Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database1026
Apollodorus, Bibliotheca, 2.5.10


δέκατον ἐπετάγη 1 -- ἆθλον τὰς Γηρυόνου βόας 2 -- ἐξ Ἐρυθείας κομίζειν. Ἐρύθεια δὲ ἦν Ὠκεανοῦ πλησίον κειμένη νῆσος, ἣ νῦν Γάδειρα καλεῖται. ταύτην κατῴκει Γηρυόνης Χρυσάορος καὶ Καλλιρρόης τῆς Ὠκεανοῦ, τριῶν ἔχων ἀνδρῶν συμφυὲς σῶμα, συνηγμένον 3 -- εἰς ἓν κατὰ τὴν γαστέρα, ἐσχισμένον δὲ 4 -- εἰς τρεῖς ἀπὸ λαγόνων τε καὶ μηρῶν. εἶχε δὲ φοινικᾶς βόας, ὧν ἦν βουκόλος Εὐρυτίων, φύλαξ δὲ Ὄρθος 5 -- ὁ κύων δικέφαλος ἐξ Ἐχίδνης καὶ Τυφῶνος γεγεννημένος. 6 -- πορευόμενος οὖν ἐπὶ τὰς Γηρυόνου βόας διὰ τῆς Εὐρώπης, ἄγρια πολλὰ ζῷα ἀνελὼν 7 -- Λιβύης ἐπέβαινε, 8 -- καὶ παρελθὼν Ταρτησσὸν ἔστησε σημεῖα τῆς πορείας ἐπὶ τῶν ὅρων Εὐρώπης καὶ Λιβύης ἀντιστοίχους δύο στήλας. θερόμενος 1 -- δὲ ὑπὸ Ἡλίου κατὰ τὴν πορείαν, τὸ τόξον ἐπὶ τὸν θεὸν ἐνέτεινεν· ὁ δὲ τὴν ἀνδρείαν αὐτοῦ θαυμάσας χρύσεον ἔδωκε δέπας, ἐν ᾧ τὸν Ὠκεανὸν διεπέρασε. καὶ παραγενόμενος εἰς Ἐρύθειαν ἐν ὄρει Ἄβαντι αὐλίζεται. αἰσθόμενος δὲ ὁ κύων ἐπʼ αὐτὸν ὥρμα· ὁ δὲ καὶ τοῦτον τῷ ῥοπάλῳ παίει, καὶ τὸν βουκόλον Εὐρυτίωνα τῷ κυνὶ βοηθοῦντα ἀπέκτεινε. Μενοίτης δὲ ἐκεῖ τὰς Ἅιδου βόας βόσκων Γηρυόνῃ τὸ γεγονὸς ἀπήγγειλεν. ὁ δὲ καταλαβὼν Ἡρακλέα παρὰ ποταμὸν Ἀνθεμοῦντα τὰς βόας ἀπάγοντα, συστησάμενος μάχην τοξευθεὶς ἀπέθανεν. Ἡρακλῆς δὲ ἐνθέμενος τὰς βόας εἰς τὸ δέπας καὶ διαπλεύσας εἰς Ταρτησσὸν Ἡλίῳ πάλιν ἀπέδωκε τὸ δέπας. διελθὼν δὲ Ἀβδηρίαν 1 -- εἰς Λιγυστίνην 2 -- ἦλθεν, ἐν ᾗ τὰς βόας ἀφῃροῦντο Ἰαλεβίων 3 -- τε καὶ Δέρκυνος οἱ Ποσειδῶνος υἱοί, οὓς κτείνας διὰ Τυρρηνίας ᾔει. ἀπὸ Ῥηγίου δὲ εἷς ἀπορρήγνυσι ταῦρος, καὶ ταχέως εἰς τὴν θάλασσαν ἐμπεσὼν καὶ διανηξάμενος εἰς Σικελίαν, καὶ τὴν πλησίον χώραν διελθὼν τὴν ἀπʼ ἐκείνου κληθεῖσαν Ἰταλίαν (Τυρρηνοὶ γὰρ ἰταλὸν τὸν ταῦρον ἐκάλεσαν), 1 -- ἦλθεν εἰς πεδίον Ἔρυκος, ὃς ἐβασίλευεν Ἐλύμων. Ἔρυξ δὲ ἦν Ποσειδῶνος παῖς, ὃς τὸν ταῦρον ταῖς ἰδίαις συγκατέμιξεν ἀγέλαις. παραθέμενος οὖν τὰς βόας Ἡρακλῆς Ἡφαίστῳ ἐπὶ τὴν αὐτοῦ ζήτησιν ἠπείγετο· εὑρὼν δὲ ἐν ταῖς τοῦ Ἔρυκος ἀγέλαις, λέγοντος οὐ δώσειν ἂν μὴ παλαίσας αὐτοῦ περιγένηται, τρὶς περιγενόμενος κατὰ τὴν πάλην ἀπέκτεινε, καὶ τὸν ταῦρον λαβὼν μετὰ τῶν ἄλλων ἐπὶ τὸν Ἰόνιον ἤλαυνε πόντον. ὡς δὲ ἦλθεν ἐπὶ τοὺς μυχοὺς τοῦ πόντου, ταῖς βουσὶν οἶστρον ἐνέβαλεν ἡ Ἥρα, καὶ σχίζονται κατὰ τὰς τῆς Θράκης ὑπωρείας· ὁ δὲ διώξας τὰς μὲν συλλαβὼν ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἤγαγεν, αἱ δὲ ἀπολειφθεῖσαι τὸ λοιπὸν ἦσαν ἄγριαι. μόλις δὲ τῶν βοῶν συνελθουσῶν Στρυμόνα μεμψάμενος τὸν ποταμόν, πάλαι τὸ ῥεῖθρον πλωτὸν ὂν ἐμπλήσας πέτραις ἄπλωτον ἐποίησε, καὶ τὰς βόας Εὐρυσθεῖ κομίσας δέδωκεν. ὁ δὲ αὐτὰς κατέθυσεν Ἥρᾳ.As a tenth labour he was ordered to fetch the kine of Geryon from Erythia. Now Erythia was an island near the ocean; it is now