Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database1026
Apollodorus, Bibliotheca, 1.9.1


τῶν δὲ Αἰόλου παίδων Ἀθάμας, Βοιωτίας δυναστεύων, ἐκ Νεφέλης τεκνοῖ παῖδα μὲν Φρίξον θυγατέρα δὲ Ἕλλην. αὖθις δὲ Ἰνὼ γαμεῖ, ἐξ ἧς αὐτῷ Λέαρχος καὶ Μελικέρτης ἐγένοντο. ἐπιβουλεύουσα δὲ Ἰνὼ τοῖς Νεφέλης τέκνοις ἔπεισε τὰς γυναῖκας τὸν πυρὸν φρύγειν. λαμβάνουσαι δὲ κρύφα τῶν ἀνδρῶν τοῦτο ἔπρασσον. γῆ δὲ πεφρυγμένους πυροὺς δεχομένη καρποὺς ἐτησίους οὐκ ἀνεδίδου. διὸ πέμπων ὁ Ἀθάμας εἰς Δελφοὺς ἀπαλλαγὴν ἐπυνθάνετο τῆς ἀφορίας. Ἰνὼ δὲ τοὺς πεμφθέντας ἀνέπεισε λέγειν ὡς εἴη κεχρησμένον παύσεσθαι 1 -- τὴν ἀκαρπίαν, ἐὰν σφαγῇ Διὶ ὁ Φρίξος. τοῦτο ἀκούσας Ἀθάμας, συναναγκαζόμενος ὑπὸ τῶν τὴν γῆν κατοικούντων, τῷ βωμῷ παρέστησε Φρίξον. Νεφέλη δὲ μετὰ τῆς θυγατρὸς αὐτὸν ἀνήρπασε, καὶ παρʼ Ἑρμοῦ λαβοῦσα χρυσόμαλλον κριὸν ἔδωκεν, ὑφʼ 2 -- οὗ φερόμενοι διʼ οὐρανοῦ γῆν ὑπερέβησαν καὶ θάλασσαν. ὡς δὲ ἐγένοντο κατὰ τὴν μεταξὺ κειμένην θάλασσαν Σιγείου καὶ Χερρονήσου, ὤλισθεν εἰς τὸν βυθὸν ἡ Ἕλλη, κἀκεῖ θανούσης αὐτῆς ἀπʼ ἐκείνης Ἑλλήσποντος ἐκλήθη τὸ πέλαγος. Φρίξος δὲ ἦλθεν εἰς Κόλχους, ὧν Αἰήτης ἐβασίλευε παῖς Ἡλίου καὶ Περσηίδος, ἀδελφὸς δὲ Κίρκης καὶ Πασιφάης, ἣν Μίνως ἔγημεν. οὗτος αὐτὸν ὑποδέχεται, καὶ μίαν τῶν θυγατέρων Χαλκιόπην δίδωσιν. ὁ δὲ τὸν χρυσόμαλλον κριὸν Διὶ θύει φυξίῳ, τὸ δὲ τούτου δέρας Αἰήτῃ δίδωσιν· ἐκεῖνος δὲ αὐτὸ περὶ δρῦν ἐν Ἄρεος ἄλσει καθήλωσεν. ἐγένοντο δὲ ἐκ Χαλκιόπης Φρίξῳ παῖδες Ἄργος Μέλας Φρόντις Κυτίσωρος.Of the sons of Aeolus, Athamas ruled over Boeotia and begat a son Phrixus and a daughter Helle by Nephele. And he married a second wife, Ino, by whom he had Learchus and Melicertes. But Ino plotted against the children of Nephele and persuaded the women to parch the wheat; and having got the wheat they did so without the knowledge of the men. But the earth, being sown with parched wheat, did not yield its annual crops; so Athamas sent to Delphi to inquire how he might be delivered from the dearth. Now Ino persuaded the messengers to say it was foretold that the infertility would cease if Phrixus were sacrificed to Zeus. When Athamas heard that, he was forced by the inhabitants of the land to bring Phrixus to the altar. But Nephele caught him and her daughter up and gave them a ram with a golden fleece, which she had received from Hermes, and borne through the sky by the ram they crossed land and sea. But when they were over the sea which lies betwixt Sigeum and the Chersonese, Helle slipped into the deep and was drowned, and the sea was called Hellespont after her. But Phrixus came to the Colchians, whose king was Aeetes, son of the Sun and of Perseis, and brother of Circe and Pasiphae, whom Minos married. He received Phrixus and gave him one of his daughters, Chalciope. And Phrixus sacrificed the ram with the golden fleece to Zeus the god of Escape, and the fleece he gave to Aeetes, who nailed it to an oak in a grove of Ares. And Phrixus had children by Chalciope, to wit, Argus, Melas, Phrontis, and Cytisorus.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

14 results
1. Euripides, Medea, 1283-1289, 1282 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1282. of all the wives of yore I know but one who laid her hand upon her children dear, even Ino, This is Euripides’ version of the legend, not the usual one; which makes Athamas the father go mad and kill one son, while Ino leaps into the sea with the other. whom the gods did madden in the day
2. Herodotus, Histories, 7.197 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7.197. When Xerxes had come to Alus in Achaea, his guides, desiring to inform him of all they knew, told him the story which is related in that country concerning the worship of Laphystian Zeus, namely how Athamas son of Aeolus plotted Phrixus' death with Ino, and further, how the Achaeans by an oracle's bidding compel Phrixus descendants to certain tasks. ,They order the eldest of that family not to enter their town-hall (which the Achaeans call the People's House) and themselves keep watch there. If he should enter, he may not come