Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database1051
Apollonius Of Rhodes, Argonautica, 2.702
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

23 results
1. Hesiod, Theogony, 441-447, 440 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

440. And ever they continue to reside
2. Aeschylus, Agamemnon, 146 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

146. q rend= 146. q type=
3. Aeschylus, Eumenides, 24 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

24. Βρόμιος ἔχει τὸν χῶρον, οὐδʼ ἀμνημονῶ
4. Aristophanes, The Women Celebrating The Thesmophoria, 991, 990 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

990. εὔιον ὦ Διόνυσε
5. Aristophanes, Wasps, 874 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

874. ἰήιε Παιάν.
6. Euripides, Bacchae, 115, 1250, 140, 157, 329, 375, 412, 446, 526, 536, 546, 566, 579, 582, 592, 629, 66, 726, 790, 84, 87, 976, 1031 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1031. ὦναξ Βρόμιε, θεὸς φαίνῃ μέγας. Ἄγγελος 1031. Lord Bacchus, truly you appear to be a great god. Messenger
7. Euripides, Cyclops, 123, 620, 63, 1 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1. ̓͂Ω Βρόμιε, διὰ σὲ μυρίους ἔχω πόνους
8. Euripides, Helen, 1365 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1365. ῳ καὶ παννυχίδες θεᾶς. 1365. and the night-long festivals of the goddess. . . . You gloried in your beauty alone. Helen
9. Euripides, Hercules Furens, 682 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10. Euripides, Ion, 216 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

