Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database1026
Apollodorus, Bibliotheca, 2.2.2


καὶ γίνεται Ἀκρισίῳ μὲν ἐξ Εὐρυδίκης τῆς Λακεδαίμονος Δανάη, Προίτῳ δὲ ἐκ Σθενεβοίας Λυσίππη καὶ Ἰφινόη καὶ Ἰφιάνασσα. αὗται δὲ ὡς ἐτελειώθησαν, ἐμάνησαν, ὡς μὲν Ἡσίοδός φησιν, ὅτι τὰς Διονύσου τελετὰς οὐ κατεδέχοντο, ὡς δὲ Ἀκουσίλαος λέγει, διότι τὸ τῆς Ἥρας ξόανον ἐξηυτέλισαν. γενόμεναι δὲ ἐμμανεῖς ἐπλανῶντο ἀνὰ τὴν Ἀργείαν ἅπασαν, αὖθις δὲ τὴν Ἀρκαδίαν καὶ τὴν Πελοπόννησον 1 -- διελθοῦσαι μετʼ ἀκοσμίας ἁπάσης διὰ τῆς ἐρημίας ἐτρόχαζον. Μελάμπους δὲ ὁ Ἀμυθάονος καὶ Εἰδομένης τῆς Ἄβαντος, μάντις ὢν καὶ τὴν διὰ φαρμάκων καὶ καθαρμῶν θεραπείαν πρῶτος εὑρηκώς, ὑπισχνεῖται θεραπεύειν τὰς παρθένους, εἰ λάβοι τὸ τρίτον μέρος τῆς δυναστείας. οὐκ ἐπιτρέποντος δὲ Προίτου θεραπεύειν ἐπὶ μισθοῖς τηλικούτοις, ἔτι μᾶλλον ἐμαίνοντο αἱ παρθένοι καὶ προσέτι μετὰ τούτων αἱ λοιπαὶ γυναῖκες· καὶ γὰρ αὗται τὰς οἰκίας ἀπολιποῦσαι τοὺς ἰδίους ἀπώλλυον παῖδας καὶ εἰς τὴν ἐρημίαν ἐφοίτων. προβαινούσης δὲ ἐπὶ πλεῖστον τῆς συμφορᾶς, τοὺς αἰτηθέντας μισθοὺς ὁ Προῖτος ἐδίδου. ὁ δὲ ὑπέσχετο θεραπεύειν ὅταν ἕτερον τοσοῦτον τῆς γῆς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ λάβῃ Βίας. Προῖτος δὲ εὐλαβηθεὶς μὴ βραδυνούσης τῆς θεραπείας αἰτηθείη καὶ πλεῖον, θεραπεύειν συνεχώρησεν ἐπὶ τούτοις. Μελάμπους δὲ παραλαβὼν τοὺς δυνατωτάτους τῶν νεανιῶν μετʼ ἀλαλαγμοῦ καί τινος ἐνθέου χορείας ἐκ τῶν ὀρῶν αὐτὰς εἰς Σικυῶνα συνεδίωξε. κατὰ δὲ τὸν διωγμὸν ἡ πρεσβυτάτη τῶν θυγατέρων Ἰφινόη μετήλλαξεν· ταῖς δὲ λοιπαῖς τυχούσαις καθαρμῶν σωφρονῆσαι συνέβη. καὶ ταύτας μὲν ἐξέδοτο Προῖτος Μελάμποδι καὶ Βίαντι, παῖδα δʼ ὕστερον ἐγέννησε Μεγαπένθην.And Acrisius had a daughter Danae by Eurydice, daughter of Lacedaemon, and Proetus had daughters, Lysippe, Iphinoe, and Iphianassa, by Stheneboea. When these damsels were grown up, they went mad, according to Hesiod, because they would not accept the rites of Dionysus, but according to Acusilaus, because they disparaged the wooden image of Hera. In their madness they roamed over the whole Argive land, and afterwards, passing through Arcadia and the Peloponnese, they ran through the desert in the most disorderly fashion. But Melampus, son of Amythaon by Idomene, daughter of Abas, being a seer and the first to devise the cure by means of drugs and purifications, promised to cure the maidens if he should receive the third part of the sovereignty. When Proetus refused to pay so high a fee for the cure, the maidens raved more than ever, and besides that, the other women raved with them; for they also abandoned their houses, destroyed their own children, and flocked to the desert. Not until the evil had reached a very high pitch did Proetus consent to pay the stipulated fee, and Melampus promised to effect a cure whenever his brother Bias should receive just so much land as himself. Fearing that, if the cure were delayed, yet more would be demanded of him, Proetus agreed to let the physician proceed on these terms. So Melampus, taking with him the most stalwart of the young men, chased the women in a bevy from the mountains to Sicyon with shouts and a sort of frenzied dance. In the pursuit Iphinoe, the eldest of the daughters, expired; but the others were lucky enough to be purified and so to recover their wits. Proetus gave them in marriage to Melampus and Bias, and afterwards begat a son, Megapenthes.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

23 results
1. Homer, Iliad, 6.130-6.140 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

6.130. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.131. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.132. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.133. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.134. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.135. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.136. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.137. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.138. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.139. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.140. /and he lived not for long, seeing that he was hated of all the immortal gods. So would not I be minded to fight against the blessed gods. But if thou art of men, who eat the fruit of the field, draw nigh, that thou mayest the sooner enter the toils of destruction. Then spake to him the glorious son of Hippolochus:
2. Homer, Odyssey, 15.223-15.255 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

3. Aeschylus, Prometheus Bound, 854-869, 853 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

853. πέμπτη δʼ ἀπʼ αὐτοῦ γέννα πεντηκοντάπαις
4. Aristophanes, Frogs, 1032 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1032. ̓Ορφεὺς μὲν γὰρ τελετάς θ' ἡμῖν κατέδειξε φόνων τ' ἀπέχεσθαι
5. Euripides, Bacchae, 1114-1147, 1177-1258, 1260, 1264-1280, 1297, 1089 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1089. σαφῆ κελευσμὸν Βακχίου Κάδμου κόραι
6. Euripides, Rhesus, 943 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

943. The light of thy great Mysteries was shed
7. Herodotus, Histories, 1.1-1.2, 1.5, 2.41, 9.34 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.1. The Persian learned men say that the Phoenicians were the cause of the dispute. These (they say) came to our seas from the sea which is called Red, and having settled in the country which they still occupy, at once began to make long voyages. Among other places to which they carried Egyptian and Assyrian merchandise, they came to Argos, ,which was at that time preeminent in every way among the people of what is now called Hellas . The Phoenicians came to Argos, and set out their cargo. ,On the fifth or sixth day after their arrival, when their wares were almost all sold, many women came to the shore and among them especially the daughter of the king, whose name was Io (according to Persians and Greeks alike), the daughter of Inachus. ,As these stood about the stern of the ship bargaining for the wares they liked, the Phoenicians incited one another to set upon them. Most of the women escaped: Io and others were seized and thrown into the ship, which then sailed away for Egypt . 1.2. In this way, the Persians say (and not as the Greeks), was how Io came to Egypt, and this, according to them, was the first wrong that was done. Next, according to their story, some Greeks (they cannot say who) landed at Tyre in Phoenicia and carried off the king's daughter Europa. These Greeks must, I suppose, have been Cretans. So far, then, the account between them was balanced. But after this (they say), it was the Greeks who were guilty of the second wrong. ,They sailed in a long ship to Aea, a city of the Colchians, and to the river Phasis : and when they had done the business for which they came, they carried off the king's daughter Medea. ,When the Colchian king sent a herald to demand reparation for the robbery and restitution of his daughter, the Greeks replied that, as they had been refused reparation for the abduction of the Argive Io, they would not make any to the Colchians. 1.5. Such is the Persian account; in their opinion, it was the taking of Troy which began their hatred of the Greeks. ,But the Phoenicians do not tell the same story about Io as the Persians. They say that they did not carry her off to Egypt by force. She had intercourse in Argos with the captain of the ship. Then, finding herself pregt, she was ashamed to have her parents know it, and so, lest they discover her condition, she sailed away with the Phoenicians of her own accord. ,These are the stories of the Persians and the Phoenicians. For my part, I shall not say that this or that story is true, but I shall identify the one who I myself know did the Greeks unjust deeds, and thus proceed with my history, and speak of small and great cities of men alike. ,For many states that were once great have now become small; and those that were great in my time were small before. Knowing therefore that human prosperity never continues in the same place, I shall mention both alike. 2.41. All Egyptians sacrifice unblemished bulls and bull-calves; they may not sacrifice cows: these are sacred to Isis. ,For the images of Isis are in woman's form, horned like a cow, exactly as the Greeks picture Io, and cows are held by far the most sacred of all beasts of the herd by all Egyptians alike. ,For this reason, no Egyptian man or woman will kiss a Greek man, or use a knife, or a spit, or a cauldron belonging to a Greek, or taste the flesh of an unblemished bull that has been cut up with a Greek knife. ,Cattle that die are dealt with in the following way. Cows are cast into the river, bulls are buried by each city in its suburbs, with one or both horns uncovered for a sign; then, when the carcass is decomposed, and the time appointed is at hand, a boat comes to each city from the island called Prosopitis, ,an island in the Delta, nine schoeni in circumference. There are many other towns on Prosopitis; the one from which the boats come to gather the bones of the bulls is called Atarbekhis; a temple of Aphrodite stands in it of great sanctity. ,From this town many go out, some to one town and some to another, to dig up the bones, which they then carry away and all bury in one place. As they bury the cattle, so do they all other beasts at death. Such is their ordice respecting these also; for they, too, may not be killed. 9.34. By so saying he imitated Melampus, in so far as one may compare demands for kingship with those for citizenship. For when the women of Argos had gone mad, and the Argives wanted him to come from Pylos and heal them of that madness, Melampus demanded half of their kingship for his wages. ,This the Argives would not put up with and departed. When, however, the madness spread among their women, they promised what Melampus demanded and were ready to give it to him. Thereupon, seeing their purpose changed, he demanded yet more and said that he would not do their will except if they gave a third of their kingship to his brother Bias; now driven into dire straits, the Argives consented to that also.
8. Sophocles, Antigone, 956-965, 955 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