out, save only to be sacrificed. They say as well that many of those who were to be sacrificed had fled in fear to another country, and that if they returned at a later day and were taken, they were brought into the town-hall. The guides showed Xerxes how the man is sacrificed, namely with fillets covering him all over and a procession to lead him forth. ,It is the descendants of Phrixus' son Cytissorus who are treated in this way, because when the Achaeans by an oracle's bidding made Athamas son of Aeolus a scapegoat for their country and were about to sacrifice him, this Cytissorus came from Aea in Colchis and delivered him, thereby bringing the god's wrath on his own descendants. ,Hearing all this, Xerxes, when he came to the temple grove, refrained from entering it himself and bade all his army do likewise, holding the house and the precinct of Athamas' descendants alike in reverence.
3. Plato, Republic, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

565d. aid I, that when a tyrant arises he sprouts from a protectorate root and from nothing else. Very plain. What, then, is the starting-point of the transformation of a protector into a tyrant? Is it not obviously when the protector’s acts begin to reproduce the legend that is told of the shrine of Lycaean Zeus in Arcadia? What is that? he said. The story goes that he who tastes of the one bit of human entrails minced up with those of other victim
4. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 3.351-3.353 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

3.351. χερσὶ βιησόμενος· μέμονεν δέ τοι ἄξια τίσειν 3.352. δωτίνης, ἀίων ἐμέθεν μέγα δυσμενέοντας 3.353. Σαυρομάτας, τοὺς σοῖσιν ὑπὸ σκήπτροισι δαμάσσει.
5. Diodorus Siculus, Historical Library, 4.45 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

4.45. 1.  Since it is the task of history to inquire into the reasons for this slaying of strangers, we must discuss these reasons briefly, especially since the digression on this subject will be appropriate in connection with the deeds of the Argonauts. We are told, that is, that Helius had two sons, Aeëtes and Perses, Aeëtes being king of Colchis and the other king of the Tauric Chersonese, and that both of them were exceedingly cruel.,2.  And Perses had a daughter Hecatê, who surpassed her father in boldness and lawlessness; she was also fond of hunting, and with she had no luck she would turn her arrows upon human beings instead of the beasts.,3.  Being likewise ingenious in the mixing of deadly poisons she discovered the drug called aconite and tried out the strength of each poison by mixing it in the food given to the strangers.,4.  And since she possessed great experience in such matters she first of all poisoned her father and so succeeded to the throne, and then, founding a temple of Artemis and commanding that strangers who landed there should be sacrificed to the goddess, she became known far and wide for her cruelty.,5.  After this she married Aeëtes and bore two daughters, Circê and Medea, and a son Aegialeus.,6.  Although Circê also, it is said, devoted herself to the devising of all kinds of drugs and discovered roots of all manner of natures and potencies such as are difficult to credit, yet, notwithstanding that she was taught by her mother Hecatê about not a few drugs, she discovered by her own study a far greater number, so that she left to the other woman no superiority whatever in the matter of devising uses of drugs.,7.  She was given in marriage to the king of the Sarmatians, whom some call Scythians, and first she poisoned her husband and after that, succeeding to the throne, she committed many cruel and violent acts against her subjects.,8.  For this reason she was deposed from her throne and, according to some writers of myths, fled to the ocean, where she seized a desert island, and there established herself with the women who had fled with her, though according to some historians she left the Pontus and settled in Italy on a promontory which to this day bears after her the name Circaeum.
