Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database545
Anon., Epistle Of Barnabas, 4.5-4.11
NaN


λέγει γὰρ ἡ Is 5, 21 γραφή: Οὐαὶ οἱ συνετοὶ ἑαυτοῖς καὶ ἐνώπιαν ἑαυτῶν ἐπιστήμονες. γενώμεθα πνευματικοί, γενώμεθα ναὸς τέλειος τῷ θεῷ. ἐφ̓ ὅσον ἐστὶν ἐν Is. 30,(??) ἡμῖν, μελετῶμεν τὸν φόβον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσειν ἀγωνιζώμεθα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἐν τοῖς δικαιώμασιν αὐτοῦ εὐφρανθῶμεν.For the scripture saith; Woe unto them that are wise for themselves, and understanding in their own sight. Let us become spiritual, let us become a temple perfect unto God. As far as in us lies, let us exercise ourselves in the fear of God, [and] let us strive to keep His commandments, that we may rejoice in His ordinances.
NaN


ὁμοίως περὶ τοῦ Dan. 7, 7. 5 αὐτοῦ λέγει Δανιήλ: Καὶ εἶδον τὸ τέταρτον θηρίον τὸ πονηρὸν καὶ ἰσχυρὸν καὶ χαλεπώτερον παρὰ πάντα τὰ θηρία τῆς θαλάσσης, qala/sshs CL, gh=s (??). καὶ ὡς ἐξ αὐτοῦ ἀνέτειλεν δέκα κέρατα, καὶ ἐξ αὐτῶν μικρὸν κέρας παραφυάδιον, καὶ ὡς ἐταπείνωσεν ὑφ̓ ἓν τρία τῶν μεγάλων κεράτων.In like manner Daniel speaketh concerning the same; And I saw the forth beast to be wicked and strong and more intractable than all the beasts of the earth, and how there arose from him ten horns, and from these a little horn and excrescence, and how that it abased under one three of the great horns.
NaN


συνιέναι οὖν ὀφείλετε. ἔτι δὲ καὶ τοῦτο ἐρωτῶ ὑμᾶς ὡς εἶς ἐξ ὑμῶν ὤν, Didache ii, 7 ἰδίως δὲ καὶ πάντας ἀγαπῶν ὑπὲρ τὴν ψυχήν μου, προσέχειν νῦν ἑαυτοῖς καὶ μὴ ὁμοιοῦσθαί τισιν ἐπισωρεύοντας ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν λέγοντας, ὅτι ἡ διαθήκη ἐκείνων καὶ ἡμῶν.Ye ought therefore to understand. Moreover I ask you this one thing besides, as being one of yourselves and loving you all in particular more than my own soul, to give heed to yourselves now, and not to liken yourselves to certain persons who pile up sin upon sin, saying that our covenant remains to them also.
NaN


ἡμῶν μέν: ἀλλ̓ ἐκεῖνοι οὕτως εἰς τέλος ἀπώλεσαν αὐτὴν λαβόντος Exod. 84, 28 ἤδη τοῦ Μωϋσέως. λέγει γὰρ ἡ γραφή: Καὶ ἦν Μωϋσῆς ἐν τῷ ὄρει νηστεύων ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα, καὶ ἔλαβεν τὴν Exod. 82, 16 διαθήκην ἀπὸ τοῦ κυρίου, πλάκας λιθίνας γεγραμμένας τῷ δακτύλῳ τῆς χειρὸς τοῦ κυρίου.Ours it is; but they lost it in this way for ever, when Moses had just received it. For the scripture saith; And Moses was in the mountain fasting forty days and forty nights, and he received the covenant from the Lord, even tablets of stone written with the finger of the hand of the Lord.