11. Euripides, Phoenician Women, 785, 649 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

12. Sophocles, Oedipus The King, 154, 211, 1096 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

13. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 1.22, 1.496-1.511, 1.570-1.571, 1.966-1.967, 1.1141, 1.1186, 1.1310-1.1331, 2.541-2.546, 2.598-2.603, 2.611-2.614, 2.669-2.701, 2.703-2.719, 2.911-2.929, 2.1169-2.1170, 4.246-4.252, 4.459-4.481, 4.640-4.644, 4.905-4.910, 4.912-4.919, 4.1706-4.1718 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.22. πλαζόμενοι· Μοῦσαι δʼ ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς. 1.496. ἤειδεν δʼ ὡς γαῖα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα 1.497. τὸ πρὶν ἐπʼ ἀλλήλοισι μιῇ συναρηρότα μορφῇ 1.498. νείκεος ἐξ ὀλοοῖο διέκριθεν ἀμφὶς ἕκαστα· 1.499. ἠδʼ ὡς ἔμπεδον αἰὲν ἐν αἰθέρι τέκμαρ ἔχουσιν 1.500. ἄστρα σεληναίη τε καὶ ἠελίοιο κέλευθοι· 1.501. οὔρεά θʼ ὡς ἀνέτειλε, καὶ ὡς ποταμοὶ κελάδοντες 1.502. αὐτῇσιν νύμφῃσι καὶ ἑρπετὰ πάντʼ ἐγένοντο. 1.503. ἤειδεν δʼ ὡς πρῶτον Ὀφίων Εὐρυνόμη τε 1.504. Ὠκεανὶς νιφόεντος ἔχον κράτος Οὐλύμποιο· 1.505. ὥς τε βίῃ καὶ χερσὶν ὁ μὲν Κρόνῳ εἴκαθε τιμῆς 1.506. ἡ δὲ Ῥέῃ, ἔπεσον δʼ ἐνὶ κύμασιν Ὠκεανοῖο· 1.507. οἱ δὲ τέως μακάρεσσι θεοῖς Τιτῆσιν ἄνασσον 1.508. ὄφρα Ζεὺς ἔτι κοῦρος, ἔτι φρεσὶ νήπια εἰδώς 1.509. Δικταῖον ναίεσκεν ὑπὸ σπέος· οἱ δέ μιν οὔπω 1.510. γηγενέες Κύκλωπες ἐκαρτύναντο κεραυνῷ 1.511. βροντῇ τε στεροπῇ τε· τὰ γὰρ Διὶ κῦδος ὀπάζει. 1.570. Οἰάγροιο πάις νηοσσόον εὐπατέρειαν 1.571. Ἄρτεμιν, ἣ κείνας σκοπιὰς ἁλὸς ἀμφιέπεσκεν 1.966. ἔνθʼ οἵγʼ Ἐκβασίῳ βωμὸν θέσαν Ἀπόλλωνι 1.967. εἱσάμενοι παρὰ θῖνα, θυηπολίης τʼ ἐμελοντο. 1.1141. ἀνταίη δαίμων· τὰ δʼ ἐοικότα σήματʼ ἔγεντο. 1.1186. Ἐκβασίῳ ῥέξαντες ὑπὸ κνέφας Ἀπόλλωνι. 1.1310. τοῖσιν δὲ Γλαῦκος βρυχίης ἁλὸς ἐξεφαάνθη 1.1311. Νηρῆος θείοιο πολυφράδμων ὑποφήτης· 1.1312. ὕψι δὲ λαχνῆέν τε κάρη καὶ στήθεʼ ἀείρας 1.1313. νειόθεν ἐκ λαγόνων στιβαρῇ ἐπορέξατο χειρὶ 1.1314. νηίου ὁλκαίοιο, καὶ ἴαχεν ἐσσυμένοισιν· 1.1315. ‘τίπτε παρὲκ μεγάλοιο Διὸς μενεαίνετε βουλὴν 1.1316. Αἰήτεω πτολίεθρον ἄγειν θρασὺν Ἡρακλῆα; 1.1317. Ἄργεΐ οἱ μοῖρʼ ἐστὶν ἀτασθάλῳ Εὐρυσθῆι 1.1318. ἐκπλῆσαι μογέοντα δυώδεκα πάντας ἀέθλους 1.1319. ναίειν δʼ ἀθανάτοισι συνέστιον, εἴ κʼ ἔτι παύρους 1.1320. ἐξανύσῃ· τῶ μή τι ποθὴ κείνοιο πελέσθω. 