 1.40 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

9. Cicero, De Oratore, 1.17, 1.53 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.17. Est enim et scientia comprehendenda rerum plurimarum, sine qua verborum volubilitas iis atque inridenda est, et ipsa oratio conformanda non solum electione, sed etiam constructione verborum, et omnes animorum motus, quos hominum generi rerum natura tribuit, penitus pernoscendi, quod omnis vis ratioque dicendi in eorum, qui audiunt, mentibus aut sedandis aut excitandis expromenda est; accedat eodem oportet lepos quidam facetiaeque et eruditio libero digna celeritasque et brevitas et respondendi et lacessendi subtili venustate atque urbanitate coniuncta; tenenda praeterea est omnis antiquitas exemplorumque vis, neque legum ac iuris civilis scientia neglegenda est. 1.53. Quis enim nescit maximam vim exsistere oratoris in hominum mentibus vel ad iram aut ad odium aut ad dolorem incitandis vel ab hisce eisdem permotionibus ad lenitatem misericordiamque revocandis? Quae nisi qui naturas hominum vimque omnem humanitatis causasque eas, quibus mentes aut incitantur aut reflectuntur, penitus perspexerit, dicendo quod volet perficere non poterit. Atque totus hic locus philosophorum proprius videtur, neque orator me auctore umquam repugnabit;
10. Cicero, In Pisonem, 46 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

11. Cicero, Orator, 128 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

12. Cicero, Pro S. Roscio Amerino, 3, 39, 46-47, 50, 6, 63, 66, 70-72, 75, 154 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

13. Vergil, Aeneis, 4.173-4.197 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

4.173. black storm-clouds with a burst of heavy hail 4.174. along their way; and as the huntsmen speed 4.175. to hem the wood with snares, I will arouse 4.176. all heaven with thunder. The attending train 4.177. hall scatter and be veiled in blinding dark 4.178. while Dido and her hero out of Troy 4.179. to the same cavern fly. My auspices 4.180. I will declare—if thou alike wilt bless; 4.181. and yield her in true wedlock for his bride. 4.182. Such shall their spousal be!” To Juno's will 4.183. Cythera's Queen inclined assenting brow 4.184. and laughed such guile to see. Aurora rose 4.185. and left the ocean's rim. The city's gates 4.186. pour forth to greet the morn a gallant train 4.187. of huntsmen, bearing many a woven snare 4.188. and steel-tipped javelin; while to and fro 4.189. run the keen-scented dogs and Libyan squires. 4.190. The Queen still keeps her chamber; at her doors 4.191. the Punic lords await; her palfrey, brave 4.192. in gold and purple housing, paws the ground 4.193. and fiercely champs the foam-flecked bridle-rein. 4.194. At last, with numerous escort, forth she shines: 4.195. her Tyrian pall is bordered in bright hues 4.196. her quiver, gold; her tresses are confined 4.197. only with gold; her robes of purple rare
14. Quintilian, Institutes of Oratory, 6.2.20 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6.2.20.  The pathos of the Greeks, which we correctly translate by emotion, is of a different character, and I cannot better indicate the nature of the difference than by saying that ethos rather resembles comedy and pathos tragedy. For pathos is almost entirely concerned with anger, dislike, fear, hatred and pity. It will be obvious to all what topics are appropriate to such appeals and I have already spoken on the subject in discussing the exordium and the peroration.
15. Suetonius, Augustus, 33.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16. Cassius Dio, Roman History, 52.36.1-52.36.3 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

52.36.1.  Therefore, if you desire to become in very truth immortal, act as I advise; and, furthermore, do you not only yourself worship the divine Power everywhere and in every way in accordance with the traditions of our fathers, but compel all others to honour it. 52.36.2.  Those who attempt to distort our religion with strange rites you should abhor and punish, not merely for the sake of the gods (since if a man despises these he will not pay honour to any other being), but because such men, by bringing in new divinities in place of the old, persuade many to adopt foreign practices, from which spring up conspiracies, factions, and cabals, which are far from profitable to a monarchy. Do not, therefore, permit anybody to be an atheist or a sorcerer. 52.36.3.  Soothsaying, to be sure, is a necessary art, and you should by all means appoint some men to be diviners and augurs, to whom those will resort who wish to consult them on any matter; that there ought to be no workers in magic at all. For such men, by speaking the truth sometimes, but generally falsehood, often encourage a great many to attempt revolutions.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeschylus Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 5
antiphon Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 137
antonius, m. Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 5
cato the elder Culík-Baird, Cicero and the Early Latin Poets (2022) 111
cicero, condemnation of p. clodius pulcher Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 138
cicero, pro sex. roscio amerino Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 39, 40, 41, 42, 137, 138
cicero, references to the furies Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 5, 39, 40, 41, 42, 137, 138
clodia Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 137, 138
clodius pulcher, p. Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 138
cornelius chrysogonus, l. Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 40, 41, 42, 138
cornelius sulla felix, l. Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 42
corruption, in politics Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 42
crudelitas Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 41, 42
dyck, a. Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 137, 138
ennius Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 137
euripides Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 5, 138
fabula Culík-Baird, Cicero and the Early Latin Poets (2022) 111
fabulae praetextae Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 5
fiction Culík-Baird, Cicero and the Early Latin Poets (2022) 111
furies Culík-Baird, Cicero and the Early Latin Poets (2022) 111; Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 5, 39, 40, 41, 42, 137, 138
genres of latin poetry, comedy Culík-Baird, Cicero and the Early Latin Poets (2022) 111
genres of latin poetry, tragedy Culík-Baird, Cicero and the Early Latin Poets (2022) 111
julius caesar, c. Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 5
kennedy, d. Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 137
laudatio, laudationes Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 5
orestes Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 40, 138
performance, and cultural anxiety Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 39, 42
poeta Culík-Baird, Cicero and the Early Latin Poets (2022) 111
pompa funebris Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 5
prosopopoeia Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 137
roscius, sex. Culík-Baird, Cicero and the Early Latin Poets (2022) 111; Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 39, 40, 41, 42, 137, 138
stroh, w. Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 137
suetonius Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 137
terence, adelphoe Culík-Baird, Cicero and the Early Latin Poets (2022) 111
theatre, as mirror of real life Culík-Baird, Cicero and the Early Latin Poets (2022) 111
tragedy' Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 137
tragedy Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 39
vipsanius agrippa, m. Duffalo, The Ghosts of the Past: Latin Literature, the Dead, and Rome's Transition to a Principate (2006) 137