6. Hyginus, Fabulae (Genealogiae), None (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

7. Ovid, Metamorphoses, 4.445, 4.480, 4.519-4.530, 4.539-4.542 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

8. Apollodorus, Bibliotheca, 1.9.28, 3.4.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.9.28. οἱ δὲ ἧκον εἰς Κόρινθον, καὶ δέκα μὲν ἔτη διετέλουν εὐτυχοῦντες, αὖθις δὲ τοῦ τῆς Κορίνθου βασιλέως Κρέοντος τὴν θυγατέρα Γλαύκην Ἰάσονι ἐγγυῶντος, παραπεμψάμενος Ἰάσων Μήδειαν ἐγάμει. ἡ δέ, οὕς τε ὤμοσεν Ἰάσων θεοὺς ἐπικαλεσαμένη καὶ τὴν Ἰάσονος ἀχαριστίαν μεμψαμένη πολλάκις, τῇ μὲν γαμουμένῃ πέπλον μεμαγμένον 1 -- φαρμάκοις 2 -- ἔπεμψεν, ὃν ἀμφιεσαμένη μετὰ τοῦ βοηθοῦντος πατρὸς πυρὶ λάβρῳ κατεφλέχθη, 3 -- τοὺς δὲ παῖδας οὓς εἶχεν ἐξ Ἰάσονος, Μέρμερον καὶ Φέρητα, ἀπέκτεινε, καὶ λαβοῦσα παρὰ Ἡλίου ἅρμα πτηνῶν 4 -- δρακόντων ἐπὶ τούτου φεύγουσα ἦλθεν εἰς Ἀθήνας. λέγεται δὲ καὶ ὅτι φεύγουσα τοὺς παῖδας ἔτι νηπίους ὄντας κατέλιπεν, ἱκέτας καθίσασα ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς Ἥρας τῆς ἀκραίας· Κορίνθιοι δὲ αὐτοὺς ἀναστήσαντες κατετραυμάτισαν. Μήδεια δὲ ἧκεν εἰς Ἀθήνας, κἀκεῖ γαμηθεῖσα Αἰγεῖ παῖδα γεννᾷ Μῆδον. ἐπιβουλεύουσα δὲ ὕστερον Θησεῖ φυγὰς ἐξ Ἀθηνῶν μετὰ τοῦ παιδὸς ἐκβάλλεται. ἀλλʼ οὗτος μὲν πολλῶν κρατήσας βαρβάρων τὴν ὑφʼ ἑαυτὸν χώραν ἅπασαν Μηδίαν ἐκάλεσε, καὶ στρατευόμενος ἐπὶ Ἰνδοὺς ἀπέθανε· Μήδεια δὲ εἰς Κόλχους ἦλθεν ἄγνωστος, καὶ καταλαβοῦσα Αἰήτην ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ Πέρσου τῆς βασιλείας ἐστερημένον, κτείνασα τοῦτον τῷ πατρὶ τὴν βασιλείαν ἀποκατέστησεν. 3.4.2. Κάδμος δὲ ἀνθʼ ὧν ἔκτεινεν ἀίδιον 3 -- ἐνιαυτὸν ἐθήτευσεν Ἄρει· ἦν δὲ ὁ ἐνιαυτὸς τότε ὀκτὼ ἔτη. μετὰ δὲ τὴν θητείαν Ἀθηνᾶ αὐτῷ τὴν βασιλείαν 4 -- κατεσκεύασε, Ζεὺς δὲ ἔδωκεν αὐτῷ γυναῖκα Ἁρμονίαν, Ἀφροδίτης καὶ Ἄρεος θυγατέρα. καὶ πάντες θεοὶ καταλιπόντες τὸν οὐρανόν, ἐν τῇ Καδμείᾳ τὸν γάμον εὐωχούμενοι καθύμνησαν. ἔδωκε δὲ αὐτῇ Κάδμος πέπλον καὶ τὸν ἡφαιστότευκτον ὅρμον, ὃν ὑπὸ Ἡφαίστου λέγουσί τινες δοθῆναι Κάδμῳ, Φερεκύδης δὲ ὑπὸ Εὐρώπης· ὃν παρὰ Διὸς αὐτὴν λαβεῖν. γίνονται δὲ Κάδμῳ θυγατέρες μὲν Αὐτονόη Ἰνὼ Σεμέλη Ἀγαυή, παῖς δὲ Πολύδωρος. Ἰνὼ μὲν οὖν Ἀθάμας ἔγημεν, Αὐτονόην δὲ Ἀρισταῖος, Ἀγαυὴν δὲ Ἐχίων.