NaN


ἀλλὰ ἐπιστραφέντες ἐπὶ τὰ εἴδωλα ἀπώλεσαν αὐτήν. Exod. 82, 7 Deut. 9, 12 λέγει γὰρ οὕτως κύριος. Μωϋσῆ Μωϋσῆ, κατάβηθι τὸ τάχος, ὅτι ἠνόμησεν ὁ λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ συνῆκεν Μωϋσῆς καὶ ἔριψεν τὰς δύο πλάκας ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ: καὶ συνετρίβη αὐτῶν ἡ διαθήκη, ἵνα ἡ τοῦ ἠγαπημένου Ἰησοῦ ἐγκατασφραγισθῇ εἰς τὴν καρδίαν ἡμῶν ἐν ἐλπίδι τῆς πίστεως αὐτοῦ.But they lost it by turning unto idols. For thus saith the Lord; Moses, Moses, come down quickly; for thy people whom thou broughtest out of the land of Egypt hath done unlawfully. And Moses understood, and threw the two tables from his hands; and their covenant was broken in pieces, that the covenant of the beloved Jesus might be sealed unto our hearts in the hope which springeth from faith in Him.
NaN


πολλὰ δὲ θέλων γράφειν, οὐχ ὡς διδάσκαλος, ἀλλ̓ ὡς πρέπει ἀγαπῶντι ἀφ̓ ὧν ἔχομεν μὴ ἐλλείπειν, γράφειν ἐσπούδασα, περίψημα ὑμῶν. διὸ προσέχωμεν ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις: οὐδὲν Didache xvi. 2 γὰρ ὠφελήσει ἡμᾶς ὁ πᾶς χρόνος τῆς πίστεως ἡμῶν, th=s pi/stews h(mw=n N, th=s zwh=s h(mw=n C, uitae nostrac er fidei L. ἐὰν μὴ νῦν ἐν τῷ ἀνόμῳ καιρῷ καὶ τοῖς μέλλουσιν σκανδάλοις, ὡς πρέπει υἱοῖς θεοῦ, ἀντιστῶμεν, ἵνα i)/na N, i)/na n) C, i)/na.. me/las om. L. μὴ σχῇ παρείσδυσιν ὁ μέλας.But though I would fain write many things, not as a teacher, but as becometh one who loveth you not to fall short of that which we possess, I was anxious to write to you, being your devoted slave. Wherefore let us take heed in these last days. For the whole time of our faith shall profit us nothing, unless we now, in the season of lawlessness and in the offenses that shall be, as becometh sons of God, offer resistance, that the Black One may not effect an entrance.
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

11 results
1. Hebrew Bible, Numbers, 17.16-17.26 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

17.16. וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃ 17.17. דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְקַח מֵאִתָּם מַטֶּה מַטֶּה לְבֵית אָב מֵאֵת כָּל־נְשִׂיאֵהֶם לְבֵית אֲבֹתָם שְׁנֵים עָשָׂר מַטּוֹת אִישׁ אֶת־שְׁמוֹ תִּכְתֹּב עַל־מַטֵּהוּ׃ 17.18. וְאֵת שֵׁם אַהֲרֹן תִּכְתֹּב עַל־מַטֵּה לֵוִי כִּי מַטֶּה אֶחָד לְרֹאשׁ בֵּית אֲבוֹתָם׃ 17.19. וְהִנַּחְתָּם בְּאֹהֶל מוֹעֵד לִפְנֵי הָעֵדוּת אֲשֶׁר אִוָּעֵד לָכֶם שָׁמָּה׃ 17.21. וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּתְּנוּ אֵלָיו כָּל־נְשִׂיאֵיהֶם מַטֶּה לְנָשִׂיא אֶחָד מַטֶּה לְנָשִׂיא אֶחָד לְבֵית אֲבֹתָם שְׁנֵים עָשָׂר מַטּוֹת וּמַטֵּה אַהֲרֹן בְּתוֹךְ מַטּוֹתָם׃ 17.22. וַיַּנַּח מֹשֶׁה אֶת־הַמַּטֹּת לִפְנֵי יְהוָה בְּאֹהֶל הָעֵדֻת׃ 17.23. וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיָּבֹא מֹשֶׁה אֶל־אֹהֶל הָעֵדוּת וְהִנֵּה פָּרַח מַטֵּה־אַהֲרֹן לְבֵית לֵוִי וַיֹּצֵא פֶרַח וַיָּצֵץ צִיץ וַיִּגְמֹל שְׁקֵדִים׃ 17.24. וַיֹּצֵא מֹשֶׁה אֶת־כָּל־הַמַּטֹּת מִלִּפְנֵי יְהוָה אֶל־כָּל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּרְאוּ וַיִּקְחוּ אִישׁ מַטֵּהוּ׃ 17.25. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה הָשֵׁב אֶת־מַטֵּה אַהֲרֹן לִפְנֵי הָעֵדוּת לְמִשְׁמֶרֶת לְאוֹת לִבְנֵי־מֶרִי וּתְכַל תְּלוּנֹּתָם מֵעָלַי וְלֹא יָמֻתוּ׃ 17.26. וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֹתוֹ כֵּן עָשָׂה׃ 17.16. And the LORD spoke unto Moses, saying:" 17.17. ‘Speak unto the children of Israel, and take of them rods, one for each fathers’house, of all their princes according to their fathers’houses, twelve rods; thou shalt write every man’s name upon his rod." 17.18. And thou shalt write Aaron’s name upon the rod of Levi, for there shall be one rod for the head of their fathers’houses." 17.19. And thou shalt lay them up in the tent of meeting before the testimony, where I meet with you." 17.20. And it shall come to pass, that the man whom I shall choose, his rod shall bud; and I will make to cease from Me the murmurings of the children of Israel, which they murmur against you.’" 17.21. And Moses spoke unto the children of Israel; and all their princes gave him rods, for each prince one, according to their fathers’houses, even twelve rods; and the rod of Aaron was among their rods." 17.22. And Moses laid up the rods before the LORD in the tent of the testimony." 17.23. And it came to pass on the morrow, that Moses went into the tent of the testimony; and, behold, the rod of Aaron for the house of Levi was budded, and put forth buds, and bloomed blossoms, and bore ripe almonds." 17.24. And Moses brought out all the rods from before the LORD unto all the children of Israel; and they looked, and took every man his rod." 17.25. and the LORD said unto Moses: ‘Put back the rod of Aaron before the testimony, to be kept there, for a token against the rebellious children; that there may be made an end of their murmurings against Me, that they die not.’" 17.26. Thus did Moses; as the LORD commanded him, so did he."
2. Hebrew Bible, Isaiah, 5.21, 60.17, 66.1 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5.21. הוֹי חֲכָמִים בְּעֵינֵיהֶם וְנֶגֶד פְּנֵיהֶם נְבֹנִים׃ 60.17. תַּחַת הַנְּחֹשֶׁת אָבִיא זָהָב וְתַחַת הַבַּרְזֶל אָבִיא כֶסֶף וְתַחַת הָעֵצִים נְחֹשֶׁת וְתַחַת הָאֲבָנִים בַּרְזֶל וְשַׂמְתִּי פְקֻדָּתֵךְ שָׁלוֹם וְנֹגְשַׂיִךְ צְדָקָה׃ 66.1. שִׂמְחוּ אֶת־יְרוּשָׁלִַם וְגִילוּ בָהּ כָּל־אֹהֲבֶיהָ שִׂישׂוּ אִתָּהּ מָשׂוֹשׂ כָּל־הַמִּתְאַבְּלִים עָלֶיהָ׃ 66.1. כֹּה אָמַר יְהוָה הַשָּׁמַיִם כִּסְאִי וְהָאָרֶץ הֲדֹם רַגְלָי אֵי־זֶה בַיִת אֲשֶׁר תִּבְנוּ־לִי וְאֵי־זֶה מָקוֹם מְנוּחָתִי׃ 5.21. Woe unto them that are wise in their own eyes, And prudent in their own sight!" 60.17. For brass I will bring gold, And for iron I will bring silver, And for wood brass, And for stones iron; I will also make thy officers peace, And righteousness thy magistrates." 66.1. Thus saith the LORD: The heaven is My throne, and the earth is My footstool; where is the house that ye may build unto Me? And where is the place that may be My resting-place?"