9. Hyginus, Fabulae (Genealogiae), 70, 128 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

10. Ovid, Metamorphoses, 1.747, 4.1-4.41, 4.389-4.415 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

11. Apollodorus, Bibliotheca, 1.2.1, 1.9.12, 1.9.21, 2.1.3-2.1.4, 2.4.2-2.4.3, 2.4.8, 2.5.2, 3.4.1-3.4.4, 3.5.1-3.5.3, 3.6.8, 3.8.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.2.1. ἐπειδὴ δὲ Ζεὺς ἐγενήθη 1 -- τέλειος, λαμβάνει Μῆτιν τὴν Ὠκεανοῦ συνεργόν, ἣ δίδωσι Κρόνῳ καταπιεῖν φάρμακον, ὑφʼ οὗ ἐκεῖνος ἀναγκασθεὶς πρῶτον μὲν ἐξεμεῖ τὸν λίθον, ἔπειτα τοὺς παῖδας οὓς κατέπιε· μεθʼ ὧν Ζεὺς τὸν πρὸς Κρόνον καὶ Τιτᾶνας ἐξήνεγκε πόλεμον. μαχομένων δὲ αὐτῶν ἐνιαυτοὺς δέκα ἡ Γῆ τῷ Διὶ ἔχρησε τὴν νίκην, τοὺς καταταρταρωθέντας ἂν ἔχῃ συμμάχους· ὁ δὲ τὴν φρουροῦσαν αὐτῶν τὰ δεσμὰ Κάμπην ἀποκτείνας ἔλυσε. καὶ Κύκλωπες τότε Διὶ μὲν διδόασι βροντὴν καὶ ἀστραπὴν καὶ κεραυνόν, Πλούτωνι δὲ κυνέην, 1 -- Ποσειδῶνι δὲ τρίαιναν· οἱ δὲ τούτοις ὁπλισθέντες κρατοῦσι Τιτάνων, καὶ καθείρξαντες αὐτοὺς ἐν τῷ Ταρτάρῳ τοὺς ἑκατόγχειρας κατέστησαν 2 -- φύλακας. αὐτοὶ δὲ διακληροῦνται περὶ τῆς ἀρχῆς, καὶ λαγχάνει Ζεὺς μὲν τὴν ἐν οὐρανῷ δυναστείαν, Ποσειδῶν δὲ τὴν ἐν θαλάσσῃ, Πλούτων δὲ τὴν ἐν Ἅιδου. 1.9.12. Βίας δὲ 3 -- ἐμνηστεύετο Πηρὼ τὴν Νηλέως· ὁ δὲ πολλῶν αὐτῷ μνηστευομένων τὴν θυγατέρα δώσειν ἔφη τῷ τὰς Φυλάκου 1 -- βόας κομίσαντι αὐτῷ. αὗται δὲ ἦσαν ἐν Φυλάκῃ, καὶ κύων ἐφύλασσεν αὐτὰς οὗ οὔτε ἄνθρωπος οὔτε θηρίον πέλας ἐλθεῖν ἠδύνατο. ταύτας ἀδυνατῶν Βίας τὰς βόας κλέψαι παρεκάλει τὸν ἀδελφὸν συλλαβέσθαι. Μελάμπους δὲ ὑπέσχετο, καὶ προεῖπεν ὅτι φωραθήσεται κλέπτων καὶ δεθεὶς ἐνιαυτὸν οὕτω τὰς βόας λήψεται. μετὰ δὲ τὴν ὑπόσχεσιν εἰς Φυλάκην ἀπῄει καί, καθάπερ προεῖπε, φωραθεὶς ἐπὶ τῇ κλοπῇ δέσμιος 2 -- ἐν οἰκήματι ἐφυλάσσετο. λειπομένου δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ βραχέος χρόνου, τῶν κατὰ τὸ κρυφαῖον 3 -- τῆς στέγης σκωλήκων ἀκούει, τοῦ μὲν ἐρωτῶντος πόσον ἤδη μέρος τοῦ δοκοῦ διαβέβρωται, τῶν δὲ ἀποκρινομένων 4 -- λοιπὸν ἐλάχιστον εἶναι. καὶ ταχέως ἐκέλευσεν αὑτὸν εἰς ἕτερον οἴκημα μεταγαγεῖν, γενομένου δὲ τούτου μετʼ οὐ πολὺ συνέπεσε τὸ οἴκημα. θαυμάσας δὲ Φύλακος, καὶ μαθὼν ὅτι ἐστὶ μάντις ἄριστος, λύσας παρεκάλεσεν εἰπεῖν ὅπως αὐτοῦ τῷ παιδὶ Ἰφίκλῳ παῖδες γένωνται. ὁ δὲ ὑπέσχετο ἐφʼ ᾧ τὰς βόας λήψεται. καὶ καταθύσας ταύρους δύο καὶ μελίσας τοὺς οἰωνοὺς προσεκαλέσατο· παραγενομένου δὲ αἰγυπιοῦ, παρὰ τούτου μανθάνει δὴ ὅτι Φύλακός ποτε κριοὺς τέμνων ἐπὶ τῶν αἰδοίων 5 -- παρὰ τῷ Ἰφίκλῳ τὴν μάχαιραν ᾑμαγμένην ἔτι κατέθετο, δείσαντος δὲ τοῦ παιδὸς καὶ φυγόντος αὖθις κατὰ τῆς ἱερᾶς δρυὸς αὐτὴν ἔπηξε, καὶ ταύτην ἀμφιτροχάσας 1 -- ἐκάλυψεν ὁ φλοιός. ἔλεγεν οὖν, εὑρεθείσης τῆς μαχαίρας εἰ ξύων τὸν ἰὸν ἐπὶ ἡμέρας δέκα Ἰφίκλῳ δῷ πιεῖν, παῖδα γεννήσειν. ταῦτα μαθὼν παρʼ αἰγυπιοῦ Μελάμπους τὴν μὲν μάχαιραν εὗρε, τῷ δὲ Ἰφίκλῳ τὸν ἰὸν ξύσας ἐπὶ ἡμέρας δέκα δέδωκε πιεῖν, καὶ παῖς αὐτῷ Ποδάρκης ἐγένετο. τὰς δὲ βόας εἰς Πύλον ἤλασε, καὶ τῷ ἀδελφῷ τὴν Νηλέως θυγατέρα λαβὼν ἔδωκε. καὶ μέχρι μέν τινος ἐν Μεσσήνῃ κατῴκει, ὡς δὲ τὰς ἐν Ἄργει γυναῖκας ἐξέμηνε Διόνυσος, ἐπὶ 2 -- μέρει τῆς 3 -- βασιλείας ἰασάμενος αὐτὰς ἐκεῖ μετὰ Βίαντος κατῴκησε. 1.9.21. ἐντεῦθεν ἀναχθέντες καταντῶσιν εἰς τὴν τῆς Θρᾴκης Σαλμυδησσόν, ἔνθα ᾤκει Φινεὺς μάντις τὰς ὄψεις πεπηρωμένος. τοῦτον οἱ μὲν Ἀγήνορος εἶναι λέγουσιν, οἱ δὲ Ποσειδῶνος υἱόν· καὶ πηρωθῆναί φασιν αὐτὸν οἱ μὲν ὑπὸ θεῶν, ὅτι προέλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὰ μέλλοντα, οἱ δὲ ὑπὸ Βορέου καὶ τῶν Ἀργοναυτῶν, ὅτι πεισθεὶς μητρυιᾷ τοὺς ἰδίους ἐτύφλωσε παῖδας, τινὲς δὲ ὑπὸ Ποσειδῶνος, ὅτι τοῖς Φρίξου παισὶ τὸν ἐκ Κόλχων εἰς τὴν Ἑλλάδα πλοῦν ἐμήνυσεν. ἔπεμψαν δὲ αὐτῷ καὶ τὰς ἁρπυίας οἱ θεοί· πτερωταὶ δὲ ἦσαν αὗται, καὶ ἐπειδὴ 1 -- τῷ Φινεῖ παρετίθετο τράπεζα, ἐξ οὐρανοῦ καθιπτάμεναι τὰ μὲν πλείονα ἀνήρπαζον, ὀλίγα δὲ ὅσα ὀσμῆς ἀνάπλεα κατέλειπον, ὥστε μὴ δύνασθαι προσενέγκασθαι. βουλομένοις δὲ τοῖς Ἀργοναύταις τὰ περὶ τοῦ πλοῦ μαθεῖν ὑποθήσεσθαι τὸν πλοῦν ἔφη, τῶν ἁρπυιῶν αὐτὸν ἐὰν ἀπαλλάξωσιν. οἱ δὲ παρέθεσαν αὐτῷ τράπεζαν ἐδεσμάτων, ἅρπυιαι δὲ ἐξαίφνης σὺν βοῇ καταπτᾶσαι τὴν τροφὴν ἥρπασαν. 2 -- θεασάμενοι δὲ οἱ Βορέου παῖδες Ζήτης καὶ Κάλαϊς, ὄντες πτερωτοί, σπασάμενοι τὰ ξίφη διʼ ἀέρος ἐδίωκον. ἦν δὲ ταῖς ἁρπυίαις χρεὼν τεθνάναι ὑπὸ τῶν Βορέου παίδων, τοῖς δὲ Βορέου παισὶ τότε τελευτήσειν ὅταν διώκοντες μὴ καταλάβωσι. διωκομένων δὲ τῶν ἁρπυιῶν ἡ μὲν κατὰ Πελοπόννησον εἰς τὸν Τίγρην ποταμὸν ἐμπίπτει, ὃς νῦν ἀπʼ ἐκείνης Ἅρπυς καλεῖται· ταύτην δὲ οἱ μὲν Νικοθόην οἱ δὲ Ἀελλόπουν καλοῦσιν. ἡ δὲ ἑτέρα καλουμένη Ὠκυπέτη, ὡς δὲ ἔνιοι Ὠκυθόη (Ἡσίοδος δὲ λέγει αὐτὴν Ὠκυπόδην), αὕτη κατὰ τὴν Προποντίδα φεύγουσα μέχρις Ἐχινάδων ἦλθε νήσων, αἳ νῦν ἀπʼ ἐκείνης Στροφάδες καλοῦνται· ἐστράφη γὰρ ὡς ἦλθεν ἐπὶ ταύτας, καὶ γενομένη κατὰ τὴν ἠιόνα ὑπὸ καμάτου πίπτει σὺν τῷ διώκοντι. Ἀπολλώνιος δὲ ἐν τοῖς Ἀργοναύταις ἕως Στροφάδων νήσων φησὶν αὐτὰς διωχθῆναι καὶ μηδὲν παθεῖν, δούσας ὅρκον τὸν Φινέα μηκέτι ἀδικῆσαι. 