called Gadira. This island was inhabited by Geryon, son of Chrysaor by Callirrhoe, daughter of Ocean. He had the body of three men grown together and joined in one at the waist, but parted in three from the flanks and thighs. He owned red kine, of which Eurytion was the herdsman and Orthus, the two-headed hound, begotten by Typhon on Echidna, was the watchdog. So journeying through Europe to fetch the kine of Geryon he destroyed many wild beasts and set foot in Libya, and proceeding to Tartessus he erected as tokens of his journey two pillars over against each other at the boundaries of Europe and Libya . But being heated by the Sun on his journey, he bent his bow at the god, who in admiration of his hardihood, gave him a golden goblet in which he crossed the ocean. And having reached Erythia he lodged on Mount Abas. However the dog, perceiving him, rushed at him; but he smote it with his club, and when the herdsman Eurytion came to the help of the dog, Hercules killed him also. But Menoetes, who was there pasturing the kine of Hades, reported to Geryon what had occurred, and he, coming up with Hercules beside the river Anthemus, as he was driving away the kine, joined battle with him and was shot dead. And Hercules, embarking the kine in the goblet and sailing across to Tartessus, gave back the goblet to the Sun. And passing through Abderia he came to Liguria, where Ialebion and Dercynus, sons of Poseidon, attempted to rob him of the kine, but he killed them and went on his way through Tyrrhenia. But at Rhegium a bull broke away and hastily plunging into the sea swam across to Sicily, and having passed through the neighboring country since called Italy after it, for the Tyrrhenians called the bull italus, came to the plain of Eryx, who reigned over the Elymi. Now Eryx was a son of Poseidon, and he mingled the bull with his own herds. So Hercules entrusted the kine to Hephaestus and hurried away in search of the bull. He found it in the herds of Eryx, and when the king refused to surrender it unless Hercules should beat him in a wrestling bout, Hercules beat him thrice, killed him in the wrestling, and taking the bull drove it with the rest of the herd to the Ionian Sea. But when he came to the creeks of the sea, Hera afflicted the cows with a gadfly, and they dispersed among the skirts of the mountains of Thrace . Hercules went in pursuit, and having caught some, drove them to the Hellespont ; but the remainder were thenceforth wild. Having with difficulty collected the cows, Hercules blamed the river Strymon, and whereas it had been navigable before, he made it unnavigable by filling it with rocks; and he conveyed the kine and gave them to Eurystheus, who sacrificed them to Hera.