3. Hebrew Bible, Ezekiel, 11.19 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

11.19. וְנָתַתִּי לָהֶם לֵב אֶחָד וְרוּחַ חֲדָשָׁה אֶתֵּן בְּקִרְבְּכֶם וַהֲסִרֹתִי לֵב הָאֶבֶן מִבְּשָׂרָם וְנָתַתִּי לָהֶם לֵב בָּשָׂר׃ 11.19. And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you; and I will remove the stony heart out of their flesh, and will give them a heart of flesh;"
4. Anon., Epistle of Barnabas, 1.4, 1.7-1.8, 2.4-2.6, 2.10, 3.6, 4.1, 4.3-4.9, 4.11, 4.13, 5.3-5.7, 6.9-6.10, 6.15, 6.18, 11.6, 12.4, 14.5, 15.8, 16.1-16.2, 16.4-16.6, 16.8, 16.10, 21.1, 21.3, 21.9 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.4. Being therefore persuaded of this, and being conscious with myself that having said much among you I know that the Lord journeyed with me on the way of righteousness, and am wholly constrained also myself to this, to love you more than my own soul (for great faith and love dwelleth in you through the hope of the life which is His)--considering this therefore, that 1.7. For the Lord made known to us by His prophets things past and present, giving us likewise the firstfruits of the taste of things future. And seeing each of these things severally coming to pass, according as He spake, we ought to offer a richer and higher offering to the fear of Him. But I, not as though I were a teacher, but as one of yourselves, will show forth a few things, whereby ye shall be gladdened in the present circumstances. 2.4. For He hath made manifest to us by all the prophets that He wanteth neither sacrifices nor whole burnt offerings nor oblations, saying at one time; 2.5. What to Me is the multitude of your sacrifices, saith the Lord I am full of whole burnt-offerings, and the fat of lambs and the blood of bulls and of goats desire not, not though ye should come to be seen of Me. or who required these things at your hands? Ye shall continue no more to tread My court. If ye bring fine flour, it is in vain; incense is an abomination to Me; your new moons and your Sabbaths I cannot away with. 2.6. These things therefore He annulled, that the new law of our Lord Jesus Christ, being free from the yoke of constraint, might have its oblation not made by human hands. 3.6. To this end therefore, my brethren, He that is long-suffering, foreseeing that the people whom He had prepared in His well-beloved would believe in simplicity, manifested to us beforehand concerning all things, that we might not as novices shipwreck ourselves upon their law. 4.1. It behooves us therefore to investigate deeply concerning the present, and to search out the things which have power to save us. Let us therefore flee altogether from all the works of lawlessness, lest the works of lawlessness overpower us; and let us loathe the error of the present time, that we may be loved for that which is to come. 4.1. Let us flee from all vanity, let us entirely hate the works of the evil way. Do not entering in privily stand apart by yourselves, as if ye were already justified, but assemble yourselves together and consult concerning the common welfare. 4.3. The last offence is at hand, concerning which the scripture speaketh, as Enoch saith. For to this end the Master hath cut the seasons and the days short, that His beloved might hasten and come to His inheritance. 4.4. And the prophet also speaketh on this wise; Ten reigns shall reign upon the earth, and after them shall arise another king, who shall bring low three of the kings under one. 4.5. In like manner Daniel speaketh concerning the same; And I saw the forth beast to be wicked and strong and more intractable than all the beasts of the earth, and how there arose from him ten horns, and from these a little horn and excrescence, and how that it abased under one three of the great horns. 4.6. Ye ought therefore to understand. Moreover I ask you this one thing besides, as being one of yourselves and loving you all in particular more than my own soul, to give heed to yourselves now, and not to liken yourselves to certain persons who pile up sin upon sin, saying that our covet remains to them also. 4.7. Ours it is; but they lost it in this way for ever, when Moses had just received it. For the scripture saith; And Moses was in the mountain fasting forty days and forty nights, and he received the covet from the Lord, even tablets of stone written with the finger of the hand of the Lord. 4.8. But they lost it by turning unto idols. For thus saith the Lord; Moses, Moses, come down quickly; for thy people whom thou broughtest out of the land of Egypt hath done unlawfully. And Moses understood, and threw the two tables from his hands; and their covet was broken in pieces, that the covet of the beloved Jesus might be sealed unto our hearts in the hope which springeth from faith in Him. 4.9. But though I would fain write many things, not as a teacher, but as becometh one who loveth you not to fall short of that which we possess, I was anxious to write to you, being your devoted slave. Wherefore let us take heed in these last days. For the whole time of our faith shall profit us nothing, unless we now, in the season of lawlessness and in the offenses that shall be, as becometh sons of God, offer resistance, that the Black One may not effect an entrance. 4.11. For the scripture saith; Woe unto them that are wise for themselves, and understanding in their own sight. Let us become spiritual, let us become a temple perfect unto God. As far as in us lies, let us exercise ourselves in the fear of God, [and] let us strive to keep His commandments, that we may rejoice in His ordices. 