9. New Testament, 1 Corinthians, 15.29 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

15.29. Or else what will they do whoare baptized for the dead? If the dead aren't raised at all, why thenare they baptized for the dead?
10. Pausanias, Description of Greece, 9.8.2 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

9.8.2. Here there is also a temple of Dionysus Goat-shooter. For once, when they were sacrificing to the god, they grew so violent with wine that they actually killed the priest of Dionysus. Immediately after the murder they were visited by a pestilence, and the Delphic oracle said that to cure it they must sacrifice a boy in the bloom of youth. A few years afterwards, so they say, the god substituted a goat as a victim in place of their boy. In Potniae is also shown a well. The mares of the country are said on drinking this water to become mad.
11. Lactantius, Divine Institutes, 1.21 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

1.21. We have spoken of the gods themselves who are worshipped; we must now speak a few words respecting their sacrifices and mysteries. Among the people of Cyprus, Teucer sacrificed a human victim to Jupiter, and handed down to posterity that sacrifice which was lately abolished by Hadrian when he was emperor. There was a law among the people of Tauris, a fierce and inhuman nation, by which it was ordered that strangers should be sacrificed to Diana; and this sacrifice was practised through many ages. The Gauls used to appease Hesus and Teutas with human blood. Nor, indeed, were the Latins free from this cruelty, since Jupiter Latialis is even now worshipped with the offering of human blood. What benefit do they who offer such sacrifices implore from the gods? Or what are such deities able to bestow on the men by whose punishments they are propitiated? But this is not so much a matter of surprise with respect to barbarians, whose religion agrees with their character. But are not our countrymen, who have always claimed for themselves the glory of gentleness and civilization, found to be more inhuman by these sacrilegious rites? For these ought rather to be esteemed impious, who, though they are embellished with the pursuits of liberal training, turn aside from such refinement, than those who, being ignorant and inexperienced, glide into evil practices from their ignorance of those which are good. And yet it is plain that this rite of immolating human victims is ancient, since Saturn was honoured in Latium with the same kind of sacrifice; not indeed that a man was slain at the altar, but that he was thrown from the Milvian bridge into the Tiber. And Varro relates that this was done in accordance with an oracle; of which oracle the last verse is to this effect: And offer heads to Ades, and to the father a man. And because this appears ambiguous, both a torch and a man are accustomed to be thrown to him. But it is said that sacrifices of this kind were put an end to by Hercules when he returned from Spain; the custom still continuing, that instead of real men, images made from rushes were cast forth, as Ovid informs us in his Fasti: Until the Tirynthian came into these lands, gloomy sacrifices were annually offered in the Leucadian manner: he threw into the water Romans made of straw; do you, after the example of Hercules, cast in the images of human bodies. The Vestal virgins make these sacred offerings, as the same poet says: Then also a virgin is accustomed to cast from the wooden bridge the images of ancient men made from rushes. For I cannot find language to speak of the infants who were immolated to the same Saturn, on account of his hatred of Jupiter. To think that men were so barbarous, so savage, that they gave the name of sacrifice to the slaughter of their own children, that is, to a deed foul, and to be held in detestation by the human race; since, without any regard to parental affection, they destroyed tender and innocent lives, at an age which is especially pleasing to parents, and surpassed in brutality the savageness of all beasts, which - savage as they are - still love their offspring! O incurable madness! What more could those gods do to them, if they were most angry, than they now do when propitious, when they defile their worshippers with parricide, visit them with bereavements, and deprive them of the sensibilities of men? What can be sacred to these men? Or what will they do in profane places, who commit the greatest crimes amidst the altars of the gods? Pescennius Festus relates in the books of his History by a Satire, that the Carthaginians were accustomed to immolate human victims to Saturn; and when they were conquered by Agathocles, the king of the Sicilians, they imagined that the god was angry with them; and therefore, that they might more diligently offer an expiation, they immolated two hundred sons of their nobles: So great the ills to which religion could prompt, which has ofttimes produced wicked and impious deeds. What advantage, then, did the men propose by that sacrifice, when they put to death so large a part of the state, as not even Agathocles had slain when victorious? From this kind of sacrifices those public rites are to be judged signs of no less madness; some of which are in honour of the mother of the gods, in which men mutilate themselves; others are in honour of Virtus, whom they also call Bellona, in which the priests make offsprings not with the blood of another victim, but with their own. For, cutting their shoulders, and thrusting forth drawn swords in each hand, they run, they are beside themselves, they are frantic. Quintilian therefore says excellently in his Fanatic: If a god compels this, he does it in anger. Are even these things sacred? Is it not better to live like cattle, than to worship deities so impious, profane, and sanguinary? But we will discuss at the proper time the source from which these errors and deeds of such great disgrace originated. In the meantime, let us look also to other matters which are without guilt, that we may not seem to select the worse parts through the desire of finding fault. In Egypt there are sacred rites in honour of Isis, since she either lost or found her little son. For at first her priests, having made their bodies smooth, beat their breasts, and lament, as the goddess herself had done when her child was lost. Afterwards the boy is brought forward, as if found, and that mourning is changed into joy. Therefore Lucan says, And Osiris never sufficiently sought for. For they always lose, and they always find him. Therefore in the sacred rites there is a representation of a circumstance which really occurred; and which assuredly declares, if we have any intelligence, that she was a mortal woman, and almost desolate, had she not found one person. And this did not escape the notice of the poet himself; for he represents Pompey when a youth as thus speaking, on hearing the death of his father: I will now draw forth the deity Isis from the tomb, and send her through the nations; and I will scatter through the people Osiris covered with wood. This Osiris is the same whom the people call Serapis. For it is customary for the names of the dead who are deified to be changed, that no one, as I believe, may imagine them to be men. For Romulus after his death became Quirinus, and Leda became Nemesis, and Circe Marica; and Ino, when she had leapt into the sea, was called Leucothea; and the mother Matuta; and her son Melicerta was called Pal mon and Portumnus. And the sacred rites of the Eleusinian Ceres are not unlike these. For as in those which have been mentioned the boy Osiris is sought with the wailing of his mother, so in these Proserpine is carried away to contract an incestuous marriage with her uncle; and because Ceres is said to have sought for her in Sicily with torches lighted from the top of Etna, on this account her sacred rites are celebrated with the throwing of torches. At Lampsacus the victim to be offered to Priapus is an ass, and the cause of the sacrifice of this animal is thus set forth in the Fasti:- When all the deities had assembled at the festival of the Great Mother, and when, satiated with feasting, they were spending the night in sport, they say that Vesta had laid herself on the ground for rest, and had fallen asleep, and that Priapus upon this formed a design against her honour as she slept; but that she was aroused by the unseasonable braying of the ass on which Silenus used to ride, and that the design of the insidious plotter was frustrated. On this account they say that the people of Lampsacus were accustomed to sacrifice an ass to Priapus, as though it were in revenge; but among the Romans the same animal was crowned at the Vestalia (festival of Vesta) with loaves, in honour of the preservation of her chastity. What is baser, what more disgraceful, than if Vesta is indebted to an ass for the preservation of her purity? But the poet invented a fable. But was that more true which is related by those who wrote Phenomena, when they speak concerning the two stars of Cancer, which the Greeks call asses? That they were asses which carried across father Liber when he was unable to cross a river, and that he rewarded one of them with the power of speaking with human voice; and that a contest arose between him and Priapus; and Priapus, being worsted in the contest, was enraged, and slew the victor. This truly is much more absurd. But poets have the licence of saying what they will. I do not meddle with a mystery so odious; nor do I strip Priapus of his disguise, lest something deserving of ridicule should be brought to light. It is true the poets invented these fictions, but they must have been invented for the purpose of concealing some greater depravity. Let us inquire what this is. But in fact it is evident. For as the bull is sacrificed to Luna, because he also has horns as she has; and as Persia propitiates with a horse Hyperion surrounded with rays, that a slow victim may not be offered to the swift god; so in this case no more suitable victim could be found than that which resembled him to whom it is offered. At Lindus, which is a town of Rhodes, there are sacred rites in honour of Hercules, the observance of which differs widely from all other rites; for they are not celebrated with words of good omen (as the Greeks term it), but with revilings and cursing. And they consider it a violation of the sacred rites, if at any time during the celebration of the solemnities a good word shall have escaped from any one even inadvertently. And this is the reason assigned for this practice, if indeed there can be any reason in things utterly senseless. When Hercules had arrived at the place, and was suffering