1.1321. αὔτως δʼ αὖ Πολύφημον ἐπὶ προχοῇσι Κίοιο 1.1322. πέπρωται Μυσοῖσι περικλεὲς ἄστυ καμόντα 1.1323. μοῖραν ἀναπλήσειν Χαλύβων ἐν ἀπείρονι γαίῃ. 1.1324. αὐτὰρ Ὕλαν φιλότητι θεὰ ποιήσατο νύμφη 1.1325. ὃν πόσιν, οἷό περ οὕνεκʼ ἀποπλαγχθέντες ἔλειφθεν.’ 1.1326. ἦ, καὶ κῦμʼ ἀλίαστον ἐφέσσατο νειόθι δύψας· 1.1327. ἀμφὶ δέ οἱ δίνῃσι κυκώμενον ἄφρεεν ὕδωρ 1.1328. πορφύρεον, κοίλην δὲ διὲξ ἁλὸς ἔκλυσε νῆα. 1.1329. γήθησαν δʼ ἥρωες· ὁ δʼ ἐσσυμένως ἐβεβήκει 1.1330. Αἰακίδης Τελαμὼν ἐς Ἰήσονα, χεῖρα δὲ χειρὶ 1.1331. ἄκρην ἀμφιβαλὼν προσπτύξατο, φώνησέν τε· 2.541. ὡς δʼ ὅτε τις πάτρηθεν ἀλώμενος, οἷά τε πολλὰ 2.542. πλαζόμεθʼ ἄνθρωποι τετληότες, οὐδέ τις αἶα 2.543. τηλουρός, πᾶσαι δὲ κατόψιοί εἰσι κέλευθοι 2.544. σφωιτέρους δʼ ἐνόησε δόμους, ἄμυδις δὲ κέλευθος 2.545. ὑγρή τε τραφερή τʼ ἰνδάλλεται, ἄλλοτε δʼ ἄλλῃ 2.546. ὀξέα πορφύρων ἐπιμαίεται ὀφθαλμοῖσιν· 2.598. καὶ τότʼ Ἀθηναίη στιβαρῆς ἀντέσπασε πέτρης 2.599. σκαιῇ, δεξιτερῇ δὲ διαμπερὲς ὦσε φέρεσθαι. 2.600. ἡ δʼ ἰκέλη πτερόεντι μετήορος ἔσσυτʼ ὀιστῷ. 2.601. ἔμπης δʼ ἀφλάστοιο παρέθρισαν ἄκρα κόρυμβα 2.602. νωλεμὲς ἐμπλήξασαι ἐναντίαι. αὐτὰρ Ἀθήνη 2.603. Οὔλυμπόνδʼ ἀνόρουσεν, ὅτʼ ἀσκηθεῖς ὑπάλυξαν. 2.611. ‘ἔλπομαι αὐτῇ νηὶ τόγʼ ἔμπεδον ἐξαλέασθαι 2.612. ἡμέας· οὐδέ τις ἄλλος ἐπαίτιος, ὅσσον Ἀθήνη 2.613. ἥ οἱ ἐνέπνευσεν θεῖον μένος, εὖτέ μιν Ἄργος 2.614. γόμφοισιν συνάρασσε· θέμις δʼ οὐκ ἔστιν ἁλῶναι. 2.669. ἦμος δʼ οὔτʼ ἄρ πω φάος ἄμβροτον, οὔτʼ ἔτι λίην 2.670. ὀρφναίη πέλεται, λεπτὸν δʼ ἐπιδέδρομε νυκτὶ 2.671. φέγγος, ὅτʼ ἀμφιλύκην μιν ἀνεγρόμενοι καλέουσιν 2.672. τῆμος ἐρημαίης νήσου λιμένʼ εἰσελάσαντες 2.673. Θυνιάδος, καμάτῳ πολυπήμονι βαῖνον ἔραζε. 2.674. τοῖσι δὲ Λητοῦς υἱός, ἀνερχόμενος Λυκίηθεν 2.675. τῆλʼ ἐπʼ ἀπείρονα δῆμον Ὑπερβορέων ἀνθρώπων 2.676. ἐξεφάνη· χρύσεοι δὲ παρειάων ἑκάτερθεν 2.677. πλοχμοὶ βοτρυόεντες ἐπερρώοντο κιόντι· 2.678. λαιῇ δʼ ἀργύρεον νώμα βιόν, ἀμφὶ δὲ νώτοις 2.679. ἰοδόκη τετάνυστο κατωμαδόν· ἡ δʼ ὑπὸ ποσσὶν 2.680. σείετο νῆσος ὅλη, κλύζεν δʼ ἐπὶ κύματα χέρσῳ. 