Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database1026
Apollodorus, Bibliotheca, 3.14.4


Ἄδωνις δὲ ἔτι παῖς ὢν Ἀρτέμιδος χόλῳ πληγεὶς ἐν θήρᾳ 1 -- ὑπὸ συὸς ἀπέθανεν. Ἡσίοδος δὲ αὐτὸν Φοίνικος καὶ Ἀλφεσιβοίας λέγει, Πανύασις 2 -- δέ φησι Θείαντος βασιλέως Ἀσσυρίων, ὃς ἔσχε θυγατέρα Σμύρναν. αὕτη κατὰ μῆνιν Ἀφροδίτης (οὐ γὰρ αὐτὴν ἐτίμα) ἴσχει τοῦ πατρὸς ἔρωτα, καὶ συνεργὸν λαβοῦσα τὴν τροφὸν ἀγνοοῦντι τῷ πατρὶ νύκτας δώδεκα συνευνάσθη. ὁ δὲ ὡς ᾔσθετο, σπασάμενος τὸ 1 -- ξίφος ἐδίωκεν αὐτήν· ἡ δὲ περικαταλαμβανομένη θεοῖς ηὔξατο ἀφανὴς γενέσθαι. θεοὶ δὲ κατοικτείραντες αὐτὴν εἰς δένδρον μετήλλαξαν, ὃ καλοῦσι σμύρναν. 2 -- δεκαμηνιαίῳ δὲ ὕστερον χρόνῳ τοῦ δένδρου ῥαγέντος γεννηθῆναι τὸν λεγόμενον Ἄδωνιν, ὃν Ἀφροδίτη διὰ κάλλος ἔτι νήπιον κρύφα θεῶν εἰς λάρνακα κρύψασα Περσεφόνῃ παρίστατο. ἐκείνη δὲ ὡς ἐθεάσατο, οὐκ ἀπεδίδου. κρίσεως δὲ ἐπὶ Διὸς γενομένης εἰς τρεῖς μοίρας διῃρέθη ὁ ἐνιαυτός, καὶ μίαν μὲν παρʼ ἑαυτῷ μένειν τὸν Ἄδωνιν, μίαν δὲ παρὰ Περσεφόνῃ προσέταξε, τὴν δὲ ἑτέραν παρʼ Ἀφροδίτῃ· ὁ δὲ Ἄδωνις ταύτῃ προσένειμε καὶ τὴν ἰδίαν μοῖραν. ὕστερον δὲ θηρεύων Ἄδωνις ὑπὸ συὸς πληγεὶς ἀπέθανε.And Adonis, while still a boy, was wounded and killed in hunting by a boar through the anger of Artemis. Hesiod, however, affirms that he was a son of Phoenix and Alphesiboea; and Panyasis says that he was a son of Thias, king of Assyria, who had a daughter Smyrna. In consequence of the wrath of Aphrodite, for she did not honor the goddess, this Smyrna conceived a passion for her father, and with the complicity of her nurse she shared her father's bed without his knowledge for twelve nights. But when he was aware of it, he drew his sword and pursued her, and being overtaken she prayed to the gods that she might be invisible; so the gods in compassion turned her into the tree which they call smyrna ( myrrh). Ten months afterwards the tree burst and Adonis, as he is called, was born, whom for the sake of his beauty, while he was still an infant, Aphrodite hid in a chest unknown to the gods and entrusted to Persephone. But when Persephone beheld him, she would not give him back. The case being tried before Zeus, the year was divided into three parts, and the god ordained that Adonis should stay by himself for one part of the year, with Persephone for one part, and with Aphrodite for the remainder. However Adonis made over to Aphrodite his own share in addition; but afterwards in hunting he was gored and killed by a boar.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

7 results
1. Hesiod, Theogony, 193-196, 192 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

192. And in an ambush set her child apart
2. Homer, Odyssey, 8.266-8.366 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

3. Herodotus, Histories, 1.105.3 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.105.3. This temple, I discover from making inquiry, is the oldest of all the temples of the goddess, for the temple in Cyprus was founded from it, as the Cyprians themselves say; and the temple on Cythera was founded by Phoenicians from this same land of Syria .
4. Plato, Symposium, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

180d. what sort we ought to praise. Now this defect I will endeavor to amend, and will first decide on a Love who deserves our praise, and then will praise him in terms worthy of his godhead. We are all aware that there is no Aphrodite or Love-passion without a Love. True, if that goddess were one, then Love would be one: but since there are two of her, there must needs be two Loves also. Does anyone doubt that she is double? Surely there is the elder, of no mother born, but daughter of Heaven, whence we name her Heavenly; while the younger was the child of Zeus and Dione, and her we call Popular.