2.1.3. Ἄργου δὲ καὶ Ἰσμήνης τῆς Ἀσωποῦ παῖς Ἴασος, 2 -- οὗ φασιν Ἰὼ γενέσθαι. Κάστωρ δὲ ὁ συγγράψας τὰ χρονικὰ καὶ πολλοὶ τῶν τραγικῶν Ἰνάχου τὴν Ἰὼ λέγουσιν· Ἡσίοδος δὲ καὶ Ἀκουσίλαος Πειρῆνος αὐτήν φασιν εἶναι. ταύτην ἱερωσύνην τῆς Ἥρας ἔχουσαν Ζεὺς ἔφθειρε. φωραθεὶς δὲ ὑφʼ Ἥρας τῆς μὲν κόρης ἁψάμενος εἰς βοῦν μετεμόρφωσε λευκήν, ἀπωμόσατο δὲ ταύτῃ 1 -- μὴ συνελθεῖν· διό φησιν Ἡσίοδος οὐκ ἐπισπᾶσθαι τὴν ἀπὸ τῶν θεῶν ὀργὴν τοὺς γινομένους ὅρκους ὑπὲρ ἔρωτος. Ἥρα δὲ αἰτησαμένη παρὰ Διὸς τὴν βοῦν φύλακα αὐτῆς κατέστησεν Ἄργον τὸν πανόπτην, ὃν Φερεκύδης 2 -- μὲν Ἀρέστορος λέγει, Ἀσκληπιάδης δὲ Ἰνάχου, Κέρκωψ 3 -- δὲ Ἄργου καὶ Ἰσμήνης τῆς Ἀσωποῦ θυγατρός· Ἀκουσίλαος δὲ γηγενῆ αὐτὸν λέγει. οὗτος ἐκ τῆς ἐλαίας ἐδέσμευεν αὐτὴν ἥτις ἐν τῷ Μυκηναίων ὑπῆρχεν ἄλσει. Διὸς δὲ ἐπιτάξαντος Ἑρμῇ κλέψαι τὴν βοῦν, μηνύσαντος Ἱέρακος, ἐπειδὴ λαθεῖν οὐκ ἠδύνατο, λίθῳ βαλὼν ἀπέκτεινε τὸν Ἄργον, ὅθεν ἀργειφόντης ἐκλήθη. Ἥρα δὲ τῇ βοῒ οἶστρον ἐμβάλλει ἡ δὲ πρῶτον ἧκεν εἰς τὸν ἀπʼ ἐκείνης Ἰόνιον κόλπον κληθέντα, ἔπειτα διὰ τῆς Ἰλλυρίδος πορευθεῖσα καὶ τὸν Αἷμον ὑπερβαλοῦσα διέβη τὸν τότε μὲν καλούμενον πόρον Θρᾴκιον, νῦν δὲ ἀπʼ ἐκείνης Βόσπορον. ἀπελθοῦσα 4 -- δὲ εἰς Σκυθίαν καὶ τὴν Κιμμερίδα γῆν, πολλὴν χέρσον πλανηθεῖσα καὶ πολλὴν διανηξαμένη θάλασσαν Εὐρώπης τε καὶ Ἀσίας, τελευταῖον ἧκεν 1 -- εἰς Αἴγυπτον, ὅπου τὴν ἀρχαίαν μορφὴν ἀπολαβοῦσα γεννᾷ παρὰ τῷ Νείλῳ ποταμῷ Ἔπαφον παῖδα. τοῦτον δὲ Ἥρα δεῖται Κουρήτων ἀφανῆ ποιῆσαι· οἱ δὲ ἠφάνισαν αὐτόν. καὶ Ζεὺς μὲν αἰσθόμενος κτείνει Κούρητας, Ἰὼ δὲ ἐπὶ ζήτησιν τοῦ παιδὸς ἐτράπετο. πλανωμένη δὲ κατὰ τὴν Συρίαν ἅπασαν (ἐκεῖ γὰρ ἐμηνύετο ὅτι 2 -- ἡ 3 -- τοῦ Βυβλίων βασιλέως γυνὴ 4 -- ἐτιθήνει τὸν υἱόν) καὶ τὸν Ἔπαφον εὑροῦσα, εἰς Αἴγυπτον ἐλθοῦσα ἐγαμήθη Τηλεγόνῳ τῷ βασιλεύοντι τότε Αἰγυπτίων. ἱδρύσατο δὲ ἄγαλμα Δήμητρος, ἣν ἐκάλεσαν Ἶσιν Αἰγύπτιοι, καὶ τὴν Ἰὼ Ἶσιν ὁμοίως προσηγόρευσαν. 2.1.4. Ἔπαφος δὲ βασιλεύων Αἰγυπτίων γαμεῖ Μέμφιν τὴν Νείλου θυγατέρα, καὶ ἀπὸ ταύτης κτίζει Μέμφιν πόλιν, καὶ τεκνοῖ θυγατέρα Λιβύην, ἀφʼ ἧς ἡ χώρα Λιβύη ἐκλήθη. Λιβύης δὲ καὶ Ποσειδῶνος γίνονται παῖδες δίδυμοι Ἀγήνωρ καὶ Βῆλος. Ἀγήνωρ μὲν οὖν εἰς Φοινίκην ἀπαλλαγεὶς ἐβασίλευσε, κἀκεῖ τῆς μεγάλης ῥίζης ἐγένετο γενεάρχης· ὅθεν ὑπερθησόμεθα περὶ τούτου. Βῆλος δὲ ὑπομείνας ἐν Αἰγύπτῳ βασιλεύει μὲν Αἰγύπτου, γαμεῖ δὲ Ἀγχινόην 5 -- τὴν Νείλου θυγατέρα, καὶ αὐτῷ γίνονται παῖδες δίδυμοι, Αἴγυπτος καὶ Δαναός, ὡς δέ φησιν Εὐριπίδης, καὶ Κηφεὺς καὶ Φινεὺς προσέτι. Δαναὸν μὲν οὖν Βῆλος ἐν Λιβύῃ κατῴκισεν, 1 -- Αἴγυπτον δὲ ἐν Ἀραβίᾳ, ὃς καὶ καταστρεψάμενος 2 -- τὴν Μελαμπόδων 3 -- χώραν ἀφʼ ἑαυτοῦ 4 -- ὠνόμασεν Αἴγυπτον. γίνονται δὲ ἐκ πολλῶν γυναικῶν Αἰγύπτῳ μὲν παῖδες πεντήκοντα, θυγατέρες δὲ Δαναῷ πεντήκοντα. στασιασάντων δὲ αὐτῶν περὶ τῆς ἀρχῆς 5 -- ὕστερον, Δαναὸς τοὺς Αἰγύπτου παῖδας δεδοικώς, ὑποθεμένης Ἀθηνᾶς αὐτῷ ναῦν κατεσκεύασε πρῶτος καὶ τὰς θυγατέρας ἐνθέμενος ἔφυγε. προσσχὼν 6 -- δὲ Ῥόδῳ τὸ τῆς Λινδίας 7 -- ἄγαλμα Ἀθηνᾶς ἱδρύσατο. ἐντεῦθεν δὲ ἧκεν εἰς Ἄργος, καὶ τὴν βασιλείαν αὐτῷ παραδίδωσι Γελάνωρ 8 -- ὁ τότε βασιλεύων αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χώρας ἀφʼ ἑαυτοῦ τοὺς ἐνοικοῦντας Δαναοὺς ὠνόμασε . 9 -- ἀνύδρου δὲ τῆς χώρας ὑπαρχούσης, ἐπειδὴ καὶ τὰς πηγὰς ἐξήρανε Ποσειδῶν μηνίων Ἰνάχῳ διότι τὴν χώραν Ἥρας 1 -- ἐμαρτύρησεν εἶναι, τὰς θυγατέρας ὑδρευσομένας ἔπεμψε. μία δὲ αὐτῶν Ἀμυμώνη ζητοῦσα ὕδωρ ῥίπτει βέλος ἐπὶ ἔλαφον καὶ κοιμωμένου Σατύρου τυγχάνει, κἀκεῖνος περιαναστὰς ἐπεθύμει συγγενέσθαι· Ποσειδῶνος δὲ ἐπιφανέντος ὁ Σάτυρος μὲν ἔφυγεν, Ἀμυμώνη δὲ τούτῳ συνευνάζεται, καὶ αὐτῇ Ποσειδῶν τὰς ἐν Λέρνῃ πηγὰς ἐμήνυσεν. 2.4.2. βασιλεύων δὲ τῆς Σερίφου Πολυδέκτης ἀδελφὸς Δίκτυος, Δανάης ἐρασθείς, καὶ ἠνδρωμένου Περσέως μὴ δυνάμενος αὐτῇ συνελθεῖν, συνεκάλει τοὺς φίλους, μεθʼ ὧν καὶ Περσέα, λέγων ἔρανον συνάγειν ἐπὶ τοὺς Ἱπποδαμείας τῆς Οἰνομάου γάμους. τοῦ δὲ Περσέως εἰπόντος καὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τῆς Γοργόνος οὐκ ἀντερεῖν, 2 -- παρὰ μὲν τῶν λοιπῶν ᾔτησεν ἵππους, παρὰ δὲ τοῦ Περσέως οὐ λαβὼν τοὺς ἵππους, ἐπέταξε τῆς Γοργόνος κομίζειν τὴν κεφαλήν. ὁ δὲ Ἑρμοῦ καὶ Ἀθηνᾶς προκαθηγουμένων ἐπὶ τὰς Φόρκου παραγίνεται 3 -- θυγατέρας, Ἐνυὼ καὶ Πεφρηδὼ 4 -- καὶ Δεινώ· ἦσαν δὲ αὗται Κητοῦς τε καὶ Φόρκου, Γοργόνων ἀδελφαί, γραῖαι ἐκ γενετῆς. ἕνα τε ὀφθαλμὸν αἱ τρεῖς καὶ ἕνα ὀδόντα εἶχον, καὶ ταῦτα παρὰ μέρος ἤμειβον ἀλλήλαις. ὧν κυριεύσας ὁ Περσεύς, ὡς ἀπῄτουν, ἔφη δώσειν ἂν ὑφηγήσωνται τὴν ὁδὸν τὴν ἐπὶ τὰς νύμφας φέρουσαν. αὗται δὲ αἱ νύμφαι πτηνὰ εἶχον πέδιλα καὶ τὴν κίβισιν, ἥν φασιν εἶναι πήραν· Πίνδαρος δὲ καὶ Ἡσίοδος ἐν Ἀσπίδι ἐπὶ τοῦ Περσέως· πᾶν δὲ μετάφρενον εἶχε κάρα δεινοῖο πελώρου Γοργοῦς, ἀμφὶ δέ μιν κίβισις θέε . ηεσιοδ, σηιελδ οφ ηερξυλες, 223-4. εἴρηται δὲ παρὰ τὸ κεῖσθαι ἐκεῖ ἐσθῆτα καὶ τὴν τροφήν. 1 -- εἶχον δὲ καὶ τὴν Ἄϊδος κυνῆν. 