2.681. τοὺς δʼ ἕλε θάμβος ἰδόντας ἀμήχανον· οὐδέ τις ἔτλη 2.682. ἀντίον αὐγάσσασθαι ἐς ὄμματα καλὰ θεοῖο. 2.683. στὰν δὲ κάτω νεύσαντες ἐπὶ χθονός· αὐτὰρ ὁ τηλοῦ 2.684. βῆ ῥʼ ἴμεναι πόντονδε διʼ ἠέρος· ὀψὲ δὲ τοῖον 2.685. Ὀρφεὺς ἔκφατο μῦθον ἀριστήεσσι πιφαύσκων· 2.686. ‘εἰ δʼ ἄγε δὴ νῆσον μὲν Ἑωίου Ἀπόλλωνος 2.687. τήνδʼ ἱερὴν κλείωμεν, ἐπεὶ πάντεσσι φαάνθη 2.688. ἠῷος μετιών· τὰ δὲ ῥέξομεν οἷα πάρεστιν 2.689. βωμὸν ἀναστήσαντες ἐπάκτιον· εἰ δʼ ἂν ὀπίσσω 2.690. γαῖαν ἐς Αἱμονίην ἀσκηθέα νόστον ὀπάσσῃ 2.691. δὴ τότε οἱ κεραῶν ἐπὶ μηρία θήσομεν αἰγῶν. 2.692. νῦν δʼ αὔτως κνίσῃ λοιβῇσί τε μειλίξασθαι 2.693. κέκλομαι. ἀλλʼ ἵληθι ἄναξ, ἵληθι φαανθείς.’ 2.694. ὧς ἄρʼ ἔφη· καὶ τοὶ μὲν ἄφαρ βωμὸν τετύκοντο 2.695. χερμάσιν· οἱ δʼ ἀνὰ νῆσον ἐδίνεον, ἐξερέοντες 2.696. εἴ κέ τινʼ ἢ κεμάδων, ἢ ἀγροτέρων ἐσίδοιεν 2.697. αἰγῶν, οἷά τε πολλὰ βαθείῃ βόσκεται ὕλῃ. 2.698. τοῖσι δὲ Λητοΐδης ἄγρην πόρεν· ἐκ δέ νυ πάντων 2.699. εὐαγέως ἱερῷ ἀνὰ διπλόα μηρία βωμῷ 2.700. καῖον, ἐπικλείοντες Ἑώιον Ἀπόλλωνα. 2.701. ἀμφὶ δὲ δαιομένοις εὐρὺν χορὸν ἐστήσαντο 2.703. μελπόμενοι· σὺν δέ σφιν ἐὺς πάις Οἰάγροιο 2.704. Βιστονίῃ φόρμιγγι λιγείης ἦρχεν ἀοιδῆς· 2.705. ὥς ποτε πετραίῃ ὑπὸ δειράδι Παρνησσοῖο 2.706. Δελφύνην τόξοισι πελώριον ἐξενάριξεν 2.707. κοῦρος ἐὼν ἔτι γυμνός, ἔτι πλοκάμοισι γεγηθώς. 2.708. ἱλήκοις· αἰεί τοι, ἄναξ, ἄτμητοι ἔθειραι 2.709. αἰὲν ἀδήλητοι· τὼς γὰρ θέμις. οἰόθι δʼ αὐτὴ 2.710. Λητὼ Κοιογένεια φίλαις ἐν χερσὶν ἀφάσσει. 2.711. πολλὰ δὲ Κωρύκιαι νύμφαι, Πλείστοιο θύγατρες 2.712. θαρσύνεσκον ἔπεσσιν, Ἰήιε κεκληγυῖαι· 2.713. ἔνθεν δὴ τόδε καλὸν ἐφύμνιον ἔπλετο Φοίβῳ. 2.714. αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνγε χορείῃ μέλψαν ἀοιδῇ 2.715. λοιβαῖς εὐαγέεσσιν ἐπώμοσαν, ἦ μὲν ἀρήξειν 2.716. ἀλλήλοις εἰσαιὲν ὁμοφροσύνῃσι νόοιο 2.717. ἁπτόμενοι θυέων· καί τʼ εἰσέτι νῦν γε τέτυκται 2.718. κεῖσʼ Ὁμονοίης ἱρὸν ἐύφρονος, ὅ ῥʼ ἐκάμοντο 2.719. αὐτοὶ κυδίστην τότε δαίμονα πορσαίνοντες. 2.911. ἔνθεν δὲ Σθενέλου τάφον ἔδρακον Ἀκτορίδαο 2.912. ὅς ῥά τʼ Ἀμαζονίδων πολυθαρσέος ἐκ πολέμοιο 2.913. ἂψ ἀνιὼν--δὴ γὰρ συνανήλυθεν Ἡρακλῆι-- 2.914. βλήμενος ἰῷ κεῖθεν ἐπʼ ἀγχιάλου θάνεν ἀκτῆς. 