δέκατον ἐπετάγη 1 -- ἆθλον τὰς Γηρυόνου βόας 2 -- ἐξ Ἐρυθείας κομίζειν. Ἐρύθεια δὲ ἦν Ὠκεανοῦ πλησίον κειμένη νῆσος, ἣ νῦν Γάδειρα καλεῖται. ταύτην κατῴκει Γηρυόνης Χρυσάορος καὶ Καλλιρρόης τῆς Ὠκεανοῦ, τριῶν ἔχων ἀνδρῶν συμφυὲς σῶμα, συνηγμένον 3 -- εἰς ἓν κατὰ τὴν γαστέρα, ἐσχισμένον δὲ 4 -- εἰς τρεῖς ἀπὸ λαγόνων τε καὶ μηρῶν. εἶχε δὲ φοινικᾶς βόας, ὧν ἦν βουκόλος Εὐρυτίων, φύλαξ δὲ Ὄρθος 5 -- ὁ κύων δικέφαλος ἐξ Ἐχίδνης καὶ Τυφῶνος γεγεννημένος. 6 -- πορευόμενος οὖν ἐπὶ τὰς Γηρυόνου βόας διὰ τῆς Εὐρώπης, ἄγρια πολλὰ ζῷα ἀνελὼν 7 -- Λιβύης ἐπέβαινε, 8 -- καὶ παρελθὼν Ταρτησσὸν ἔστησε σημεῖα τῆς πορείας ἐπὶ τῶν ὅρων Εὐρώπης καὶ Λιβύης ἀντιστοίχους δύο στήλας. θερόμενος 1 -- δὲ ὑπὸ Ἡλίου κατὰ τὴν πορείαν, τὸ τόξον ἐπὶ τὸν θεὸν ἐνέτεινεν· ὁ δὲ τὴν ἀνδρείαν αὐτοῦ θαυμάσας χρύσεον ἔδωκε δέπας, ἐν ᾧ τὸν Ὠκεανὸν διεπέρασε. καὶ παραγενόμενος εἰς Ἐρύθειαν ἐν ὄρει Ἄβαντι αὐλίζεται. αἰσθόμενος δὲ ὁ κύων ἐπʼ αὐτὸν ὥρμα· ὁ δὲ καὶ τοῦτον τῷ ῥοπάλῳ παίει, καὶ τὸν βουκόλον Εὐρυτίωνα τῷ κυνὶ βοηθοῦντα ἀπέκτεινε. Μενοίτης δὲ ἐκεῖ τὰς Ἅιδου βόας βόσκων Γηρυόνῃ τὸ γεγονὸς ἀπήγγειλεν. ὁ δὲ καταλαβὼν Ἡρακλέα παρὰ ποταμὸν Ἀνθεμοῦντα τὰς βόας ἀπάγοντα, συστησάμενος μάχην τοξευθεὶς ἀπέθανεν. Ἡρακλῆς δὲ ἐνθέμενος τὰς βόας εἰς τὸ δέπας καὶ διαπλεύσας εἰς Ταρτησσὸν Ἡλίῳ πάλιν ἀπέδωκε τὸ δέπας. διελθὼν δὲ Ἀβδηρίαν 1 -- εἰς Λιγυστίνην 2 -- ἦλθεν, ἐν ᾗ τὰς βόας ἀφῃροῦντο Ἰαλεβίων 3 -- τε καὶ Δέρκυνος οἱ Ποσειδῶνος υἱοί, οὓς κτείνας διὰ Τυρρηνίας ᾔει. ἀπὸ Ῥηγίου δὲ εἷς ἀπορρήγνυσι ταῦρος, καὶ ταχέως εἰς τὴν θάλασσαν ἐμπεσὼν καὶ διανηξάμενος εἰς Σικελίαν, καὶ τὴν πλησίον χώραν διελθὼν τὴν ἀπʼ ἐκείνου κληθεῖσαν Ἰταλίαν (Τυρρηνοὶ γὰρ ἰταλὸν τὸν ταῦρον ἐκάλεσαν), 1 -- ἦλθεν εἰς πεδίον Ἔρυκος, ὃς ἐβασίλευεν Ἐλύμων. Ἔρυξ δὲ ἦν Ποσειδῶνος παῖς, ὃς τὸν ταῦρον ταῖς ἰδίαις συγκατέμιξεν ἀγέλαις. παραθέμενος οὖν τὰς βόας Ἡρακλῆς Ἡφαίστῳ ἐπὶ τὴν αὐτοῦ ζήτησιν ἠπείγετο· εὑρὼν δὲ ἐν ταῖς τοῦ Ἔρυκος ἀγέλαις, λέγοντος οὐ δώσειν ἂν μὴ παλαίσας αὐτοῦ περιγένηται, τρὶς περιγενόμενος κατὰ τὴν πάλην ἀπέκτεινε, καὶ τὸν ταῦρον λαβὼν μετὰ τῶν ἄλλων ἐπὶ τὸν Ἰόνιον ἤλαυνε πόντον. ὡς δὲ ἦλθεν ἐπὶ τοὺς μυχοὺς τοῦ πόντου, ταῖς βουσὶν οἶστρον ἐνέβαλεν ἡ Ἥρα, καὶ σχίζονται κατὰ τὰς τῆς Θράκης ὑπωρείας· ὁ δὲ διώξας τὰς μὲν συλλαβὼν ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἤγαγεν, αἱ δὲ ἀπολειφθεῖσαι τὸ λοιπὸν ἦσαν ἄγριαι. μόλις δὲ τῶν βοῶν συνελθουσῶν Στρυμόνα μεμψάμενος τὸν ποταμόν, πάλαι τὸ ῥεῖθρον πλωτὸν ὂν ἐμπλήσας πέτραις ἄπλωτον ἐποίησε, καὶ τὰς βόας Εὐρυσθεῖ κομίσας δέδωκεν. ὁ δὲ αὐτὰς κατέθυσεν Ἥρᾳ.As a tenth labour he was ordered to fetch the kine of Geryon from Erythia. Now Erythia was an island near the ocean; it is now called Gadira. This island was inhabited by Geryon, son of Chrysaor by Callirrhoe, daughter of Ocean. He had the body of three men grown together and joined in one at the waist, but parted in three from the flanks and thighs. He owned red kine, of which Eurytion was the herdsman and Orthus, the two-headed hound, begotten by Typhon on Echidna, was the watchdog. So journeying through Europe to fetch the kine of Geryon he destroyed many wild beasts and set foot in Libya, and proceeding to Tartessus he erected as tokens of his journey two pillars over against each other at the boundaries of Europe and Libya. But being heated by the Sun on his journey, he bent his bow at the god, who in admiration of his hardihood, gave him a golden goblet in which he crossed the ocean. And having reached Erythia he lodged on Mount Abas. However the dog, perceiving him, rushed at him; but he smote it with his club, and when the herdsman Eurytion came to the help of the dog, Hercules killed him also. But Menoetes, who was there pasturing the kine