2 -- ὑφηγησαμένων δὲ τῶν Φορκίδων, ἀποδοὺς τόν τε ὀδόντα καὶ τὸν ὀφθαλμὸν αὐταῖς, καὶ παραγενόμενος πρὸς τὰς νύμφας, καὶ τυχὼν ὧν ἐσπούδαζε, τὴν μὲν κίβισιν περιεβάλετο, τὰ δὲ πέδιλα τοῖς σφυροῖς προσήρμοσε, τὴν δὲ κυνῆν τῇ κεφαλῇ ἐπέθετο. ταύτην ἔχων αὐτὸς μὲν οὓς ἤθελεν ἔβλεπεν, ὑπὸ ἄλλων δὲ οὐχ ἑωρᾶτο. λαβὼν δὲ καὶ παρὰ Ἑρμοῦ ἀδαμαντίνην ἅρπην, πετόμενος εἰς τὸν Ὠκεανὸν ἧκε καὶ κατέλαβε τὰς Γοργόνας κοιμωμένας. ἦσαν δὲ αὗται Σθενὼ Εὐρυάλη Μέδουσα. μόνη δὲ ἦν θνητὴ Μέδουσα· διὰ τοῦτο ἐπὶ τὴν ταύτης κεφαλὴν Περσεὺς ἐπέμφθη. εἶχον δὲ αἱ Γοργόνες κεφαλὰς μὲν περιεσπειραμένας φολίσι δρακόντων, ὀδόντας δὲ μεγάλους ὡς συῶν, καὶ χεῖρας χαλκᾶς, καὶ πτέρυγας χρυσᾶς, διʼ ὧν ἐπέτοντο. τοὺς δὲ ἰδόντας λίθους ἐποίουν. ἐπιστὰς οὖν αὐταῖς ὁ Περσεὺς κοιμωμέναις, κατευθυνούσης τὴν χεῖρα Ἀθηνᾶς, ἀπεστραμμένος καὶ βλέπων εἰς ἀσπίδα χαλκῆν, διʼ ἧς τὴν εἰκόνα τῆς Γοργόνος ἔβλεπεν, ἐκαρατόμησεν αὐτήν. ἀποτμηθείσης δὲ τῆς κεφαλῆς, ἐκ τῆς Γοργόνος ἐξέθορε Πήγασος πτηνὸς ἵππος, καὶ Χρυσάωρ ὁ Γηρυόνου πατήρ· 2.4.3. τούτους δὲ ἐγέννησεν ἐκ Ποσειδῶνος. ὁ μὲν οὖν Περσεὺς ἐνθέμενος εἰς τὴν κίβισιν τὴν κεφαλὴν τῆς Μεδούσης ὀπίσω πάλιν ἐχώρει, αἱ δὲ Γοργόνες ἐκ τῆς κοίτης ἀναστᾶσαι 1 -- τὸν Περσέα ἐδίωκον, καὶ συνιδεῖν αὐτὸν οὐκ ἠδύναντο διὰ τὴν κυνῆν. ἀπεκρύπτετο γὰρ ὑπʼ αὐτῆς. παραγενόμενος δὲ εἰς Αἰθιοπίαν, ἧς ἐβασίλευε Κηφεύς, εὗρε τὴν τούτου θυγατέρα Ἀνδρομέδαν παρακειμένην βορὰν θαλασσίῳ κήτει. Κασσιέπεια γὰρ ἡ Κηφέως γυνὴ Νηρηίσιν ἤρισε περὶ κάλλους, καὶ πασῶν εἶναι κρείσσων ηὔχησεν· ὅθεν αἱ Νηρηίδες ἐμήνισαν, καὶ Ποσειδῶν αὐταῖς συνοργισθεὶς πλήμμυράν τε ἐπὶ τὴν χώραν ἔπεμψε καὶ κῆτος. Ἄμμωνος δὲ χρήσαντος τὴν ἀπαλλαγὴν τῆς συμφορᾶς, ἐὰν ἡ Κασσιεπείας θυγάτηρ Ἀνδρομέδα προτεθῇ τῷ κήτει βορά, τοῦτο ἀναγκασθεὶς ὁ Κηφεὺς ὑπὸ τῶν Αἰθιόπων ἔπραξε, καὶ προσέδησε τὴν θυγατέρα πέτρα. ταύτην θεασάμενος ὁ Περσεὺς καὶ ἐρασθεὶς ἀναιρήσειν ὑπέσχετο Κηφεῖ τὸ κῆτος, εἰ μέλλει σωθεῖσαν αὐτὴν αὐτῷ δώσειν γυναῖκα. ἐπὶ τούτοις γενομένων ὅρκων, ὑποστὰς τὸ κῆτος ἔκτεινε καὶ τὴν Ἀνδρομέδαν ἔλυσεν. ἐπιβουλεύοντος δὲ αὐτῷ Φινέως, ὃς ἦν ἀδελφὸς τοῦ Κηφέως ἐγγεγυημένος 1 -- πρῶτος τὴν Ἀνδρομέδαν, μαθὼν τὴν ἐπιβουλήν, τὴν Γοργόνα δείξας μετὰ τῶν συνεπιβουλευόντων αὐτὸν ἐλίθωσε παραχρῆμα. παραγενόμενος δὲ εἰς Σέριφον, καὶ καταλαβὼν προσπεφευγυῖαν 2 -- τοῖς βωμοῖς μετὰ τοῦ Δίκτυος τὴν μητέρα διὰ τὴν Πολυδέκτου βίαν, εἰσελθὼν εἰς τὰ βασίλεια, 3 -- συγκαλέσαντος τοῦ Πολυδέκτου τοὺς φίλους ἀπεστραμμένος τὴν κεφαλὴν τῆς Γοργόνος ἔδειξε· τῶν δὲ ἰδόντων, ὁποῖον ἕκαστος ἔτυχε σχῆμα ἔχων, ἀπελιθώθη. καταστήσας δὲ τῆς Σερίφου Δίκτυν βασιλέα, ἀπέδωκε τὰ μὲν πέδιλα καὶ τὴν κίβισιν καὶ τὴν κυνῆν Ἑρμῇ, τὴν δὲ κεφαλὴν τῆς Γοργόνος Ἀθηνᾷ. Ἑρμῆς μὲν οὖν τὰ προειρημένα πάλιν ἀπέδωκε ταῖς νύμφαις, Ἀθηνᾶ δὲ ἐν μέσῃ τῇ ἀσπίδι τῆς Γοργόνος τὴν κεφαλὴν ἐνέθηκε. 4 -- λέγεται δὲ ὑπʼ ἐνίων ὅτι διʼ Ἀθηνᾶν ἡ Μέδουσα ἐκαρατομήθη· φασὶ δὲ ὅτι καὶ περὶ κάλλους ἠθέλησεν ἡ Γοργὼ αὐτῇ συγκριθῆναι. 2.4.8. πρὸ τοῦ δὲ Ἀμφιτρύωνα παραγενέσθαι εἰς Θήβας Ζεύς, διὰ νυκτὸς ἐλθὼν καὶ τὴν μίαν τριπλασιάσας νύκτα, 3 -- ὅμοιος Ἀμφιτρύωνι γενόμενος Ἀλκμήνῃ συνευνάσθη καὶ τὰ γενόμενα περὶ 1 -- Τηλεβοῶν διηγήσατο. Ἀμφιτρύων δὲ παραγενόμενος, ὡς οὐχ ἑώρα φιλοφρονουμένην πρὸς αὐτὸν τὴν γυναῖκα, ἐπυνθάνετο τὴν αἰτίαν· εἰπούσης δὲ ὅτι τῇ προτέρᾳ νυκτὶ παραγενόμενος αὐτῇ συγκεκοίμηται, μανθάνει παρὰ Τειρεσίου τὴν γενομένην τοῦ Διὸς συνουσίαν. Ἀλκμήνη δὲ δύο ἐγέννησε παῖδας, Διὶ μὲν Ἡρακλέα, μιᾷ νυκτὶ πρεσβύτερον, Ἀμφιτρύωνι δὲ Ἰφικλέα. τοῦ δὲ παιδὸς ὄντος ὀκταμηνιαίου δύο δράκοντας ὑπερμεγέθεις Ἥρα ἐπὶ τὴν εὐνὴν ἔπεμψε, διαφθαρῆναι τὸ βρέφος θέλουσα. ἐπιβοωμένης δὲ Ἀλκμήνης Ἀμφιτρύωνα, Ἡρακλῆς διαναστὰς ἄγχων ἑκατέραις ταῖς χερσὶν αὐτοὺς διέφθειρε. Φερεκύδης δέ φησιν Ἀμφιτρύωνα, βουλόμενον μαθεῖν ὁπότερος ἦν τῶν παίδων ἐκείνου, τοὺς δράκοντας εἰς τὴν εὐνὴν ἐμβαλεῖν, καὶ τοῦ μὲν Ἰφικλέους φυγόντος τοῦ δὲ Ἡρακλέους ὑποστάντος μαθεῖν ὡς Ἰφικλῆς ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. 2.5.2. δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι· αὕτη δὲ ἐν τῷ τῆς Λέρνης ἕλει ἐκτραφεῖσα ἐξέβαινεν εἰς τὸ πεδίον καὶ τά τε βοσκήματα καὶ τὴν χώραν διέφθειρεν. εἶχε δὲ ἡ ὕδρα ὑπερμέγεθες σῶμα, κεφαλὰς ἔχον ἐννέα, τὰς μὲν ὀκτὼ θνητάς, τὴν δὲ μέσην ἀθάνατον. ἐπιβὰς οὖν ἅρματος, ἡνιοχοῦντος Ἰολάου, παρεγένετο εἰς τὴν Λέρνην, καὶ τοὺς μὲν ἵππους ἔστησε, τὴν δὲ ὕδραν εὑρὼν ἔν τινι λόφῳ 1 -- παρὰ τὰς πηγὰς τῆς Ἀμυμώνης, ὅπου ὁ φωλεὸς αὐτῆς ὑπῆρχε, βάλλων βέλεσι πεπυρωμένοις ἠνάγκασεν ἐξελθεῖν, ἐκβαίνουσαν δὲ αὐτὴν κρατήσας κατεῖχεν. ἡ δὲ θατέρῳ 2 -- τῶν ποδῶν ἐνείχετο 3 -- περιπλακεῖσα. τῷ ῥοπάλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς κόπτων οὐδὲν ἀνύειν ἠδύνατο· 4 -- μιᾶς γὰρ κοπτομένης κεφαλῆς δύο ἀνεφύοντο. ἐπεβοήθει δὲ καρκίνος τῇ ὕδρᾳ ὑπερμεγέθης, δάκνων τὸν πόδα. διὸ τοῦτον ἀποκτείνας ἐπεκαλέσατο καὶ αὐτὸς βοηθὸν τὸν Ἰόλαον, ὃς μέρος τι καταπρήσας τῆς ἐγγὺς ὕλης τοῖς δαλοῖς ἐπικαίων τὰς ἀνατολὰς τῶν κεφαλῶν ἐκώλυεν ἀνιέναι. καὶ 5 -- τοῦτον τὸν τρόπον τῶν ἀναφυομένων κεφαλῶν περιγενόμενος, τὴν ἀθάνατον ἀποκόψας κατώρυξε καὶ βαρεῖαν ἐπέθηκε πέτραν, παρὰ τὴν ὁδὸν τὴν φέρουσαν διὰ Λέρνης εἰς Ἐλαιοῦντα 6 -- τὸ δὲ σῶμα τῆς ὕδρας ἀνασχίσας τῇ χολῇ τοὺς ὀιστοὺς ἔβαψεν. Εὐρυσθεὺς δὲ ἔφη μὴ δεῖν καταριθμῆσαι τοῦτον 7 -- ἐν τοῖς δέκα 8 -- τὸν ἆθλον· οὐ γὰρ μόνος ἀλλὰ καὶ μετὰ Ἰολάου τῆς ὕδρας περιεγένετο. 