2.915. οὐ μέν θην προτέρω ἔτʼ ἐμέτρεον. ἧκε γὰρ αὐτὴ 2.916. Φερσεφόνη ψυχὴν πολυδάκρυον Ἀκτορίδαο 2.917. λισσομένην τυτθόν περ ὁμήθεας ἄνδρας ἰδέσθαι. 2.918. τύμβου δὲ στεφάνης ἐπιβὰς σκοπιάζετο νῆα 2.919. τοῖος ἐών, οἷος πόλεμόνδʼ ἴεν· ἀμφὶ δὲ καλὴ 2.920. τετράφαλος φοίνικι λόφῳ ἐπελάμπετο πήληξ. 2.921. καί ῥʼ ὁ μὲν αὖτις ἔδυνε μέγαν ζόφον· οἱ δʼ ἐσιδόντες 2.922. θάμβησαν· τοὺς δʼ ὦρσε θεοπροπέων ἐπικέλσαι 2.923. Ἀμπυκίδης Μόψος λοιβῇσί τε μειλίξασθαι. 2.924. οἱ δʼ ἀνὰ μὲν κραιπνῶς λαῖφος σπάσαν, ἐκ δὲ βαλόντες 2.925. πείσματʼ ἐν αἰγιαλῷ Σθενέλου τάφον ἀμφεπένοντο 2.926. χύτλα τέ οἱ χεύοντο, καὶ ἥγνισαν ἔντομα μήλων. 2.927. ἄνδιχα δʼ αὖ χύτλων νηοσσόῳ Ἀπόλλωνι 2.928. βωμὸν δειμάμενοι μῆρʼ ἔφλεγον ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς 2.929. θῆκε λύρην· ἐκ τοῦ δὲ Λύρη πέλει οὔνομα χώρῳ. 2.1169. πασσυδίῃ δἤπειτα κίον μετὰ νηὸν Ἄρηος 2.1170. μῆλʼ ἱερευσόμενοι· περὶ δʼ ἐσχάρῃ ἐστήσαντο 4.246. ἡ γάρ σφʼ ἐξαποβάντας ἀρέσσασθαι θυέεσσιν 4.247. ἠνώγει Ἑκάτην. καὶ δὴ τὰ μέν, ὅσσα θυηλὴν 4.248. κούρη πορσανέουσα τιτύσκετο, μήτε τις ἴστωρ 4.249. εἴη, μήτʼ ἐμὲ θυμὸς ἐποτρύνειεν ἀείδειν. 4.250. ἅζομαι αὐδῆσαι· τό γε μὴν ἕδος ἐξέτι κείνου 4.251. ὅ ῥα θεᾷ ἥρωες ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἔδειμαν 4.252. ἀνδράσιν ὀψιγόνοισι μένει καὶ τῆμος ἰδέσθαι. 4.459. οἰόθι δʼ ἀντικρὺ μετιὼν πειρήσατο μύθοις 4.460. εἷο κασιγνήτης, ἀταλὸς πάις οἷα χαράδρης 4.461. χειμερίης, ἣν οὐδὲ διʼ αἰζηοὶ περόωσιν. 4.462. εἴ κε δόλον ξείνοισιν ἐπʼ ἀνδράσι τεχνήσαιτο. 4.463. καὶ τὼ μὲν τὰ ἕκαστα συνῄνεον ἀλλήλοισιν· 4.464. αὐτίκα δʼ Αἰσονίδης πυκινοῦ ἐξᾶλτο λόχοιο 4.465. γυμνὸν ἀνασχόμενος παλάμῃ ξίφος· αἶψα δὲ κούρη 4.466. ἔμπαλιν ὄμματʼ ἔνεικε, καλυψαμένη ὀθόνῃσιν 4.467. μὴ φόνον ἀθρήσειε κασιγνήτοιο τυπέντος. 4.468. τὸν δʼ ὅγε, βουτύπος ὥστε μέγαν κερεαλκέα ταῦρον 4.469. πλῆξεν ὀπιπεύσας νηοῦ σχεδόν, ὅν ποτʼ ἔδειμαν 4.470. Ἀρτέμιδι Βρυγοὶ περιναιέται ἀντιπέρηθεν. 4.471. τοῦ ὅγʼ ἐνὶ προδόμῳ γνὺξ ἤριπε· λοίσθια δʼ ἥρως 4.472. θυμὸν ἀναπνείων χερσὶν μέλαν ἀμφοτέρῃσιν 4.473. αἷμα κατʼ ὠτειλὴν ὑποΐσχετο· τῆς δὲ καλύπτρην 4.474. ἀργυφέην καὶ πέπλον ἀλευομένης ἐρύθηνεν. 