of Hades, reported to Geryon what had occurred, and he, coming up with Hercules beside the river Anthemus, as he was driving away the kine, joined battle with him and was shot dead. And Hercules, embarking the kine in the goblet and sailing across to Tartessus, gave back the goblet to the Sun. And passing through Abderia he came to Liguria, where Ialebion and Dercynus, sons of Poseidon, attempted to rob him of the kine, but he killed them and went on his way through Tyrrhenia. But at Rhegium a bull broke away and hastily plunging into the sea swam across to Sicily, and having passed through the neighboring country since called Italy after it, for the Tyrrhenians called the bull Italus, came to the plain of Eryx, who reigned over the Elymi. Now Eryx was a son of Poseidon, and he mingled the bull with his own herds. So Hercules entrusted the kine to Hephaestus and hurried away in search of the bull. He found it in the herds of Eryx, and when the king refused to surrender it unless Hercules should beat him in a wrestling bout, Hercules beat him thrice, killed him in the wrestling, and taking the bull drove it with the rest of the herd to the Ionian Sea. But when he came to the creeks of the sea, Hera afflicted the cows with a gadfly, and they dispersed among the skirts of the mountains of Thrace. Hercules went in pursuit, and having caught some, drove them to the Hellespont; but the remainder were thenceforth wild. Having with difficulty collected the cows, Hercules blamed the river Strymon, and whereas it had been navigable before, he made it unnavigable by filling it with rocks; and he conveyed the kine and gave them to Eurystheus, who sacrificed them to Hera.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

9 results
1. Hesiod, Theogony, 311-318, 326-332, 309 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

309. In age) and then the dark-haired god of the sea
2. Hecataeus of Miletus, Fragments, None (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3. Pindar, Nemean Odes, 1.33-1.35, 1.38-1.42, 1.50, 1.61-1.62, 1.69-1.72 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4. Herodotus, Histories, 1.163-1.165, 4.152 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.163. Phocaea was the first Ionian town that he attacked. These Phocaeans were the earliest of the Greeks to make long sea-voyages, and it was they who discovered the Adriatic Sea, and Tyrrhenia, and Iberia, and Tartessus,,not sailing in round freightships but in fifty-oared vessels. When they came to Tartessus they made friends with the king of the Tartessians, whose name was Arganthonius; he ruled Tartessus for eighty years and lived a hundred and twenty. ,The Phocaeans won this man's friendship to such a degree that he invited them to leave Ionia and settle in his country wherever they liked; and then, when he could not persuade them to, and learned from them how the Median power was increasing, he gave them money to build a wall around their city. ,He gave it generously: for the circuit of the wall is of not a few stades, and all this is made of great stones well fitted together. 1.164. In such a manner the Phocaeans' wall was built. Harpagus marched against the city and besieged it, but he made overtures, and said that it would suffice him if the Phocaeans would demolish one rampart of the wall and dedicate one house. ,But the Phocaeans, very indigt at the thought of slavery, said they wanted to deliberate for a day, and then they would answer; but while they were deliberating, Harpagus must withdraw his army from the walls, they said. Harpagus said that he well knew what they intended to do, but that nevertheless he would allow them to deliberate. ,So when Harpagus withdrew his army from the walls, the Phocaeans launched their fifty-oared ships, embarked their children and women and all their movable goods, besides the statues from the temples and everything dedicated in them except bronze or stonework or painting, and then embarked themselves and set sail for Chios ; and the Persians took Phocaea, left thus uninhabited. 