4.13. if we relax as men that are called, we should slumber over our sins, and the prince of evil receive power against us and thrust us out from the kingdom of the Lord. 5.3. We ought therefore to be very thankful unto the Lord, for that He both revealed unto us the past, and made us wise in the present, and as regards the future we are not without understanding. 5.4. Now the scripture saith; Not unjustly is the net spread for the birds. He meaneth this that a man shall justly perish, who having the knowledge of the way of righteousness forceth himself into the way of darkness. 5.5. There is yet this also, my brethren; if the Lord endured to suffer for our souls, though He was Lord of the whole world, unto whom God said from the foundation of the world, Let us make man after our image and likeness, how then did He endure to suffer at the hand of men? 5.6. Understand ye. The prophets, receiving grace from Him, prophesied concerning Him. But He Himself endured that He might destroy death and show forth the resurrection of the dead, for that He must needs be manifested in the flesh; 5.7. that at the same time He might redeem the promise made to the fathers, and by preparing the new people for Himself might show, while He was on earth, that having brought about the resurrection He will Himself exercise judgment. 6.9. But what saith knowledge? Understand ye. Set your hope on Him who is about to be manifested to you in the flesh, even Jesus. For man is earth suffering; for from the face of the earth came the creation of Adam. 6.15. For a holy temple unto the Lord, my brethren, is the abode of our heart. 6.18. Now we have already said above; And let them increase and multiply and rule over the fishes. But who is he that is able [now] to rule over beasts and fishes and fowls of the heaven; for we ought to perceive that to rule implieth power, so that one should give orders and have dominion. 11.6. And again He saith in another prophet; And He that doeth these things shall be as the tree that is planted by the parting streams of waters, which shall yield his fruit at his proper season, and his leaf shall not fall off, and all things whatsoever he doeth shall prosper. 12.4. And again in another prophet He saith; The whole day long have I stretched out My hands to a disobedient people that did gainsay My righteous way. 14.5. But He was made manifest, in order that at the same time they might be perfected in their sins, and we might receive the covet through Him who inherited it, even the Lord Jesus, who was prepared beforehand hereunto, that appearing in person He might redeem out of darkness our hearts which had already been paid over unto death and delivered up to the iniquity of error, and thus establish the covet in us through the word. 15.8. Finally He saith to them; Your new moons and your Sabbaths I cannot away with. Ye see what is His meaning ; it is not your present Sabbaths that are acceptable [unto Me], but the Sabbath which I have made, in the which, when I have set all things at rest, I will make the beginning of the eighth day which is the beginning of another world. 16.1. Moreover I will tell you likewise concerning the temple, how these wretched men being led astray set their hope on the building, and not on their God that made them, as being a house of God. 16.1. For he that desireth to be saved looketh not to the man, but to Him that dwelleth and speaketh in him, being amazed at this that he has never at any time heard these words from the mouth of the speaker, nor himself ever desired to hear them. This is the spiritual temple built up to the Lord. 16.2. For like the Gentiles almost they consecrated Him in the temple. But what saith the Lord abolishing the temple? Learn ye. Who hath measured the heaven with a span, or hath measured the earth with his hand? Have not I, saith the Lord? The heaven is My throne and the earth the footstool of My feet. What manner of house will ye build for Me? Or what shall be my resting place? Ye perceive that their hope is vain. 16.4. So it cometh to pass; for because they went to war it was pulled down by their enemies. Now also the very servants of their enemies shall build it up. 16.5. Again, it was revealed how the city and the temple and the people of Israel should be betrayed. For the scripture saith; And it shall be in the last days, that the Lord shall deliver up the sheep of the pasture and the fold and the tower thereof to destruction. And it came to pass as the Lord spake. 16.6. But let us enquire whether there be any temple of God. There is; in the place where he himself undertakes to make and finish it. For it is written And it shall come to pass, when the week is being accomplished, the temple of God shall be built gloriously in the name of the Lord. 16.8. But it shall be built in the name of the Lord. Give heed then that the temple of the Lord may be built gloriously. 21.1. It is good therefore to learn the ordices of the Lord, as many as have been written above, and to walk in them. For he that doeth these things shall be glorified in the kingdom of God; whereas he that chooseth their opposites shall perish together with his works. For this cause is the resurrection, for this the recompense. 21.3. The day is at hand, in which everything shall be destroyed together with the Evil One. The Lord is at hand and his reward. 21.9. For this reason I was the more eager to write to you so far as I was able, that I might give you joy. Fare ye well, children of love and peace. The Lord of glory and of every grace be with your spirit.
