Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database1026
Apollodorus, Bibliotheca, 3.7.4


Ἀργεῖοι δὲ ὕστερον τὸν δρασμὸν τῶν Θηβαίων μαθόντες εἰσίασιν εἰς τὴν πόλιν, καὶ συναθροίζουσι τὴν λείαν, καὶ καθαιροῦσι τὰ τείχη. τῆς δὲ λείας μέρος εἰς Δελφοὺς πέμπουσιν Ἀπόλλωνι καὶ τὴν Τειρεσίου θυγατέρα Μαντώ· ηὔξαντο γὰρ αὐτῷ Θήβας ἑλόντες τὸ κάλλιστον τῶν λαφύρων ἀναθήσειν.But the Argives, on learning afterwards the flight of the Thebans, entered the city and collected the booty, and pulled down the walls. But they sent a portion of the booty to Apollo at Delphi and with it Manto, daughter of Tiresias; for they had vowed that, if they took Thebes, they would dedicate to him the fairest of the spoils.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

5 results
1. Aeschylus, Eumenides, 10-11, 2-9, 1 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1. πρῶτον μὲν εὐχῇ τῇδε πρεσβεύω θεῶν 1. First, in this prayer of mine, I give the place of highest honor among the gods to the first prophet, Earth; and after her to Themis, for she was the second to take this oracular seat of her mother, as legend tells.
2. Pindar, Olympian Odes, 6.44 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3. Euripides, Iphigenia Among The Taurians, 1235-1283, 1234 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4. Apollodorus, Bibliotheca, 1.9.11-1.9.12 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.9.11. Κρηθεὺς δὲ κτίσας Ἰωλκὸν γαμεῖ Τυρὼ τὴν Σαλμωνέως, ἐξ ἧς αὐτῷ γίνονται παῖδες Αἴσων Ἀμυθάων Φέρης. Ἀμυθάων μὲν οὖν οἰκῶν Πύλον 1 -- Εἰδομένην γαμεῖ τὴν Φέρητος, καὶ γίνονται παῖδες αὐτῷ Βίας καὶ Μελάμπους, ὃς ἐπὶ τῶν χωρίων διατελῶν, οὔσης πρὸ τῆς οἰκήσεως αὐτοῦ δρυὸς ἐν ᾗ φωλεὸς ὄφεων ὑπῆρχεν, ἀποκτεινάντων τῶν θεραπόντων τοὺς ὄφεις τὰ μὲν ἑρπετὰ ξύλα συμφορήσας ἔκαυσε, τοὺς δὲ τῶν ὄφεων νεοσσοὺς ἔθρεψεν. οἱ δὲ γενόμενοι τέλειοι παραστάντες 2 -- αὐτῷ κοιμωμένῳ τῶν ὤμων ἐξ ἑκατέρου τὰς ἀκοὰς ταῖς γλώσσαις ἐξεκάθαιρον. ὁ δὲ ἀναστὰς καὶ γενόμενος περιδεὴς τῶν ὑπερπετομένων ὀρνέων τὰς φωνὰς συνίει, καὶ παρʼ ἐκείνων μανθάνων προύλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὰ μέλλοντα. προσέλαβε δὲ καὶ τὴν διὰ τῶν ἱερῶν μαντικήν, περὶ δὲ τὸν Ἀλφειὸν συντυχὼν Ἀπόλλωνι τὸ λοιπὸν ἄριστος ἦν μάντις. 1.9.12. Βίας δὲ 3 -- ἐμνηστεύετο Πηρὼ τὴν Νηλέως· ὁ δὲ πολλῶν αὐτῷ μνηστευομένων τὴν θυγατέρα δώσειν ἔφη τῷ τὰς Φυλάκου 1 -- βόας κομίσαντι αὐτῷ. αὗται δὲ ἦσαν ἐν Φυλάκῃ, καὶ κύων ἐφύλασσεν αὐτὰς οὗ οὔτε ἄνθρωπος οὔτε θηρίον πέλας ἐλθεῖν ἠδύνατο. ταύτας ἀδυνατῶν Βίας τὰς βόας κλέψαι παρεκάλει τὸν ἀδελφὸν συλλαβέσθαι. Μελάμπους δὲ ὑπέσχετο, καὶ προεῖπεν ὅτι φωραθήσεται κλέπτων καὶ δεθεὶς ἐνιαυτὸν οὕτω τὰς βόας λήψεται. μετὰ δὲ τὴν ὑπόσχεσιν εἰς Φυλάκην ἀπῄει καί, καθάπερ προεῖπε, φωραθεὶς ἐπὶ τῇ κλοπῇ δέσμιος 2 -- ἐν οἰκήματι ἐφυλάσσετο. λειπομένου δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ βραχέος χρόνου, τῶν κατὰ τὸ κρυφαῖον 3 -- τῆς στέγης σκωλήκων ἀκούει, τοῦ μὲν ἐρωτῶντος πόσον ἤδη μέρος τοῦ δοκοῦ διαβέβρωται, τῶν δὲ ἀποκρινομένων 4 -- λοιπὸν ἐλάχιστον εἶναι. καὶ ταχέως ἐκέλευσεν αὑτὸν εἰς ἕτερον οἴκημα μεταγαγεῖν, γενομένου δὲ τούτου μετʼ οὐ πολὺ συνέπεσε τὸ οἴκημα. θαυμάσας δὲ Φύλακος, καὶ μαθὼν ὅτι ἐστὶ μάντις ἄριστος, λύσας παρεκάλεσεν εἰπεῖν ὅπως αὐτοῦ τῷ παιδὶ Ἰφίκλῳ παῖδες γένωνται. ὁ δὲ ὑπέσχετο ἐφʼ ᾧ τὰς βόας λήψεται. καὶ καταθύσας ταύρους δύο καὶ μελίσας τοὺς οἰωνοὺς προσεκαλέσατο· παραγενομένου δὲ αἰγυπιοῦ, παρὰ τούτου μανθάνει δὴ ὅτι Φύλακός ποτε κριοὺς τέμνων ἐπὶ τῶν αἰδοίων 5 -- παρὰ τῷ Ἰφίκλῳ τὴν μάχαιραν ᾑμαγμένην ἔτι κατέθετο, δείσαντος δὲ τοῦ παιδὸς καὶ φυγόντος αὖθις κατὰ τῆς ἱερᾶς δρυὸς αὐτὴν ἔπηξε, καὶ ταύτην ἀμφιτροχάσας 1 -- ἐκάλυψεν ὁ φλοιός. ἔλεγεν οὖν, εὑρεθείσης τῆς μαχαίρας εἰ ξύων τὸν ἰὸν ἐπὶ ἡμέρας δέκα Ἰφίκλῳ δῷ πιεῖν, παῖδα γεννήσειν. ταῦτα μαθὼν παρʼ αἰγυπιοῦ Μελάμπους τὴν μὲν μάχαιραν εὗρε, τῷ δὲ Ἰφίκλῳ τὸν ἰὸν ξύσας ἐπὶ ἡμέρας δέκα δέδωκε πιεῖν, καὶ παῖς αὐτῷ Ποδάρκης ἐγένετο. τὰς δὲ βόας εἰς Πύλον ἤλασε, καὶ τῷ ἀδελφῷ τὴν Νηλέως θυγατέρα λαβὼν ἔδωκε. καὶ μέχρι μέν τινος ἐν Μεσσήνῃ κατῴκει, ὡς δὲ τὰς ἐν Ἄργει γυναῖκας ἐξέμηνε Διόνυσος, ἐπὶ 2 -- μέρει τῆς 3 -- βασιλείας ἰασάμενος αὐτὰς ἐκεῖ μετὰ Βίαντος κατῴκησε.
5. Pausanias, Description of Greece, 7.3.1-7.3.2 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