3.4.1. Κάδμος δὲ ἀποθανοῦσαν θάψας Τηλέφασσαν, ὑπὸ Θρακῶν ξενισθείς, ἦλθεν εἰς Δελφοὺς περὶ τῆς Εὐρώπης πυνθανόμενος. ὁ δὲ θεὸς εἶπε περὶ μὲν Εὐρώπης μὴ πολυπραγμονεῖν, χρῆσθαι δὲ καθοδηγῷ βοΐ, καὶ πόλιν κτίζειν ἔνθα ἂν αὕτη 1 -- πέσῃ καμοῦσα. τοιοῦτον λαβὼν χρησμὸν διὰ Φωκέων ἐπορεύετο, εἶτα βοῒ συντυχὼν ἐν τοῖς Πελάγοντος βουκολίοις ταύτῃ κατόπισθεν εἵπετο. ἡ δὲ διεξιοῦσα Βοιωτίαν ἐκλίθη, πόλις ἔνθα νῦν εἰσι Θῆβαι. 2 -- βουλόμενος δὲ Ἀθηνᾷ καταθῦσαι τὴν βοῦν, πέμπει τινὰς τῶν μεθʼ ἑαυτοῦ ληψομένους 3 -- ἀπὸ τῆς Ἀρείας κρήνης ὕδωρ· φρουρῶν δὲ τὴν κρήνην δράκων, ὃν ἐξ Ἄρεος εἶπόν τινες γεγονέναι, τοὺς πλείονας τῶν πεμφθέντων διέφθειρεν. ἀγανακτήσας δὲ Κάδμος κτείνει τὸν δράκοντα, καὶ τῆς Ἀθηνᾶς ὑποθεμένης τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ σπείρει. τούτων δὲ σπαρέντων ἀνέτειλαν ἐκ γῆς ἄνδρες ἔνοπλοι, οὓς ἐκάλεσαν Σπαρτούς. οὗτοι δὲ ἀπέκτειναν ἀλλήλους, οἱ μὲν εἰς ἔριν ἀκούσιον 4 -- ἐλθόντες, οἱ δὲ ἀγνοοῦντες. Φερεκύδης δέ φησιν ὅτι Κάδμος, ἰδὼν ἐκ γῆς ἀναφυομένους ἄνδρας ἐνόπλους, ἐπʼ αὐτοὺς ἔβαλε 1 -- λίθους, οἱ δὲ ὑπʼ ἀλλήλων νομίζοντες βάλλεσθαι εἰς μάχην κατέστησαν. περιεσώθησαν δὲ πέντε, Ἐχίων Οὐδαῖος Χθονίος Ὑπερήνωρ Πέλωρος. 2 -- 3.4.2. Κάδμος δὲ ἀνθʼ ὧν ἔκτεινεν ἀίδιον 3 -- ἐνιαυτὸν ἐθήτευσεν Ἄρει· ἦν δὲ ὁ ἐνιαυτὸς τότε ὀκτὼ ἔτη. μετὰ δὲ τὴν θητείαν Ἀθηνᾶ αὐτῷ τὴν βασιλείαν 4 -- κατεσκεύασε, Ζεὺς δὲ ἔδωκεν αὐτῷ γυναῖκα Ἁρμονίαν, Ἀφροδίτης καὶ Ἄρεος θυγατέρα. καὶ πάντες θεοὶ καταλιπόντες τὸν οὐρανόν, ἐν τῇ Καδμείᾳ τὸν γάμον εὐωχούμενοι καθύμνησαν. ἔδωκε δὲ αὐτῇ Κάδμος πέπλον καὶ τὸν ἡφαιστότευκτον ὅρμον, ὃν ὑπὸ Ἡφαίστου λέγουσί τινες δοθῆναι Κάδμῳ, Φερεκύδης δὲ ὑπὸ Εὐρώπης· ὃν παρὰ Διὸς αὐτὴν λαβεῖν. γίνονται δὲ Κάδμῳ θυγατέρες μὲν Αὐτονόη Ἰνὼ Σεμέλη Ἀγαυή, παῖς δὲ Πολύδωρος. Ἰνὼ μὲν οὖν Ἀθάμας ἔγημεν, Αὐτονόην δὲ Ἀρισταῖος, Ἀγαυὴν δὲ Ἐχίων. 3.4.3. Σεμέλης δὲ Ζεὺς ἐρασθεὶς Ἥρας κρύφα συνευνάζεται. ἡ δὲ ἐξαπατηθεῖσα ὑπὸ Ἥρας, κατανεύσαντος αὐτῇ Διὸς πᾶν τὸ αἰτηθὲν ποιήσειν, αἰτεῖται τοιοῦτον αὐτὸν ἐλθεῖν οἷος ἦλθε μνηστευόμενος Ἥραν. Ζεὺς δὲ μὴ δυνάμενος ἀνανεῦσαι παραγίνεται εἰς τὸν θάλαμον αὐτῆς ἐφʼ ἅρματος ἀστραπαῖς ὁμοῦ καὶ βρονταῖς, καὶ κεραυνὸν ἵησιν. Σεμέλης δὲ διὰ τὸν φόβον ἐκλιπούσης, ἑξαμηνιαῖον τὸ βρέφος ἐξαμβλωθὲν ἐκ τοῦ πυρὸς ἁρπάσας ἐνέρραψε τῷ μηρῷ. ἀποθανούσης δὲ Σεμέλης, αἱ λοιπαὶ Κάδμου θυγατέρες διήνεγκαν λόγον, συνηυνῆσθαι θνητῷ τινι Σεμέλην καὶ καταψεύσασθαι Διός, καὶ ὅτι 1 -- διὰ τοῦτο ἐκεραυνώθη. κατὰ δὲ τὸν χρόνον τὸν καθήκοντα Διόνυσον γεννᾷ Ζεὺς λύσας τὰ ῥάμματα, καὶ δίδωσιν Ἑρμῇ. ὁ δὲ κομίζει πρὸς Ἰνὼ καὶ Ἀθάμαντα καὶ πείθει τρέφειν ὡς κόρην. ἀγανακτήσασα δὲ Ἥρα μανίαν αὐτοῖς ἐνέβαλε, καὶ Ἀθάμας μὲν τὸν πρεσβύτερον παῖδα Λέαρχον ὡς ἔλαφον θηρεύσας ἀπέκτεινεν, Ἰνὼ δὲ τὸν Μελικέρτην εἰς πεπυρωμένον λέβητα ῥίψασα, εἶτα βαστάσασα μετὰ νεκροῦ τοῦ παιδὸς ἥλατο κατὰ βυθοῦ. 1 -- καὶ Λευκοθέα μὲν αὐτὴν καλεῖται, Παλαίμων δὲ ὁ παῖς, οὕτως ὀνομασθέντες ὑπὸ τῶν πλεόντων· τοῖς χειμαζομένοις γὰρ βοηθοῦσιν. ἐτέθη δὲ ἐπὶ Μελικέρτῃ ὁ 2 -- ἀγὼν τῶν Ἰσθμίων, Σισύφου θέντος. Διόνυσον δὲ Ζεὺς εἰς ἔριφον ἀλλάξας τὸν Ἥρας θυμὸν ἔκλεψε, καὶ λαβὼν αὐτὸν Ἑρμῆς πρὸς νύμφας ἐκόμισεν ἐν Νύσῃ κατοικούσας τῆς Ἀσίας, ἃς ὕστερον Ζεὺς καταστερίσας ὠνόμασεν Ὑάδας. 3.4.4. Αὐτονόης δὲ καὶ Ἀρισταίου παῖς Ἀκταίων ἐγένετο, ὃς τραφεὶς παρὰ Χείρωνι κυνηγὸς ἐδιδάχθη, καὶ ἔπειτα ὕστερον 1 -- ἐν τῷ Κιθαιρῶνι κατεβρώθη ὑπὸ τῶν ἰδίων κυνῶν. καὶ τοῦτον ἐτελεύτησε τὸν τρόπον, ὡς μὲν Ἀκουσίλαος λέγει, μηνίσαντος τοῦ Διὸς ὅτι ἐμνηστεύσατο Σεμέλην, ὡς δὲ οἱ πλείονες, ὅτι τὴν Ἄρτεμιν λουομένην εἶδε. καί φασι τὴν θεὸν παραχρῆμα αὐτοῦ τὴν μορφὴν εἰς ἔλαφον ἀλλάξαι, καὶ τοῖς ἑπομένοις αὐτῷ πεντήκοντα κυσὶν ἐμβαλεῖν λύσσαν, ὑφʼ ὧν κατὰ ἄγνοιαν ἐβρώθη. ἀπολομένου 2 -- δὲ Ἀκταίωνος 3 -- οἱ κύνες ἐπιζητοῦντες τὸν δεσπότην κατωρύοντο, καὶ ζήτησιν ποιούμενοι παρεγένοντο ἐπὶ τὸ τοῦ Χείρωνος ἄντρον, ὃς εἴδωλον κατεσκεύασεν Ἀκταίωνος, ὃ καὶ τὴν λύπην αὐτῶν ἔπαυσε. τὰ 4 -- ὀνόματα τῶν Ἀκταίωνος κυνῶν ἐκ τῶν οὕτω δὴ νῦν καλὸν σῶμα περισταδόν, ἠύτε θῆρος, τοῦδε δάσαντο κύνες κρατεροί. πέλας † Ἄρκενα 5 -- πρώτη. μετὰ ταύτην ἄλκιμα τέκνα, Λυγκεὺς καὶ Βαλίος 1 -- πόδας αἰνετός, ἠδʼ Ἀμάρυνθος.— καὶ τούτους ὀνομαστὶ διηνεκέως κατέλεξε· 2 -- καὶ τότε Ἀκταίων ἔθανεν Διὸς ἐννεσίῃσι. 3 -- πρῶτοι γὰρ μέλαν αἷμα πίον 4 -- σφετέροιο ἄνακτος Σπαρτός τʼ Ὤμαργός 5 -- τε Βορῆς τʼ αἰψηροκέλευθος. οὗτοι δʼ 6 --Ἀκταίου πρῶτοι φάγον αἷμα τʼ ἔλαψαν. 7 -- τοὺς δὲ μέτʼ ἄλλοι πάντες ἐπέσσυθεν 8 -- ἐμμεμαῶτες.— ἀργαλέων ὀδυνῶν ἄκος ἔμμεναι ἀνθρώποισιν . 