5. Ovid, Metamorphoses, 10.243-10.297, 10.503-10.739 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

6. Apollodorus, Bibliotheca, 3.10.3, 3.12.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.10.3. Ταϋγέτη δὲ ἐκ Διὸς ἐγέννησε 1 -- Λακεδαίμονα, ἀφʼ οὗ καὶ Λακεδαίμων ἡ χώρα καλεῖται. Λακεδαίμονος δὲ καὶ Σπάρτης τῆς Εὐρώτα, ὃς ἦν ἀπὸ Λέλεγος αὐτόχθονος καὶ νύμφης νηίδος Κλεοχαρείας, Ἀμύκλας καὶ Εὐρυδίκη, ἣν ἔγημεν Ἀκρίσιος. Ἀμύκλα δὲ καὶ Διομήδης τῆς Λαπίθου Κυνόρτης καὶ Ὑάκινθος. τοῦτον εἶναι τοῦ Ἀπόλλωνος ἐρώμενον λέγουσιν, ὃν δίσκῳ βαλὼν ἄκων ἀπέκτεινε. Κυνόρτου δὲ Περιήρης, ὃς γαμεῖ Γοργοφόνην τὴν Περσέως, καθάπερ Στησίχορός φησι, καὶ τίκτει Τυνδάρεων Ἰκάριον Ἀφαρέα Λεύκιππον. Ἀφαρέως μὲν οὖν καὶ Ἀρήνης τῆς Οἰβάλου 1 -- Λυγκεύς τε καὶ Ἴδας καὶ Πεῖσος· κατὰ πολλοὺς δὲ Ἴδας ἐκ Ποσειδῶνος λέγεται. Λυγκεὺς δὲ ὀξυδερκίᾳ διήνεγκεν, ὡς καὶ τὰ ὑπὸ γῆν θεωρεῖν. Λευκίππου δὲ θυγατέρες ἐγένοντο Ἱλάειρα καὶ Φοίβη· ταύτας ἁρπάσαντες ἔγημαν Διόσκουροι. πρὸς δὲ ταύταις Ἀρσινόην ἐγέννησε. ταύτῃ μίγνυται Ἀπόλλων, ἡ δὲ Ἀσκληπιὸν γεννᾷ. τινὲς δὲ Ἀσκληπιὸν οὐκ ἐξ Ἀρσινόης τῆς Λευκίππου λέγουσιν, ἀλλʼ ἐκ Κορωνίδος τῆς Φλεγύου ἐν Θεσσαλίᾳ. καί φασιν ἐρασθῆναι ταύτης Ἀπόλλωνα καὶ εὐθέως συνελθεῖν· τὴν δὲ 1 -- παρὰ τὴν τοῦ πατρὸς γνώμην ἑλομένην 2 -- Ἴσχυϊ τῷ Καινέως ἀδελφῷ συνοικεῖν. Ἀπόλλων δὲ τὸν μὲν ἀπαγγείλαντα κόρακα καταρᾶται, ὃν 3 -- τέως λευκὸν ὄντα ἐποίησε μέλανα, αὐτὴν δὲ ἀπέκτεινε. καιομένης δὲ αὐτῆς 4 -- ἁρπάσας τὸ βρέφος ἐκ τῆς πυρᾶς πρὸς Χείρωνα τὸν Κένταυρον ἤνεγκε, παρʼ ᾧ 1 -- καὶ τὴν ἰατρικὴν καὶ τὴν κυνηγετικὴν τρεφόμενος ἐδιδάχθη. καὶ γενόμενος χειρουργικὸς καὶ τὴν τέχνην ἀσκήσας ἐπὶ πολὺ οὐ μόνον ἐκώλυέ τινας ἀποθνήσκειν, ἀλλʼ ἀνήγειρε καὶ τοὺς ἀποθανόντας· παρὰ γὰρ Ἀθηνᾶς λαβὼν τὸ ἐκ τῶν φλεβῶν τῆς Γοργόνος ῥυὲν αἷμα, τῷ μὲν ἐκ τῶν ἀριστερῶν ῥυέντι πρὸς φθορὰν ἀνθρώπων ἐχρῆτο, τῷ δὲ ἐκ τῶν δεξιῶν πρὸς σωτηρίαν, καὶ διὰ τούτου 2 -- τοὺς τεθνηκότας ἀνήγειρεν. εὗρον 3 -- δέ τινας λεγομένους ἀναστῆναι ὑπʼ αὐτοῦ, Καπανέα καὶ Λυκοῦργον, ὡς Στησίχορός φησιν ἐν Ἐριφύλῃ, Ἱππόλυτον, ὡς ὁ τὰ Ναυπακτικὰ συγγράψας λέγει, Τυνδάρεων, ὥς φησι Πανύασις, 1 -- Ὑμέναιον, ὡς οἱ Ὀρφικοὶ λέγουσι, Γλαῦκον τὸν Μίνωος, ὡς Μελησαγόρας λέγε ι. 3.12.6. Ἕκτωρ μὲν οὖν Ἀνδρομάχην τὴν Ἠετίωνος γαμεῖ, Ἀλέξανδρος δὲ Οἰνώνην τὴν Κεβρῆνος τοῦ ποταμοῦ θυγατέρα. αὕτη παρὰ Ῥέας τὴν μαντικὴν μαθοῦσα προέλεγεν Ἀλεξάνδρῳ μὴ πλεῖν ἐπὶ Ἑλένην. μὴ πείθουσα δὲ εἶπεν, ἐὰν τρωθῇ, παραγενέσθαι πρὸς αὐτήν· μόνην 1 -- γὰρ θεραπεῦσαι δύνασθαι. τὸν δὲ Ἑλένην ἐκ Σπάρτης ἁρπάσαι, πολεμουμένης δὲ Τροίας τοξευθέντα ὑπὸ Φιλοκτήτου τόξοις Ἡρακλείοις πρὸς Οἰνώνην ἐπανελθεῖν εἰς Ἴδην. ἡ δὲ μνησικακοῦσα θεραπεύσειν 2 -- οὐκ ἔφη. Ἀλέξανδρος μὲν οὖν εἰς Τροίαν κομιζόμενος ἐτελεύτα, Οἰνώνη δὲ μετανοήσασα τὰ πρὸς θεραπείαν φάρμακα ἔφερε, καὶ καταλαβοῦσα αὐτὸν νεκρὸν ἑαυτὴν ἀνήρτησεν. ὁ δὲ Ἀσωπὸς ποταμὸς Ὠκεανοῦ καὶ Τηθύος, ὡς δὲ Ἀκουσίλαος λέγει, Πηροῦς καὶ Ποσειδῶνος, ὡς δέ τινες, Διὸς καὶ Εὐρυνόμης. τούτῳ Μετώπη γημαμένη 3 -- (Λάδωνος δὲ τοῦ ποταμοῦ θυγάτηρ αὕτη) δύο μὲν παῖδας ἐγέννησεν, Ἰσμηνὸν καὶ Πελάγοντα, εἴκοσι δὲ θυγατέρας, ὧν μὲν 4 -- μίαν Αἴγιναν ἥρπασε Ζεύς. ταύτην Ἀσωπὸς ζητῶν ἧκεν εἰς Κόρινθον, καὶ μανθάνει παρὰ Σισύφου τὸν ἡρπακότα εἶναι Δία. Ζεὺς δὲ Ἀσωπὸν μὲν κεραυνώσας διώκοντα πάλιν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα ἀπέπεμψε ῥεῖθρα (διὰ τοῦτο μέχρι καὶ νῦν ἐκ τῶν τούτου ῥείθρων ἄνθρακες φέρονται), Αἴγιναν δὲ κομίσας 1 -- εἰς τὴν τότε Οἰνώνην λεγομένην νῆσον, νῦν δὲ Αἴγιναν ἀπʼ ἐκείνης κληθεῖσαν, μίγνυται, καὶ τεκνοῖ παῖδα ἐξ αὐτῆς Αἰακόν. τούτῳ Ζεὺς ὄντι μόνῳ ἐν τῇ νήσῳ τοὺς μύρμηκας ἀνθρώπους ἐποίησε. γαμεῖ δὲ Αἰακὸς Ἐνδηίδα τὴν Σκείρωνος, ἐξ ἧς αὐτῷ παῖδες ἐγένοντο Πηλεύς τε καὶ Τελαμών. Φερεκύδης δέ φησι Τελαμῶνα φίλον, οὐκ ἀδελφὸν Πηλέως εἶναι, ἀλλʼ Ἀκταίου παῖδα καὶ Γλαύκης τῆς Κυχρέως. μίγνυται δὲ αὖθις Αἰακὸς Ψαμάθῃ τῇ Νηρέως εἰς φώκην 1 -- ἠλλαγμένῃ διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι συνελθεῖν, καὶ τεκνοῖ παῖδα Φῶκον. ἦν δὲ εὐσεβέστατος πάντων 2 -- Αἰακός. διὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα κατεχούσης ἀφορίας διὰ Πέλοπα, ὅτι Στυμφάλῳ τῷ βασιλεῖ τῶν Ἀρκάδων πολεμῶν καὶ τὴν Ἀρκαδίαν ἑλεῖν μὴ δυνάμενος, προσποιησάμενος φιλίαν ἔκτεινεν αὐτὸν καὶ διέσπειρε μελίσας, χρησμοὶ 3 -- θεῶν ἔλεγον ἀπαλλαγήσεσθαι τῶν ἐνεστώτων κακῶν τὴν Ἑλλάδα, ἐὰν Αἰακὸς ὑπὲρ αὐτῆς εὐχὰς ποιήσηται ποιησαμένου δὲ εὐχὰς Αἰακοῦ τῆς ἀκαρπίας ἡ Ἑλλὰς ἀπαλλάττεται. τιμᾶται δὲ καὶ παρὰ Πλούτωνι τελευτήσας Αἰακός, καὶ τὰς κλεῖς τοῦ Ἅιδου φυλάττει. διαφέροντος δὲ ἐν τοῖς ἀγῶσι Φώκου, τοὺς ἀδελφοὺς 1 -- Πηλέα καὶ Τελαμῶνα ἐπιβουλεῦσαι· καὶ λαχὼν κλήρῳ Τελαμὼν συγγυμναζόμενον αὐτὸν βαλὼν δίσκῳ κατὰ τῆς κεφαλῆς κτείνει, καὶ κομίσας μετὰ Πηλέως κρύπτει κατά τινος ὕλης. φωραθέντος δὲ τοῦ φόνου φυγάδες ἀπὸ Αἰγίνης ὑπὸ Αἰακοῦ ἐλαύνονται.
7. Pausanias, Description of Greece, 1.14.7, 3.23.1 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.14.7. Hard by is a sanctuary of the Heavenly Aphrodite; the first men to establish her cult were the Assyrians, after the Assyrians the Paphians of Cyprus and the Phoenicians who live at Ascalon in Palestine ; the Phoenicians taught her worship to the people of Cythera . Among the Athenians the cult was established by Aegeus, who thought that he was childless (he had, in fact, no children at the time) and that his sisters had suffered their misfortune because of the wrath of Heavenly Aphrodite. The statue still extant is of Parian marble and is the work of Pheidias. One of the Athenian parishes is that of the Athmoneis, who say that Porphyrion, an earlier king than Actaeus, founded their sanctuary of the Heavenly One. But the traditions current among the Parishes often differ altogether from those of the city. 3.23.1. Cythera lies opposite Boeae ; to the promontory of Platanistus, the point where the island lies nearest to the mainland, it is a voyage of forty stades from a promontory on the mainland called Onugnathus. In Cythera is a port Scandeia on the coast, but the town Cythera is about ten stades inland from Scandeia. The sanctuary of Aphrodite Urania (the Heavenly) is most holy, and it is the most ancient of all the sanctuaries of Aphrodite among the Greeks. The goddess herself is represented by an armed image of wood.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