hunger, he saw a ploughman at work, and began to ask him to sell one of his oxen. But the ploughman replied that this was impossible, because his hope of cultivating the land depended altogether upon those two bullocks. Hercules, with his usual violence, because he was not able to receive one of them, killed both. But the unhappy man, when he saw that his oxen were slain, avenged the injury with revilings - a circumstance which afforded gratification to the man of elegance and refinement. For while he prepares a feast for his companions, and while he devours the oxen of another man, he receives with ridicule and loud laughter the bitter reproaches with which the other assails him. But when it had been determined that divine honours should be paid to Hercules in admiration of his excellence, an altar was erected in his honour by the citizens, which he named, from the circumstance, the yoke of oxen; and at this altar two yoked oxen were sacrificed, like those which he had taken from the ploughman. And he appointed the same man to be his priest, and directed him always to use the same revilings in offering sacrifice, because he said that he had never feasted more pleasantly. Now these things are not sacred, but sacrilegious, in which that is said to be enjoined, which, if it is done in other things, is punished with the greatest severity. What, moreover, do the rites of the Cretan Jupiter himself show, except the manner in which he was withdrawn from his father, or brought up? There is a goat belonging to the nymph Amalthea, which gave suck to the infant; and of this goat Germanicus C sar thus speaks, in his poem translated from Aratus: - She is supposed to be the nurse of Jupiter; if in truth the infant Jupiter pressed the faithful teats of the Cretan goat, which attests the gratitude of her lord by a bright constellation.Mus us relates that Jupiter, when fighting against the Titans, used the hide of this goat as a shield, from which circumstance he is called by the poets shield-bearer. Thus, whatever was done in concealing the boy, that also is done by way of representation in the sacred rites. Moreover, the mystery of his mother also contains the same story which Ovid sets forth in the Fasti:- Now the lofty Ida resounds with tinklings, that the boy may cry in safety with infant mouth. Some strike their shields with stakes, some beat their empty helmets. This is the employment of the Curetes, this of the Corybantes. The matter was concealed, and imitations of the ancient deed remain; the attendant goddesses shake instruments of brass, and hoarse hides. Instead of helmets they strike cymbals, and drums instead of shields; the flute gives Phrygian strains, as it gave before.Sallust rejected this opinion altogether, as though invented by the poets, and wished to give an ingenious explanation of the reasons for which the Curetes are said to have nourished Jupiter; and he speaks to this purport: Because they were the first to understand the worship of the deity, that therefore antiquity, which exaggerates all things, made them known as the nourishers of Jupiter. How much this learned man was mistaken, the matter itself at once declares. For if Jupiter holds the first place, both among the gods and in religious rites, if no gods were worshipped by the people before him, because they who are worshipped were not yet born; it appears that the Curetes, on the contrary, were the first who did not understand the worship of the deity, since all error was introduced by them, and the memory of the true God was taken away. They ought therefore to have understood from the mysteries and ceremonies themselves, that they were offering prayers to dead men. I do not then require that any one should believe the fictions of the poets. If any one imagines that these speak falsely, let him consider the writings of the pontiffs themselves, and weigh whatever there is of literature pertaining to sacred rites: he will perhaps find more things than we bring forward, from which he may understand that all things which are esteemed sacred are empty, vain, and fictitious. But if any one, having discovered wisdom, shall lay aside his error, he will assuredly laugh at the follies of men who are almost without understanding: I mean those who either dance with unbecoming gestures, or run naked, anointed, and crowned with chaplets, either wearing a mask or besmeared with mud. What shall I say about shields now putrid with age? When they carry these, they think that they are carrying gods themselves on their shoulders. For Furius Bibaculus is regarded among the chief examples of piety, who, though he was pr tor, nevertheless carried the sacred shield, preceded by the lictors, though his office as prœtor gave him an exemption from this duty. He was therefore not Furius, but altogether mad, who thought that he graced his pr torship by this service. Deservedly then, since these things are done by men not unskilful and ignorant, does Lucretius exclaim:- O foolish minds of men! O blinded breasts! In what darkness of life and in how great dangers is passed this term of life, whatever be its duration!Who that is possessed of any sense would not laugh at these mockeries, when he sees that men, as though bereft of intelligence, do those things seriously, which if any one should do in sport, he would appear too full of sport and folly?