3.5.1. Διόνυσος δὲ εὑρετὴς ἀμπέλου γενόμενος, Ἥρας μανίαν αὐτῷ ἐμβαλούσης περιπλανᾶται Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον Πρωτεὺς αὐτὸν ὑποδέχεται βασιλεὺς Αἰγυπτίων, αὖθις δὲ εἰς Κύβελα τῆς Φρυγίας ἀφικνεῖται, κἀκεῖ καθαρθεὶς ὑπὸ Ῥέας καὶ τὰς τελετὰς ἐκμαθών, καὶ λαβὼν παρʼ ἐκείνης τὴν στολήν, ἐπὶ Ἰνδοὺς 1 -- διὰ τῆς Θράκης ἠπείγετο. Λυκοῦργος δὲ παῖς Δρύαντος, Ἠδωνῶν βασιλεύων, οἳ Στρυμόνα ποταμὸν παροικοῦσι, πρῶτος ὑβρίσας ἐξέβαλεν αὐτόν. καὶ Διόνυσος μὲν εἰς θάλασσαν πρὸς Θέτιν τὴν Νηρέως κατέφυγε, Βάκχαι δὲ ἐγένοντο αἰχμάλωτοι καὶ τὸ συνεπόμενον Σατύρων πλῆθος αὐτῷ. αὖθις δὲ αἱ Βάκχαι ἐλύθησαν ἐξαίφνης, Λυκούργῳ δὲ μανίαν ἐνεποίησε 2 -- Διόνυσος. ὁ δὲ μεμηνὼς Δρύαντα τὸν παῖδα, ἀμπέλου νομίζων κλῆμα κόπτειν, πελέκει πλήξας ἀπέκτεινε, καὶ ἀκρωτηριάσας αὐτὸν ἐσωφρόνησε. 1 -- τῆς δὲ γῆς ἀκάρπου μενούσης, ἔχρησεν ὁ θεὸς καρποφορήσειν αὐτήν, ἂν θανατωθῇ Λυκοῦργος. Ἠδωνοὶ δὲ ἀκούσαντες εἰς τὸ Παγγαῖον αὐτὸν ἀπαγαγόντες ὄρος ἔδησαν, κἀκεῖ κατὰ Διονύσου βούλησιν ὑπὸ ἵππων διαφθαρεὶς ἀπέθανε. 3.5.2. διελθὼν δὲ Θρᾴκην καὶ τὴν Ἰνδικὴν ἅπασαν, στήλας ἐκεῖ στήσας 1 -- ἧκεν εἰς Θήβας, καὶ τὰς γυναῖκας ἠνάγκασε καταλιπούσας τὰς οἰκίας βακχεύειν ἐν τῷ Κιθαιρῶνι. Πενθεὺς δὲ γεννηθεὶς ἐξ Ἀγαυῆς Ἐχίονι, παρὰ Κάδμου εἰληφὼς τὴν βασιλείαν, διεκώλυε ταῦτα γίνεσθαι, καὶ παραγενόμενος εἰς Κιθαιρῶνα τῶν Βακχῶν κατάσκοπος ὑπὸ τῆς μητρὸς Ἀγαυῆς κατὰ μανίαν ἐμελίσθη· ἐνόμισε γὰρ αὐτὸν θηρίον εἶναι. δείξας δὲ Θηβαίοις ὅτι θεός ἐστιν, ἧκεν εἰς Ἄργος, κἀκεῖ 2 -- πάλιν οὐ τιμώντων αὐτὸν ἐξέμηνε τὰς γυναῖκας. αἱ δὲ ἐν τοῖς ὄρεσι τοὺς ἐπιμαστιδίους ἔχουσαι 3 -- παῖδας τὰς σάρκας αὐτῶν ἐσιτοῦντο. 3.5.3. βουλόμενος δὲ ἀπὸ τῆς Ἰκαρίας εἰς Νάξον διακομισθῆναι, Τυρρηνῶν λῃστρικὴν ἐμισθώσατο τριήρη. οἱ δὲ αὐτὸν ἐνθέμενοι Νάξον μὲν παρέπλεον, ἠπείγοντο δὲ εἰς τὴν Ἀσίαν ἀπεμπολήσοντες. ὁ δὲ τὸν μὲν ἱστὸν 4 -- καὶ τὰς κώπας ἐποίησεν ὄφεις, τὸ δὲ σκάφος ἔπλησε κισσοῦ καὶ βοῆς αὐλῶν· οἱ δὲ ἐμμανεῖς γενόμενοι κατὰ τῆς θαλάττης ἔφυγον καὶ ἐγένοντο δελφῖνες. ὣς δὲ 1 -- αὐτὸν θεὸν ἄνθρωποι ἐτίμων, ὁ δὲ ἀναγαγὼν ἐξ Ἅιδου τὴν μητέρα, καὶ προσαγορεύσας Θυώνην, μετʼ αὐτῆς εἰς οὐρανὸν ἀνῆλθεν. 3.6.8. τούτου δὲ γενομένου τροπὴ 4 -- τῶν Ἀργείων γίνεται. ὡς δὲ ἀπώλλυντο πολλοί, δόξαν ἑκατέροις τοῖς στρατεύμασιν Ἐτεοκλῆς καὶ Πολυνείκης περὶ τῆς βασιλείας μονομαχοῦσι, καὶ κτείνουσιν ἀλλήλους. καρτερᾶς δὲ πάλιν γενομένης μάχης οἱ Ἀστακοῦ 1 -- παῖδες ἠρίστευσαν· Ἴσμαρος μὲν γὰρ Ἱππομέδοντα ἀπέκτεινε, Λεάδης δὲ Ἐτέοκλον, Ἀμφίδικος δὲ Παρθενοπαῖον. ὡς δὲ Εὐριπίδης φησί, Παρθενοπαῖον ὁ Ποσειδῶνος παῖς Περικλύμενος ἀπέκτεινε. Μελάνιππος δὲ ὁ λοιπὸς τῶν Ἀστακοῦ 2 -- παίδων εἰς τὴν γαστέρα Τυδέα τιτρώσκει. ἡμιθνῆτος δὲ αὐτοῦ κειμένου παρὰ Διὸς αἰτησαμένη Ἀθηνᾶ φάρμακον ἤνεγκε, διʼ οὗ ποιεῖν ἔμελλεν ἀθάνατον αὐτόν. Ἀμφιάραος δὲ αἰσθόμενος τοῦτο, μισῶν Τυδέα ὅτι παρὰ τὴν ἐκείνου γνώμην εἰς Θήβας ἔπεισε τοὺς Ἀργείους στρατεύεσθαι, τὴν Μελανίππου κεφαλὴν ἀποτεμὼν ἔδωκεν αὐτῷ τιτρωσκόμενος δὲ Τυδεὺς ἔκτεινεν αὐτόν . 3 -- ὁ δὲ διελὼν τὸν ἐγκέφαλον ἐξερρόφησεν. ὡς δὲ εἶδεν Ἀθηνᾶ, μυσαχθεῖσα τὴν εὐεργεσίαν ἐπέσχε τε καὶ ἐφθόνησεν. Ἀμφιαράῳ δὲ φεύγοντι παρὰ ποταμὸν Ἰσμηνόν, πρὶν ὑπὸ Περικλυμένου τὰ νῶτα τρωθῇ, Ζεὺς κεραυνὸν βαλὼν τὴν γῆν διέστησεν. ὁ δὲ σὺν τῷ ἅρματι καὶ τῷ ἡνιόχῳ Βάτωνι, ὡς δὲ ἔνιοι Ἐλάτωνι, 1 -- ἐκρύφθη, καὶ Ζεὺς ἀθάνατον αὐτὸν ἐποίησεν. Ἄδραστον δὲ μόνον ἵππος διέσωσεν Ἀρείων· τοῦτον ἐκ Ποσειδῶνος ἐγέννησε Δημήτηρ εἰκασθεῖσα ἐρινύι κατὰ τὴν συνουσίαν. 3.8.1. ἐπανάγωμεν δὲ νῦν πάλιν ἐπὶ τὸν Πελασγόν, ὃν Ἀκουσίλαος μὲν Διὸς λέγει καὶ Νιόβης, καθάπερ ὑπέθεμεν, Ἡσίοδος δὲ αὐτόχθονα. τούτου καὶ τῆς Ὠκεανοῦ θυγατρὸς Μελιβοίας, ἢ καθάπερ ἄλλοι λέγουσι νύμφης Κυλλήνης, παῖς Λυκάων ἐγένετο, ὃς βασιλεύων Ἀρκάδων ἐκ πολλῶν γυναικῶν πεντήκοντα παῖδας ἐγέννησε· Μελαινέα 2 -- Θεσπρωτὸν Ἕλικα Νύκτιμον Πευκέτιον, Καύκωνα Μηκιστέα Ὁπλέα Μακαρέα Μάκεδνον, Ὅρον 3 -- Πόλιχον Ἀκόντην Εὐαίμονα Ἀγκύορα, Ἀρχεβάτην Καρτέρωνα Αἰγαίωνα Πάλλαντα Εὔμονα, Κάνηθον Πρόθοον Λίνον Κορέθοντα 4 -- Μαίναλον, Τηλεβόαν Φύσιον Φάσσον Φθῖον Λύκιον, Ἁλίφηρον Γενέτορα Βουκολίωνα Σωκλέα Φινέα, Εὐμήτην Ἁρπαλέα Πορθέα Πλάτωνα Αἵμονα, Κύναιθον Λέοντα Ἁρπάλυκον Ἡραιέα Τιτάναν, Μαντινέα 5 -- Κλείτορα Στύμφαλον Ὀρχομενόν οὗτοι πάντας ἀνθρώπους ὑπερέβαλλον 6 -- ὑπερηφανίᾳ καὶ ἀσεβείᾳ. Ζεὺς δὲ αὐτῶν βουλόμενος τὴν ἀσέβειαν πειρᾶσαι εἰκασθεὶς ἀνδρὶ χερνήτῃ παραγίνεται. οἱ δὲ αὐτὸν ἐπὶ ξένια 1 -- καλέσαντες, σφάξαντες ἕνα τῶν ἐπιχωρίων παῖδα, τοῖς ἱεροῖς τὰ τούτου σπλάγχνα συναναμίξαντες παρέθεσαν, συμβουλεύσαντος τοῦ πρεσβυτέρου ἀδελφοῦ Μαινάλου. Ζεὺς δὲ μυσαχθεὶς 2 -- τὴν μὲν τράπεζαν ἀνέτρεψεν, ἔνθα νῦν Τραπεζοῦς καλεῖται ὁ τόπος, Λυκάονα δὲ καὶ τοὺς τούτου παῖδας ἐκεραύνωσε, χωρὶς τοῦ νεωτάτου Νυκτίμου· φθάσασα 1 -- γὰρ ἡ Γῆ καὶ τῆς δεξιᾶς τοῦ Διὸς ἐφαψαμένη τὴν ὀργὴν κατέπαυσε.
12. Pliny The Elder, Natural History, 36.32 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13. Plutarch, Aratus, 32.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