5. Clement of Rome, 1 Clement, 3.2-3.4, 4.1-4.6, 4.8-4.12, 30.3, 30.7, 39.3, 42.5, 45.3-45.7, 56.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.2. ἐκ τούτου ζῆλος καὶ φθόνος, καὶ ἔρις, καὶ στάσις, διωγμὸς καὶ ἀκαταστασία, πόλεμος καὶ αἰχμαλωσία. 3.3. οὕτως ἐπηγέρθησαν Is. 3, 5 οἱ ἄτιμοι ἐπὶ τοὺς ἐντίμους, οἱ ἄδοξοι ἐπὶ τοὺς ἐνδόξους, οἱ ἄφρονες ἐπὶ τοὺς φρονίμους, οἱ νέοι Is 59, 14 ἐπὶ τοὺς πρεσβυτέρους. 3.4. διὰ τοῦτο πόρρω ἄπεστιν ἡ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη, ἐν τῷ ἀπολιπεῖν ἕκαστον τὸν φόβον τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ ἀμβλυωπῆσαι, μηδὲ ἐν τοῖς νομίμοις τῶν προσταγμάτων αὐτοῦ πορεύεσθαι, μηδὲ πολιτεύεσθαι κατὰ τὸ καθῆκον τῷ Χριστῷ, ἀλλὰ ἕκαστον βαδίζειν κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς καρδίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, ζῆλον ἄδικον καὶ ἀσεβῆ ἀνειληφότας, Wisd. 7, 21 δἰ οὖ καὶ θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον. 4.1. Γέγραπται γὰρ οὕτως: Καὶ ἐγένετο μεθ̓ ἡμέρας, ἤνεγκεν Κάϊν ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς θυσίαν τῷ θεῷ, καὶ Ἄβελ ἤνεγκεν καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων καὶ ἀπὸ τῶν στεάτων αὐτῶν. 4.2. καὶ ἐπεῖδεν ὁ θεὸς ἐπὶ Ἄβελ καὶ ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ, ἐπὶ δὲ Κάϊν καὶ ἐπὶ ταῖς θυσίαις αὐτοῦ οὐ προσέσχεν. 4.3. καὶ ἐλυπήθη Κάϊν λίαν καὶ συνέπεσεν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ. 4.4. καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Κάϊν: Ἱνατί περίλυπος ἐγένου, καὶ ἱνατί συνέπεσεν τὸ πρόσωπόν σου; οὐκ ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς, ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς, ἥμαρτες; 4.5. ἡσύχασον: πρὸς σὲ ή ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ. 4.6. καὶ εἶπεν Κάϊν πρὸς Ἄβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ: Διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ, ἀνέστη Κάϊν ἐπὶ Ἄβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν. 4.8. διὰ ζῆλος ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἰακὼβ ἀπέδρα ἀπὸ Gen. 37 προσώπου Ἠσαῦ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 4.9. ζῆλος ἐποίησεν Ἰωσὴφ μέχρι θανάτου διωχθῆναι καὶ μέχρι δουλείας εἰσελθεῖν. 4.10. ζῆλος φυγεῖν ἠνάγκασεν Μωϋσῆν ἀπὸ προσώπου Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου ἐν τῷ ἀκοῦσαι αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὁμοφύλου: Exod. 2, 14 Τίς σε κατέστησεν κριτὴν ἢ δικαστὴν ἐφ̓ ἡμῶν; μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις, ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς Num. 12 τὸν Λἰγύπτιον; 4.11. διὰ ζῆλος ʼΛαρὼν καὶ Μαριὰμ ἔξω τῆς παρεμβολῆς ηὐλίσθησαν. 4.12. Num. 16 ζῆλος Δαθὰν καὶ Ἀβειρὼν ζῶντας κατήγαγεν εἰς ᾅδου διὰ τὸ στασιάσαι αὐτοὺς πρὸς τὸν θεράποντα I Sam. 18 ff τοῦ θεοῦ Μωϋσῆν. 