12. Porphyry, On Abstinence, 2.54-2.55 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

2.54. 54.And that we do not carelessly assert these things, but that what we have said is abundantly confirmed by history, the following narrations sufficiently testify. For in Rhodes, on the sixth day of June, a man was sacrificed to Saturn; which custom having prevailed for a long time, was afterwards changed [into a more human mode of sacrificing]. For one of those men who, by the public decision, had been sentenced to death, was kept in prison till the Saturnalia commenced; but as soon as this festival began, they brought the man out of the gates of the city, opposite to the temple of Aristobulus, and giving him wine to drink, they cut his throat. But in the island which is now called Salamis, but was formerly denominated Coronis, in the month according to the Cyprians Aphrodisius, a man was sacrificed to Agraule, the daughter of Cecrops, and the nymph Agraulis. And this custom continued till the time of Diomed. Afterwards it was changed, so that a man was sacrificed to Diomed. But the temples of Minerva, of Agraule, and Diomed, were contained in one and the same enclosure. The man who was also about to be slain, was first led by young men thrice round the altar, afterwards the priest pierced him with a lance in the stomach, and thus being thrown on the pyre, he was entirely consumed. SPAN 2.55. 55.This sacred institute was, however, abolished by Diphilus, the king of Cyprus, who flourished about the time of Seleucus, the theologist. But Daemon substituted an ox for a man; thus causing the latter sacrifice to be of equal worth with the former. Amosis also abolished the law of sacrificing men in the Egyptian city Heliopolis; the truth of which is testified by Manetho in his treatise on Antiquity and Piety. But the sacrifice was made to Juno, and an investigation took place, as if they were endeavouring to find pure calves, and such as were marked by the impression of a seal. Three men also were sacrificed on the day appointed for this purpose, in the place of whom Amosis ordered them to substitute three waxen images. In Chios likewise, they sacrificed a man to Omadius Bacchus 23, the man being for this purpose torn in pieces; and the same custom, as Eulpis Carystius says, was adopted in |77 Tenedos. To which may be added, that the Lacedaemonians, as Apollodorus says, sacrificed a man to Mars. SPAN
13. Anon., Scholia Ad Apollonium Rhodium, 3.200

14. Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 5.259-5.275, 5.534-5.546, 6.231-6.233, 6.723-6.751Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeetes Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
apollodoros (mythographer) Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
apollodorus Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 201
argo,as first ship Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
argus,builder of the argo Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
bonnechère,pierre Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
bremmer,jan n. Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
burkert,walter Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
casabona,jean Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
circe Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
clement of alexandria Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
colchis Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
cultic ritual practice,scapegoat rituals Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
detienne,marcel Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
dionysius of miletus Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
dionysus/dionysiac mysteries Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 201
eitrem,samson Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
empedokles Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
euripides Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 201
girard renée Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
hecate Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
isis/isis mysteries Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 201
jason Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
lactantius Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
medea Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
melikertes-palaimon Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 201
myth/mythology,mythographers Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
osborne,robin Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
ovid Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 201
pausanias Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 201
perses Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
plutarch Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
porphyry Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
primitivism Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
religion/theology,influence of the paris school Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
rudhardt,jean Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
sacrifice (thysia),aesthetic performance Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
sacrifice (thysia),human Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
sacrifice (thysia),libations Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
sacrifice (thysia),olympian vs. chthonian Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
sacrifice (thysia),thysia (burned/cooked offerings)' Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
sacrifice (thysia) Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
sauromatae Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
sol Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
stengel,paul Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
teichoscopy Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
themistokles (statesman) Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464
valerius flaccus,and apollonius rhodius Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
valerius flaccus,civil war in Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
varro of atax Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 114; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 114
vernant,jean-pierre Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 464