14. Seneca The Younger, Oedipus, 418 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

15. Aelian, Varia Historia, 3.42 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

16. Apuleius, The Golden Ass, 11.9 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

11.9. Amongst the pleasures and popular delights which wandered hither and thither, you might see the procession of the goddess triumphantly marching forward. The women, attired in white vestments and rejoicing because they wore garlands and flowers upon their heads, bedspread the road with herbs which they bare in their aprons. This marked the path this regal and devout procession would pass. Others carried mirrors on their backs to testify obeisance to the goddess who came after. Other bore combs of ivory and declared by the gesture and motions of their arms that they were ordained and ready to dress the goddess. Others dropped balm and other precious ointments as they went. Then came a great number of men as well as women with candles, torches, and other lights, doing honor to the celestial goddess. After that sounded the musical harmony of instruments. Then came a fair company of youths, appareled in white vestments, singing both meter and verse a comely song which some studious poet had made in honor of the Muses. In the meantime there arrived the blowers of trumpets, who were dedicated to the god Serapis. Before them were officers who prepared room for the goddess to pass.
17. Pausanias, Description of Greece, 2.20.4, 2.22.1, 2.25.9, 2.31.2, 2.31.10, 3.16.7-3.16.11, 5.5.10, 6.20.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

2.20.4. The tomb near this they call that of the maenad Chorea, saying that she was one of the women who joined Dionysus in his expedition against Argos, and that Perseus, being victorious in the battle, put most of the women to the sword. To the rest they gave a common grave, but to Chorea they gave burial apart because of her high rank. 2.22.1. The temple of Hera Anthea (Flowery) is on the right of the sanctuary of Leto, and before it is a grave of women. They were killed in a battle against the Argives under Perseus, having come from the Aegean Islands to help Dionysus in war; for which reason they are surnamed Haliae (Women of the Sea). Facing the tomb of the women is a sanctuary of Demeter, surnamed Pelasgian from Pelasgus, son of Triopas, its founder, and not far from the sanctuary is the grave of Pelasgus. 2.25.9. Going down seawards, you come to the chambers of the daughters of Proetus. On returning to the highway you will reach Medea on the left hand. They say that Electryon, the father of Alcmena, was king of Medea, but in my time nothing was left of it except the foundations. 2.31.2. In this temple are altars to the gods said to rule under the earth. It is here that they say Semele was brought out of Hell by Dionysus, and that Heracles dragged up the Hound of Hell. Cerberus, the fabulous watch-dog. But I cannot bring myself to believe even that Semele died at all, seeing that she was the wife of Zeus; while, as for the so-called Hound of Hell, I will give my views in another place. Paus. 3.25.6 . 2.31.10. Here there is also a Hermes called Polygius. Against this image, they say, Heracles leaned his club. Now this club, which was of wild olive, taking root in the earth (if anyone cares to believe the story), grew up again and is still alive; Heracles, they say, discovering the wild olive by the Saronic Sea, cut a club from it. There is also a sanctuary of Zeus surnamed Saviour, which, they say, was made by Aetius, the son of Anthas, when he was king. To a water they give the name River of Gold. They say that when the land was afflicted with a drought for nine years, during which no rain fell, all the other waters dried up, but this River of Gold even then continued to flow as before. 3.16.7. The place named Limnaeum (Marshy) is sacred to Artemis Orthia (Upright). The wooden image there they say is that which once Orestes and Iphigenia stole out of the Tauric land, and the Lacedaemonians say that it was brought to their land because there also Orestes was king. I think their story more probable than that of the Athenians. For what could have induced Iphigenia to leave the image behind at Brauron ? Or why did the Athenians, when they were preparing to abandon their land, fail to include this image in what they put on board their ships? 3.16.8. And yet, right down to the present day, the fame of the Tauric goddess has remained so high that the Cappadocians dwelling on the Euxine claim that the image is among them, a like claim being made by those Lydians also who have a sanctuary of Artemis Anaeitis. But the Athenians, we are asked to believe, made light of it becoming booty of the Persians. For the image at Brauron was brought to Susa, and afterwards Seleucus gave it to the Syrians of Laodicea, who still possess it. 3.16.9. I will give other evidence that the Orthia in Lacedaemon is the wooden image from the foreigners. Firstly, Astrabacus and Alopecus, sons of Irbus, son of Amphisthenes, son of Amphicles, son of Agis, when they found the image straightway became insane. Secondly, the Spartan Limnatians, the Cynosurians, and the people of Mesoa and Pitane, while sacrificing to Artemis, fell to quarreling, which led also to bloodshed; many were killed at the altar and the rest died of disease. 3.16.10. Whereat an oracle was delivered to them, that they should stain the altar with human blood. He used to be sacrificed upon whomsoever the lot fell, but Lycurgus changed the custom to a scourging of the lads, and so in this way the altar is stained with human blood. By them stands the priestess, holding the wooden image. Now it is small and light 3.16.11. but if ever the scourgers spare the lash because of a lad's beauty or high rank, then at once the priestess finds the image grow so heavy that she can hardly carry it. She lays the blame on the scourgers, and says that it is their fault that she is being weighed down. So the image ever since the sacrifices in the Tauric land keeps its fondness for human blood. They call it not only Orthia, but also Lygodesma (Willow-bound), because it was found in a thicket of willows, and the encircling willow made the image stand upright. 5.5.10. others that Pylenor, another Centaur, when shot by Heracles fled wounded to this river and washed his hurt in it, and that it was the hydra's poison which gave the Anigrus its nasty smell. Others again attribute the quality of the river to Melampus the son of Amythaon, who threw into it the means he used to purify the daughters of Proetus. 6.20.3. In the front part of the temple, for it is built in two parts, is an altar of Eileithyia and an entrance for the public; in the inner Part Sosipolis is worshipped, and no one may enter it except the woman who tends the god, and she must wrap her head and face in a white veil. Maidens and matrons wait in the sanctuary of Eileithyia chanting a hymn; they burn all manner of incense to the god, but it is not the custom to pour libations of wine. An oath is taken by Sosipolis on the most important occasions.
18. Nonnus, Dionysiaca, 47.493-47.495 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