30.3. κολληθῶμεν οὖν ἐκείνοις, οἷς ἡ χάρις ἀπὸ τοῦ θεοῦ δέδοται: ἐνδυσώμεθα τὴν ὁμόνοιαν ταπεινοφρονοῦντες, ἐγκρατευόμενοι, ἀπὸ παντὸς ψιθυρισμοῦ καὶ καταλαλιᾶς πόρρω ἑαυτοὺς ποιοῦντες, ἔργοις δικαιούμενοι, μὴ mh/ CLK, kai\ mh/ AS. λόγοις. Job 11, 2. 3 30.7. ἡ μαρτυρία τῆς ἀγαθῆς πράξεως ἡμῶν διδόσθω ὑπ̓ ἄλλων, καθὼς ἐδόθη τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς δικαίοις. 39.3. γέγραπται γάρ: Οὐκ ἦν μορφὴ πρὸ ὀφθαλμῶν μου, ἀλλ̓ ἢ αὔραν καὶ φωνὴν ἤκουον: 42.5. καὶ τοῦτο οὐ καινῶς: ἐκ γὰρ δὴ πολλῶν χρόνων ἐγέγραπτο Num, 17 περὶ ἐπισκόπων καὶ διακόνων. οὕτως γάρ που λέγει ἡ γραφή: Καταστήσω τοὺς ἐπισκόπους αὐτῶν ἐν δικαιοσύνῃ καὶ τοὺς διακόνους αὐτῶν ἐν πίστει. 45.3. ἐπίστασθε, ὅτι οὐδὲν ἄδικον οὐδὲ παραπεποιημένον γέγραπται ἐν αὐταῖς. οὐχ εὑρήσετε δικαίους ἀποβεβλημένους ἀπὸ ὁσίων ἀνδρῶν. 45.4. ἐδιώχθησαν δίκαιοι, ἀλλ̓ ὑπὸ ἀνόμων: ἐφυλακίσθησαν, ἀλλ̓ ὑπὸ ἀνοσίων: ἐλιθάσθησαν ὑπὸ παρανόμων: ἀπεκτάνθησαν ὑπὸ τῶν μιαρὸν καὶ ἄδικον ζῆλον ἀνειληφότων. 45.5. ταῦτα πάσχοντες Dan. 6, 16 εὐκλεῶς ἤνεγκαν. 45.6. τί γὰρ εἴπωμεν, ἀδελφοί; Δανιὴλ ὑπὸ τῶν φοβουμένων τὸν θεὸν ἐβλήθη εἰς Dan. 5, 19 ff λάκκον λεόντων; 45.7. ἢ Ἀνανίας καὶ Ἀζαρίας καὶ Μισαὴλ ὑπὸ τῶν θρησκευόντων τὴν μεγαλοπρεπῆ καὶ ἔνδοξον θρησκείαν τοῦ ὑψίστου κατείρχθησαν εἰς κάμινον πυρός; μηθαμῶς τοῦτο γένοιτο. τίνες οὖν οἱ ταῦτα δράσαντες; οἱ στυγητοὶ καὶ πάσης κακίας πλήρεις εἰς τοσοῦτο ἐξήρισαν θυμοῦ, ὥστε τοὺς ἐν ὁσίᾳ καὶ ἀμώμῳ προθέσει δουλεύοντας τῷ θεῷ εἰς αἰκίαν περιβαλεῖν, μὴ εἰδότες ὅτι ὁ ὕψιστος ὑπέρμαχος καὶ ὑπερασπιστής ἐστιν τῶν ἐν καθαρᾷ συνειδήσει λατρευόντων τῷ παναρέτῳ ὀνόματι αὐτοῦ: ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 56.3. οὕτως γάρ Ps. 115, 18 φησιν ὁ ἅγιος λόγος: Παιδεύων ἐπαίδευσέν με ὁ Prov. 8, 12 (Heb. 12, 6) κύριος, καὶ τῷ θανάτῳ οὐ παρέδωκέν με:
6. Ignatius, To The Philadelphians, 8.2, 9.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8.2. and I entreat you, Do ye nothing in a spirit of factiousness but after the teaching of Christ. For I heard certain persons saying, If I find it not in the charters, I believe it not in the Gospel. And when I said to them, It is written, they answered me That is the question. But as for me, my charter is Jesus Christ, the inviolable charter is His cross and His death and His resurrection, and faith through Him; wherein I desire to be justified through your prayers. 9.2. But the Gospel hath a singular preeminence in the advent of the Saviour, even our Lord Jesus Christ, and His passion and resurrection. For the beloved Prophets in their preaching pointed to Him; but the Gospel is the completion of immortality. All things together are good, if ye believe through love.