1.165. The Phocaeans would have bought the islands called Oenussae from the Chians; but the Chians would not sell them, because they feared that the islands would become a market and so their own island be cut off from trade: so the Phocaeans prepared to sail to Cyrnus, where at the command of an oracle they had built a city called Alalia twenty years before. ,Arganthonius was by this time dead. While getting ready for their voyage, they first sailed to Phocaea, where they destroyed the Persian guard to whom Harpagus had entrusted the defense of the city; and when this was done, they called down mighty curses on any one of them who should stay behind when the rest sailed. ,Not only this, but they sank a mass of iron in the sea, and swore never to return to Phocaea before the iron should appear again. But while they prepared to sail to Cyrnus, more than half of the citizens were overcome with longing and pitiful sorrow for the city and the life of their land, and they broke their oath and sailed back to Phocaea . Those of them who kept the oath put out to sea from the Oenussae. 4.152. But after they had been away for longer than the agreed time, and Corobius had no provisions left, a Samian ship sailing for Egypt, whose captain was Colaeus, was driven off her course to Platea, where the Samians heard the whole story from Corobius and left him provisions for a year; ,they then put out to sea from the island and would have sailed to Egypt, but an easterly wind drove them from their course, and did not abate until they had passed through the Pillars of Heracles and came providentially to Tartessus. ,Now this was at that time an untapped market; hence, the Samians, of all the Greeks whom we know with certainty, brought back from it the greatest profit on their wares except Sostratus of Aegina, son of Laodamas; no one could compete with him. ,The Samians took six talents, a tenth of their profit, and made a bronze vessel with it, like an Argolic cauldron, with griffins' heads projecting from the rim all around; they set this up in their temple of Hera, supporting it with three colossal kneeling figures of bronze, each twelve feet high. ,What the Samians had done was the beginning of a close friendship between them and the men of Cyrene and Thera.
5. Theocritus, Idylls, 24.13 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

6. Diodorus Siculus, Historical Library, 4.9.1, 4.9.3 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

4.9.1.  This, then, is the story as it has been given us: Perseus was the son of Danaê, the daughter of Acrisius, and Zeus. Now Andromeda, the daughter of Cepheus, lay with him and bore Electryon, and then Eurydicê, the daughter of Pelops, married him and gave birth to Alcmenê, who in turn was wooed by Zeus, who deceived her, and bore Heracles. 4.9.3.  And, in general, he did not effect this union from the desire of love, as he did in the case of other women, but rather only for the sake of procreation. Consequently, desiring to give legality to his embraces, he did not choose to offer violence to Alcmenê, and yet he could not hope to persuade her because of her chastity; and so, deciding to use deception, he deceived Alcmenê by assuming in every respect the shape of Amphitryon.