19. Servius, In Vergilii Bucolicon Librum, 6.48 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

20. Bacchylides, Odes, 11.95-11.96, 11.106-11.109

21. Demosthenes, Orations, 24.121

22. Orphic Hymns., Fragments, 485

23. Strabo, Geography, 8.3.19

8.3.19. At the base of these mountains, on the seaboard, are two caves. One is the cave of the nymphs called Anigriades; the other is the scene of the stories of the daughters of Atlas and of the birth of Dardanus. And here, too, are the sacred precincts called the Ionaion and the Eurycydeium. Samicum is now only a fortress, though formerly there was also a city which was called Samos, perhaps because of its lofty situation; for they used to call lofty places Samoi. And perhaps Samicum was the acropolis of Arene, which the poet mentions in the Catalogue: And those who dwelt in Pylus and lovely Arene. For while they cannot with certainty discover Arene anywhere, they prefer to conjecture that this is its site; and the neighboring River Anigrus, formerly called Minyeius, gives no slight indication of the truth of the conjecture, for the poet says: And there is a River Minyeius which falls into the sea near Arene. For near the cave of the nymphs called Anigriades is a spring which makes the region that lies below it swampy and marshy. The greater part of the water is received by the Anigrus, a river so deep and so sluggish that it forms a marsh; and since the region is muddy, it emits an offensive odor for a distance of twenty stadia, and makes the fish unfit to eat. In the mythical accounts, however, this is attributed by some writers to the fact that certain of the Centaurs here washed off the poison they got from the Hydra, and by others to the fact that Melampus used these cleansing waters for the purification of the Proetides. The bathing-water from here cures leprosy, elephantiasis, and scabies. It is said, also, that the Alpheius was so named from its being a cure for leprosy. At any rate, since both the sluggishness of the Anigrus and the backwash from the sea give fixity rather than current to its waters, it was called the Minyeius in earlier times, so it is said, though some have perverted the name and made it Minteius instead. But the word has other sources of derivation, either from the people who went forth with Chloris, the mother of Nestor, from the Minyeian Orchomenus, or from the Minyans, who, being descendants of the Argonauts, were first driven out of Lemnos into Lacedemon, and thence into Triphylia, and took up their abode about Arene in the country which is now called Hypaesia, though it no longer has the settlements of the Minyans. Some of these Minyans sailed with Theras, the son of Autesion, who was a descendant of Polyneices, to the island which is situated between Cyrenaea and Crete (Calliste its earlier name, but Thera its later, as Callimachus says), and founded Thera, the mother-city of Cyrene, and designated the island by the same name as the city.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
actaeon Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
aegyptus Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
aeschylus,delineating worshipping communities Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
aeschylus,in colonial contexts Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
aeschylus,suppliants Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
aetiologies,specific,apollo pythaieus (asine) Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
aetiologies,specific,artemis at lousoi/metapontion Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
agave Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
agon Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
akhaia,akhaians (s. italy) Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
akousilaos of argos Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277
akte (seaboard of argolid),and argos Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
akte (seaboard of argolid),tradition of ethnic integration in cult Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
akte (seaboard of argolid) Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
alphos (skin-desease) Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277
amphiaraos Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
anger Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
aphrodite Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 278
apoikia (settlement abroad,colony),gods taken to Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
apoikia (settlement abroad,colony),oracles at Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
apoikia (settlement abroad,colony),story type of archaic Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
apollo pythaieus,at asine,aetiology Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
apollo pythaieus,at asine,oracle at Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
apollo pythaieus,at asine,song for Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
apollo pythaieus,at asine Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
apollo pythios (delphi),and colonization Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
apollo pythios (delphi),apollodorus Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
apollo pythios (delphi),argolid Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
apollo pythios (delphi),early fifth-century transformation Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277
apollodorus Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
arcas Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
archaic Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 303
argolid Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
argos,and akte Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
argos,argive Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15, 52
argos,synoikism,democracy,tribal reform Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277
argos Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258; Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137, 277; Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
artemis,artemis soteria Steiner (2001), Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought, 178
artemis hemera (lousoi),myth-ritual nexus Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
asine Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
autonoe Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
bacchants,bacchae,bacchai Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
baccheia βακχεία Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
bull,dionysos as Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
butes Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 303
callisto Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
chiron Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
choreia Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
chorus,khoros,and socialization Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 278
chorus,khoros,as religious offering Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
cnossia nymph Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
coinage,delphi and Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
cows Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
cult,cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 303
delirium Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
detractors Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
dionysiac mysteries Pamias (2017), Apollodoriana: Ancient Myths, New Crossroads, 119
dionysos,dionysos as bull Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
dionysos,dionysos bacchios Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
dionysos,dionysos erikryptos/kryptos Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
dionysos,dionysos melanaigis Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
dionysos,dionysos xenos Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 303
dionysos,epiphany Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 303
dionysos,punishment Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 303
dionysos Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15, 52, 225, 303; Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
dismemberment Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
distinct from dorians and ionians,ethnic stereotyping of Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
dolphin Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
dryas Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
eleuther Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
ephesos,temple of artemis Steiner (2001), Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought, 178
ethnic,integration in ritual and cult Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
ethnic,stereotyping Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
ethnicity,ethnic identity Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
festival,festivity,festive Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
frontisi-ducroux,f. Steiner (2001), Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought, 178
gaze,of cult images Steiner (2001), Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought, 178
glaucus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
goatskin Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
great dionysia,city dionysia Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 303
helen Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
hellenistic Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
hera,statue Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
hera Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
hermione Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
hippasus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
home Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
houses,miniature Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
identity,general,ethnic Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
ideology,civic and/or democratic,not athenian Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277
inachos Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
initiation,initiatory rites Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
ino Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
io Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
iphinoe,death Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
iphinoe Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
kadmos,kadmeian Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 303
keys Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
kronos Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
leucippe Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
lion Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
lousoi Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
lycaon Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
lycurgus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 303
lykosura Steiner (2001), Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought, 178
macedonia,macedonian Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
madness,caused by statues gaze Steiner (2001), Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought, 178
madness Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15, 52; Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
maenads,maenadic,maenadism,rites/cults Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
maenads,maenadic,maenadism Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15, 52
mainads,athenian Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 278
mainads Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
mania,of proitids Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
mania μανία,maniacal Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
maritime (ἅλιαι),proitids as Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
marriage Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
melampous,and proitids Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277
melampus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
memories,kept alive or evoked in ritual,contested,of conflict Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
menelaus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
metapontion Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
migrations,myths of,fostered in ritual practice Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
mimesis Steiner (2001), Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought, 178
minyads,daughters of minyas [ psoloeis Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 303
mobility,of populations Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
mountains Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
music,musical Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
mysteries,mystery cults,bacchic,dionysiac Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15, 52
myth,discrete,merging in performance Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
myth,mythical Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15, 303
myth,of resistance Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277
mythographers (early) Pamias (2017), Apollodoriana: Ancient Myths, New Crossroads, 172
nauplia Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
nekysia Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
neleus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
nymph Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
oikos,divine Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
oikos,human Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
oracle,oracular Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 225
oracles,and collective purification Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
oracles,in war situations Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
orestes,madness and hikesia Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277
orpheus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225, 303
pantheon Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 303
panther Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
parthenos/parthenoi Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
peiren Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
pentheus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 303
performances of myth and ritual (also song),ethnic integration in Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
perseus,and egypt Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
perseus,and ethiopia Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
perseus,legends of Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
perseus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 303
pherekydes Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277
philyra Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
pictorial formulae Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 278
polis Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 303
pollution (miasma),of community Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
pollution (miasma) Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277
possession,possessed Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
potnia theron,hunting a mobile cult community Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 278
potnia theron Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
practice of circumcision,and trojan war Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
priestess(es) Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
procession Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 303
proetids,daughters of proetus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15, 52, 303
proetids Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
proetus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
proitids,alphos of Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
proitids,and aetiology for artemis of lousoi Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
proitids,and argive hera Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277
proitids,and dionysos Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
proitids,and marriage Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
proitids,bestial imagery Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 278
proitids,from roaming to in woods to dancing in sacred herd Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 278
proitids,mania,nosos of Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277, 278
prosopon Steiner (2001), Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought, 178
protection,against viewing divine images Steiner (2001), Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought, 178
punishment Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
purification Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
rationalization Pamias (2017), Apollodoriana: Ancient Myths, New Crossroads, 172
religion,greek,general considerations Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
rite,ritual,maenadic Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
rite,ritual Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15, 303
sacrifice,sacrificial Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
sexual maturity Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
sicyon,sicyonian Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
sight,power of,of divine images Steiner (2001), Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought, 178
sisyphus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
skin,animal Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
skin Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15
social change,and myth Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
social change,memory of maintained in religious practice Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137, 277
statues,and viewers Steiner (2001), Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought, 178
theater,theatrical Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 303
thebes,theban Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15, 52, 303
theomachist,theomachus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 303
thracia,thracian Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
tiryns Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15; Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 126
tragedy,tragic Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 303
troizen Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
trojan war Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
tyrrhenian pirates Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
viewers Steiner (2001), Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought, 178
vine wood Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
votives,votive offerings,,as collective punishment Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 137
woman Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 15, 52, 303
women of argos Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 277
worship' Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
xenodamus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 225
zeus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 303