7. Ignatius, To The Philadelphians, 8.2, 9.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8.2. and I entreat you, Do ye nothing in a spirit of factiousness but after the teaching of Christ. For I heard certain persons saying, If I find it not in the charters, I believe it not in the Gospel. And when I said to them, It is written, they answered me That is the question. But as for me, my charter is Jesus Christ, the inviolable charter is His cross and His death and His resurrection, and faith through Him; wherein I desire to be justified through your prayers. 9.2. But the Gospel hath a singular preeminence in the advent of the Saviour, even our Lord Jesus Christ, and His passion and resurrection. For the beloved Prophets in their preaching pointed to Him; but the Gospel is the completion of immortality. All things together are good, if ye believe through love.
8. Ignatius, To The Smyrnaeans, 1.1, 5.2, 7.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9. Ignatius, To The Trallians, 10.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10.1. But if it were as certain persons who are godless, that is unbelievers, say, that He suffered only in semblance, being themselves mere semblance, why am I in bonds? And why also do I desire to fight with wild beasts? So I die in vain. Truly then I lie against the Lord.
10. Josephus Flavius, Against Apion, 1.26, 1.31, 1.35 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.26. and indeed these do what is of all things the most contrary to true history; for it is the great character of true history that all concerned therein both speak and write the same things; while these men, by writing differently about the same things, think they shall be believed to write with the greatest regard to truth. 1.26. But now let us see the silliest thing of all:—the king, although he had been informed of these things and terrified, with the fear of what was to come, yet did not he even then eject these maimed people out of his country, when it had been foretold him that he was to clear Egypt of them; but as Manetho says, “He then upon their request, gave them that city to inhabit, which had formerly belonged to the shepherds, and was called Avaris; 1.31. for he who is partaker of the priesthood must propagate of a wife of the same nation, without having any regard to money, or any other dignities; but he is to make a scrutiny, and take his wife’s genealogy from the ancient tables, and procure many witnesses to it; 1.31. that the rest commended what he had said with one consent, and did what they had resolved on, and so travelled over the desert. But that the difficulties of the journey being over, they came to a country inhabited, and that there they abused the men, and plundered and burnt their temples, and then came into that land which is called Judea, and there they built a city, and dwelt therein 1.35. those priests that survive them compose new tables of genealogy out of the old records, and examine the circumstances of the women that remain; for still they do not admit of those that have been captives, as suspecting that they had conversation with some foreigners;
11. New Testament, Matthew, 3.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.15. But Jesus, answering, said to him, "Allow it now, for this is the fitting way for us to fulfill all righteousness." Then he allowed him.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
boniface, saint Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 178
celsus Keith, The Gospel as Manuscript: An Early History of the Jesus Tradition as Material Artifact (2020) 187
clement of rome, on interpretation Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 196
cosmology, cosmogony Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 178
epistle of barnabas, and church identity Bird and Harrower, The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers (2021) 169
epistle of barnabas, and church order Bird and Harrower, The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers (2021) 169
epistle of barnabas, and salvation Bird and Harrower, The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers (2021) 278
epistle of barnabas, and the temple Bird and Harrower, The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers (2021) 283
epistle of barnabas, anti-jewish polemic Bird and Harrower, The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers (2021) 169
eschatology Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 178
judaism, charge of judaizing Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 197
letter of barnabas Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 196, 197
nestorian tracts Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 178
new testament Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 196
obedience/disobedience Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 178
old testament Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 196, 197
optatus Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 178
peter Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 178
petrine community Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 178
rufinus of aquileia Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 178
scripture, as weapon/criterion against heresy Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 196, 197
stoicism Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 178
two angels tradition Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 178
two way document Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 178
two ways Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 178
ἀρχεῖον Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 197
ἐγκύπτειν' Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 196