7.3.1. The people of Colophon suppose that the sanctuary at Clarus, and the oracle, were founded in the remotest antiquity. They assert that while the Carians still held the land, the first Greeks to arrive were Cretans under Rhacius, who was followed by a great crowd also; these occupied the shore and were strong in ships, but the greater part of the country continued in the possession of the Carians. When Thebes was taken by Thersander, the son of Polyneices, and the Argives, among the prisoners brought to Apollo at Delphi was Manto. Her father Teiresias had died on the way, in Haliartia 7.3.2. and when the god had sent them out to found a colony, they crossed in ships to Asia, but as they came to Clarus, the Cretans came against them armed and carried them away to Rhacius. But he, learning from Manto who they were and why they were come, took Manto to wife, and allowed the people with her to inhabit the land. Mopsus, the son of Rhacius and of Manto, drove the Carians from the country altogether.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
apollo (god),sanctuary at didyma Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
cultural memory,oracles and divination Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
deceit and divination Johnston (2008), Ancient Greek Divination, 81
delphi,oracle Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
delphi,pythian apollo Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
enthusiastic prophecy Johnston (2008), Ancient Greek Divination, 81
erechtheus,iphigenia in tauris Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
fontenrose,joseph Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
ge (gaea/gaia,goddess) Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
healing and divination Johnston (2008), Ancient Greek Divination, 81
manto Johnston (2008), Ancient Greek Divination, 81
mopsus Johnston (2008), Ancient Greek Divination, 81
oenomaus Johnston (2008), Ancient Greek Divination, 81
oracles,delphi Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
oracles,didyma Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
oracles,divination' Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
oracles,pythia Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
oracles,pythian apollo Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
pythia Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
rhacius Johnston (2008), Ancient Greek Divination, 81
teiresias (mythological prophet) Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
thebes Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 483
tiresias Johnston (2008), Ancient Greek Divination, 81