7. Strabo, Geography, 3.5.5-3.5.6 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

3.5.5. Concerning the foundation of Gades, the Gaditanians report that a certain oracle commanded the Tyrians to found a colony by the Pillars of Hercules. Those who were sent out for the purpose of exploring, when they had arrived at the strait by Calpe, imagined that the capes which form the strait were the boundaries of the habitable earth, as well as of the expedition of Hercules, and consequently they were what the oracle termed the Pillars. They landed on the inside of the straits, at a place where the city of the Exitani now stands. Here they offered sacrifices, which however not being favourable, they returned. After a time others were sent, who advanced about 1500 stadia beyond the strait, to an island consecrated to Hercules, and lying opposite to Onoba, a city of Iberia: considering that here were the Pillars, they sacrificed to the god, but the sacrifices being again unfavourable, they returned home. In the third voyage they reached Gades, and founded the sanctuary in the eastern part of the island, and the city in the west. On this account some consider that the capes in the strait are the Pillars, others suppose Gades, while others again believe that they lie still farther, beyond Gades. There are also some who think that the Pillars are Calpe, and the mountain of Libya which is opposite, named Abilyx, and situated, according to Eratosthenes, amongst the Metagonians, a wandering race. Others fancy that they are two small islands near to the former, one of which is named the Island of Juno. Artemidorus speaks both of the Island of Juno and the sanctuary there, but makes no mention either of mount Abilyx, or the nation of the Metagonians. Some have transported hither the Planctae and the Symplgades, supposing them to be the Pillars, which Pindar calls the Gates of Gades, when he says that they were the farthest limits at which Hercules arrived. Dicaearchus, Eratosthenes, and Polybius, with most of the Grecians, represent the Pillars as being close to the strait, while the Iberians and Libyans place them at Gades, alleging that there is nothing at all resembling pillars close by the strait. Others pretend that they are the pillars of brass eight cubits high in the sanctuary of Hercules at Gades, on which is inscribed the cost of erecting that edifice; and that the sailors coming there on the completion of their voyage and sacrificing to Hercules, rendered the place so famous that it came to be regarded as the termination of the land and sea. Posidonius thinks this view the most probable of all, and looks upon the oracle and the several expeditions as a Phoenician invention. As for the expeditions, what matters it whether any one should vehemently deny or credit the account, as neither the one nor the other would be inconsistent with reason: but the assertion that neither the little islands, nor yet the mountains, bear much resemblance to pillars, and that we should seek for pillars, strictly so called, [set up] either as the termination of the habitable earth, or of the expedition of Hercules, has at all events some reason in it; it being an ancient usage to set up such boundary marks. As for instance the small column which the inhabitants of Rhegium erected by the Strait of Sicily, which is indeed a little tower; and the tower called after Pelorus, which is situated opposite to this small column; also the structures called altars of the Philaeni, about midway in the land between the Syrtes; likewise it is recorded, that a certain pillar was formerly erected on the Isthmus of Corinth, which the Ionians who took possession of Attica and Megaris when they were driven out of the Peloponnesus, and those who settled in the Peloponnesus, set up in common, and inscribed on the side next Megaris, This is no longer Peloponnesus, but Ionia, and on the opposite, This is Peloponnesus, not Ionia. Alexander too erected altars as boundaries of his Indian campaign in those parts of the Indies he arrived at, which were situated farthest towards the east, in imitation of Hercules and Bacchus. That this custom existed, then, cannot be doubted. 3.5.6. It is probable that the places themselves took the same name [as the monuments], especially after time had destroyed the boundary marks which had been placed there. For instance, at the present day the altars of the Philaeni no longer exist, but the place itself bears that designation. Similarly they say that in India neither the pillars of Hercules or Bacchus are to be seen, nevertheless certain localities being described and pointed out to the Macedonians, they believed that those places were the pillars in which they discovered any trace either of the adventures of Bacchus or Hercules. In the instance before us, it is not improbable that they who first [visited these regions], set up boundary marks fashioned by the hand of man, such as altars, towers, and pillars, in the most remarkable situations, to indicate the farthest distance they had reached, (and straits, the surrounding mountains, and little islands, are indubitably the most remarkable situations for pointing out the termination or commencement of places,) and that after these human monuments had decayed, their names descended to the places [where they had stood]; whether that were the little islands or the capes forming the strait. This latter point it would not be easy now to determine; the name would suit either place, as they both bear some resemblance to pillars; I say bear some resemblance, because they are placed in such situations as might well indicate boundaries. Now this strait is styled a mouth, as well as many others, but the mouth is at the beginning to those sailing into the strait, and to those who are quitting it at the end. The little islands at the mouth having a contour easy to describe, and being remarkable, one might not improperly compare to pillars. In like manner the mountains overlooking the strait are prominent, resembling columns or pillars. So too Pindar might very justly have said, The Gaditanian Gates, if he had in mind the pillars at the mouth; for these mouths are very similar to gates. On the other hand, Gades is not in a position to indicate an extremity, but is situated about the middle of a long coast forming a kind of gulf. The supposition that the pillars of the sanctuary of Hercules in Gades are intended, appears to me still less probable. It seems most likely that the name was originally conferred not by merchants, but generals, its celebrity afterwards became universal, as was the case with the Indian pillars. Besides, the inscription recorded refutes this idea, since it contains no religious dedication, but a mere list of expenses; whereas the pillars of Hercules should have been a record of the hero's wonderful deeds, not of Phoenician expenditure.