4.475. ὀξὺ δὲ πανδαμάτωρ λοξῷ ἴδεν οἷον ἔρεξαν 4.476. ὄμματι νηλειὴς ὀλοφώιον ἔργον Ἐρινύς. 4.477. ἥρως δʼ Αἰσονίδης ἐξάργματα τάμνε θανόντος 4.478. τρὶς δʼ ἀπέλειξε φόνου, τρὶς δʼ ἐξ ἄγος ἔπτυσʼ ὀδόντων 4.479. ἣ θέμις αὐθέντῃσι δολοκτασίας ἱλάεσθαι. 4.480. ὑγρὸν δʼ ἐν γαίῃ κρύψεν νέκυν, ἔνθʼ ἔτι νῦν περ 4.481. κείαται ὀστέα κεῖνα μετʼ ἀνδράσιν Ἀψυρτεῦσιν. 4.640. ἀλλʼ Ἥρη σκοπέλοιο καθʼ Ἑρκυνίου ἰάχησεν 4.641. οὐρανόθεν προθοροῦσα· φόβῳ δʼ ἐτίναχθεν ἀυτῆς 4.642. πάντες ὁμῶς· δεινὸν γὰρ ἐπὶ μέγας ἔβραχεν αἰθήρ. 4.643. ἂψ δὲ παλιντροπόωντο θεᾶς ὕπο, καί ῥʼ ἐνόησαν 4.644. τὴν οἶμον, τῇπέρ τε καὶ ἔπλετο νόστος ἰοῦσιν. 4.905. εἰ μὴ ἄρʼ Οἰάγροιο πάις Θρηίκιος Ὀρφεὺς 4.906. Βιστονίην ἐνὶ χερσὶν ἑαῖς φόρμιγγα τανύσσας 4.907. κραιπνὸν ἐυτροχάλοιο μέλος κανάχησεν ἀοιδῆς 4.908. ὄφρʼ ἄμυδις κλονέοντος ἐπιβρομέωνται ἀκουαὶ 4.909. κρεγμῷ· παρθενικὴν δʼ ἐνοπὴν ἐβιήσατο φόρμιγξ. 4.910. νῆα δʼ ὁμοῦ ζέφυρός τε καὶ ἠχῆεν φέρε κῦμα 4.912. ἀλλὰ καὶ ὧς Τελέοντος ἐὺς πάις, οἶος ἑταίρων 4.913. προφθάμενος, ξεστοῖο κατὰ ζυγοῦ ἔνθορε πόντῳ 4.914. Βούτης, Σειρήνων λιγυρῇ ὀπὶ θυμὸν ἰανθείς· 4.915. νῆχε δὲ πορφυρέοιο διʼ οἴδματος, ὄφρʼ ἐπιβαίη 4.916. σχέτλιος. ἦ τέ οἱ αἶψα καταυτόθι νόστον ἀπηύρων 4.917. ἀλλά μιν οἰκτείρασα θεὰ Ἔρυκος μεδέουσα 4.918. Κύπρις ἔτʼ ἐν δίναις ἀνερέψατο, καί ῥʼ ἐσάωσεν 4.919. πρόφρων ἀντομένη Λιλυβηίδα ναιέμεν ἄκρην. 4.1706. Λητοΐδη, τύνη δὲ κατʼ οὐρανοῦ ἵκεο πέτρας 4.1707. ῥίμφα Μελαντίους ἀριήκοος, αἵ τʼ ἐνὶ πόντῳ 4.1708. ἧνται· δοιάων δὲ μιῆς ἐφύπερθεν ὀρούσας 4.1709. δεξιτερῇ χρύσειον ἀνέσχεθες ὑψόθι τόξον· 4.1710. μαρμαρέην δʼ ἀπέλαμψε βιὸς περὶ πάντοθεν αἴγλην. 4.1711. τοῖσι δέ τις Σποράδων βαιὴ ἀπὸ τόφρʼ ἐφαάνθη 4.1712. νῆσος ἰδεῖν, ὀλίγης Ἱππουρίδος ἀντία νήσου 4.1713. ἔνθʼ εὐνὰς ἐβάλοντο καὶ ἔσχεθον· αὐτίκα δʼ Ἠὼς 4.1714. φέγγεν ἀνερχομένη· τοὶ δʼ ἀγλαὸν Ἀπόλλωνι 4.1715. ἄλσει ἐνὶ σκιερῷ τέμενος σκιόεντά τε βωμὸν 4.1716. ποίεον, Αἰγλήτην μὲν ἐυσκόπου εἵνεκεν αἴγλης 4.1717. Φοῖβον κεκλόμενοι· Ἀνάφην δέ τε λισσάδα νῆσον 4.1718. ἴσκον, ὃ δὴ Φοῖβός μιν ἀτυζομένοις ἀνέφηνεν.
14. Ovid, Metamorphoses, 4.15, 10.15-10.39, 10.147-10.739 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