actaeon Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
aglauros Welch (2015), Tarpeia: Workings of a Roman Myth. 289
amazons Welch (2015), Tarpeia: Workings of a Roman Myth. 289
antiope Welch (2015), Tarpeia: Workings of a Roman Myth. 289
aphrodite (goddess,aka mylitta,ailat,mitra) Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
arcas Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
arne Welch (2015), Tarpeia: Workings of a Roman Myth. 289
asheri,david Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
briseis Welch (2015), Tarpeia: Workings of a Roman Myth. 289
burkert,walter Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
callisto Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
chiron Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
cnossia nymph Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
corcella,aldo Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
dionysos Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
glaucus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
gods and goddesses,origins Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
gods and goddesses,pantheon Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
helen Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
hephaistos (god) Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
hermione Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
herodotos Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
hesiod,theogony Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
homeric hymns,aphrodite Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
kronos Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
levantine culture and religion Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
lipinski,edward Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
lloyd,alan b. Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
love,eros,and sexuality Welch (2015), Tarpeia: Workings of a Roman Myth. 289
lycaon Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
menelaus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
myth/mythology,origin of the gods Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
mythographers (early) Pamias (2017), Apollodoriana: Ancient Myths, New Crossroads, 170
neleus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
nymph Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
oracle,oracular' Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
orpheus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
philyra Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
phoenician culture and religion Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
rape Welch (2015), Tarpeia: Workings of a Roman Myth. 289
rosenzweig,rachel Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
sisyphus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
theseus Welch (2015), Tarpeia: Workings of a Roman Myth. 289
treasonous girl mytheme Welch (2015), Tarpeia: Workings of a Roman Myth. 289
west,martin l. Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 379
xenodamus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225