8. Apollodorus, Bibliotheca, 2.4.8 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.4.8. πρὸ τοῦ δὲ Ἀμφιτρύωνα παραγενέσθαι εἰς Θήβας Ζεύς, διὰ νυκτὸς ἐλθὼν καὶ τὴν μίαν τριπλασιάσας νύκτα, 3 -- ὅμοιος Ἀμφιτρύωνι γενόμενος Ἀλκμήνῃ συνευνάσθη καὶ τὰ γενόμενα περὶ 1 -- Τηλεβοῶν διηγήσατο. Ἀμφιτρύων δὲ παραγενόμενος, ὡς οὐχ ἑώρα φιλοφρονουμένην πρὸς αὐτὸν τὴν γυναῖκα, ἐπυνθάνετο τὴν αἰτίαν· εἰπούσης δὲ ὅτι τῇ προτέρᾳ νυκτὶ παραγενόμενος αὐτῇ συγκεκοίμηται, μανθάνει παρὰ Τειρεσίου τὴν γενομένην τοῦ Διὸς συνουσίαν. Ἀλκμήνη δὲ δύο ἐγέννησε παῖδας, Διὶ μὲν Ἡρακλέα, μιᾷ νυκτὶ πρεσβύτερον, Ἀμφιτρύωνι δὲ Ἰφικλέα. τοῦ δὲ παιδὸς ὄντος ὀκταμηνιαίου δύο δράκοντας ὑπερμεγέθεις Ἥρα ἐπὶ τὴν εὐνὴν ἔπεμψε, διαφθαρῆναι τὸ βρέφος θέλουσα. ἐπιβοωμένης δὲ Ἀλκμήνης Ἀμφιτρύωνα, Ἡρακλῆς διαναστὰς ἄγχων ἑκατέραις ταῖς χερσὶν αὐτοὺς διέφθειρε. Φερεκύδης δέ φησιν Ἀμφιτρύωνα, βουλόμενον μαθεῖν ὁπότερος ἦν τῶν παίδων ἐκείνου, τοὺς δράκοντας εἰς τὴν εὐνὴν ἐμβαλεῖν, καὶ τοῦ μὲν Ἰφικλέους φυγόντος τοῦ δὲ Ἡρακλέους ὑποστάντος μαθεῖν ὡς Ἰφικλῆς ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.
9. Avienus, Ora Maritima, 415, 414 (4th cent. CE - 4th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
alkmene Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
amphitryon Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
avienus Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
cerberus Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
dragon of the hesperides Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
echidna Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
emporion Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
ephorus of cyme Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
eurystheus Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
gades (modern cadiz) Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
geryon Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
gibraltar) Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
hecataeus of miletus Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
hera, and monsters Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
hera, angry Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
heracles/hercules Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
herakles, immortalisation Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
herakles, labours Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
herakles Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
herds Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
herodotus Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
historiography Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
immortalisation Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
lernaean hydra Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
monsters Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
nemean lion Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
nurse Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
oedipus Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
phix Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
phocaeans Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
polybius Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
pseudo-scylax Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
pseudo-scymnus Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
pyrenees Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
pytheas of massalia Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
sacrifices Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
samians Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
serpents' Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
sphinx Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
strabo Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
tartessus Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
timaeus of tauremenium Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 276
tiresias Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254
typhon Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 254