15. Vergil, Georgics, 4.464-4.467 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

4.464. Arched mountain-wise closed round him, and within 4.465. Its mighty bosom welcomed, and let speed 4.466. To the deep river-bed. And now, with eye 4.467. of wonder gazing on his mother's hall
16. Arrian, Anabasis of Alexander, 6.28.2 (1st cent. CE

6.28.2. ὅτι καὶ ὑπὲρ ἐκείνου λόγος ἐλέγετο καταστρεψάμενον Ἰνδοὺς Διόνυσον οὕτω τὴν πολλὴν τῆς Ἀσίας ἐπελθεῖν, καὶ Θρίαμβόν τε αὐτὸν ἐπικληθῆναι τὸν Διόνυσον καὶ τὰς ἐπὶ ταῖς νίκαις ταῖς ἐκ πολέμου πομπὰς ἐπὶ τῷ αὐτῷ τούτῳ θριάμβους. ταῦτα δὲ οὔτε Πτολεμαῖος ὁ Λάγου οὔτε Ἀριστόβουλος ὁ Ἀριστοβούλου ἀνέγραψαν οὐδέ τις ἄλλος ὅντινα ἱκανὸν ἄν τις ποιήσαιτο τεκμηριῶσαι ὑπὲρ τῶν τοιῶνδε, καί μοι ὡς οὐ πιστὰ ἀναγεγράφθαι Aristob. fr. 36 ἐξήρκεσαν.
17. Cornutus, De Natura Deorum, 30 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

18. Plutarch, Themistocles, 13.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

19. Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 1.342-1.347, 1.545-1.546, 2.353-2.356, 3.95-3.102, 4.60-4.81, 5.1-5.216 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20. Pausanias, Description of Greece, 1.40.6, 2.2.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.40.6. After the precinct of Zeus, when you have ascended the citadel, which even at the present day is called Caria from Car, son of Phoroneus, you see a temple of Dionysus Nyctelius (Nocturnal), a sanctuary built to Aphrodite Epistrophia (She who turns men to love), an oracle called that of Night and a temple of Zeus Conius (Dusty) without a roof. The image of Asclepius and also that of Health were made by Bryaxis. Here too is what is called the Chamber of Demeter, built, they say, by Car when he was king. 2.2.6. The things worthy of mention in the city include the extant remains of antiquity, but the greater number of them belong to the period of its second ascendancy. On the market-place, where most of the sanctuaries are, stand Artemis surnamed Ephesian and wooden images of Dionysus, which are covered with gold with the exception of their faces; these are ornamented with red paint. They are called Lysius and Baccheus
21. Porphyry, On Abstinence, 2.55 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

2.55. 55.This sacred institute was, however, abolished by Diphilus, the king of Cyprus, who flourished about the time of Seleucus, the theologist. But Daemon substituted an ox for a man; thus causing the latter sacrifice to be of equal worth with the former. Amosis also abolished the law of sacrificing men in the Egyptian city Heliopolis; the truth of which is testified by Manetho in his treatise on Antiquity and Piety. But the sacrifice was made to Juno, and an investigation took place, as if they were endeavouring to find pure calves, and such as were marked by the impression of a seal. Three men also were sacrificed on the day appointed for this purpose, in the place of whom Amosis ordered them to substitute three waxen images. In Chios likewise, they sacrificed a man to Omadius Bacchus 23, the man being for this purpose torn in pieces; and the same custom, as Eulpis Carystius says, was adopted in |77 Tenedos. To which may be added, that the Lacedaemonians, as Apollodorus says, sacrificed a man to Mars. SPAN
22. Epigraphy, Ig Xii,3, 259

23. Orphic Hymns., Hymni, 52.1Subjects of this text:

subject book bibliographic info
absyrtus Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 184
adonis, adonia de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
aeson Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44
aetiology Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
agamemnon Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 184
amazons Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44
anaphe Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260
animals Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
antemenidas Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260
aphrodite Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
apollo, a. aiglatas/êtês Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260
apollo, a. asgelatas Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260
apollo, a. iatros Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260
apollo, a. iêpaiêôn Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260
apollo, a. oulios Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260
apollo, and light Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260
apollo, andmedicine Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260
apollo, apollo of the morning Walter, Time in Ancient Stories of Origin (2020) 129, 130
apollo, apollonian, apolline Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
apollo, eeoïus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
apollo, epiphany Walter, Time in Ancient Stories of Origin (2020) 129
apollo Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36; Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 184; Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168; de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
apollo (see also phoebus) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44
apollonius rhodius Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44
argo Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
argonautica (apollonius), apollo of the morning Walter, Time in Ancient Stories of Origin (2020) 129, 130
argonautica (apollonius), jason and medea Walter, Time in Ancient Stories of Origin (2020) 129
argonautica (apollonius) Walter, Time in Ancient Stories of Origin (2020) 34, 129, 130
argonauts Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36; Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
aristaeus de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
artemis Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 184; de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
asclepius, birth of Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260
athena Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
aulis Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 184
bacchus de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
bellona Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44
boutes Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
brimo de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
chios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
chiron de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
chorus χορός, choral Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
colchis Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
cosmogony de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
cry, ritual Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
cult, cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
cult Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
cyzicus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44
dance, dancing Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
delphi, delphian, delphic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos bacchios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos bromios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos choragos/choreutas/philochoreutas Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos dithyrambos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos eriboas Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos eribremetas Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos eribromos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos euios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos liberator Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos liknites Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos lyaios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos lyseus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos lysios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos nyktelios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos omadios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos omestes Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos thriambos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
donysos manikos, mainoles, mainolios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
earth Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
epiphany Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
eurydice de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
evohé εὐαί, εὐαἵ, εὐοἷ Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
exoticism Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
festival, festivity, festive Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
foreshadowing Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44
forest Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
ganymede de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
garden Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
glaucus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
harpies Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260
heaven Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
hecate Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
hera Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
heracles Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
hercules Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44
hercynian, rock Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
hero Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
honor de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
hyacinth de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
hyperboreans Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
hypsipyle Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44
iacchos ἴακχος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
island Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
jason Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
jupiter (see also zeus) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44
kalais Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260
kithara de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
landscapes Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
liberation Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
liknon λίκνον Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
lyra de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
madness Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
mantinea Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
medea Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 184
mercenaries Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260
muse Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
muses, calliope de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
music de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
myrrha de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
mysia Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44
myth de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
nature Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
nereus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
night, nocturnal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
nostos Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 184
nyktelia Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
olympian gods Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
olympos/olympus Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
omophagia ὠμοφαγία Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
orpheus, literary author de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
orpheus, musician de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
orpheus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
parnassus, parnassian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
phineus Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 260
procession Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
prometheus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44
pygmalion de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
rite, ritual Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
ritual Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
sea Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
see also landscapes, sexualized, of desire Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
simile Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44
sinope Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44
siren Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
sirens de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
skin, animal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
sthenelus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 44; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
symbolism Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
symplegades Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
theogony de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321
thriambos θρίαμβος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
thynia Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
thyrsus θύρσος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
vine Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
visibility Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 36
water Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 168
worship' Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
zeus de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 321