Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database140
Aeschylus, Eumenides, 18
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

18 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 18.10, 18.14 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

18.14. כִּי הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אַתָּה יוֹרֵשׁ אוֹתָם אֶל־מְעֹנְנִים וְאֶל־קֹסְמִים יִשְׁמָעוּ וְאַתָּה לֹא כֵן נָתַן לְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ׃ 18.10. There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, one that useth divination, a soothsayer, or an enchanter, or a sorcerer," 18.14. For these nations, that thou art to dispossess, hearken unto soothsayers, and unto diviners; but as for thee, the LORD thy God hath not suffered thee so to do."
2. Hebrew Bible, 2 Kings, 17.17 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

17.17. וַיַּעֲבִירוּ אֶת־בְּנֵיהֶם וְאֶת־בְּנוֹתֵיהֶם בָּאֵשׁ וַיִּקְסְמוּ קְסָמִים וַיְנַחֵשׁוּ וַיִּתְמַכְּרוּ לַעֲשׂוֹת הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה לְהַכְעִיסוֹ׃ 17.17. and they caused their sons and their daughters to pass through the fire, and used divination and enchantments, and gave themselves over to do that which was evil in the sight of the LORD, to provoke Him;"
3. Hesiod, Theogony, 134-135, 133 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

133. Then Eros, fairest of the deathless ones
4. Homer, Iliad, 20.4-20.6 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

20.4. / 20.4. /So by the beaked ships around thee, O son of Peleus, insatiate of fight, the Achaeans arrayed them for battle; and likewise the Trojans over against them on the rising ground of the plain. But Zeus bade Themis summon the gods to the place of gathering from the 20.5. / 20.5. /So by the beaked ships around thee, O son of Peleus, insatiate of fight, the Achaeans arrayed them for battle; and likewise the Trojans over against them on the rising ground of the plain. But Zeus bade Themis summon the gods to the place of gathering from the 20.5. /brow of many-ribbed Olympus; and she sped everywhither, and bade them come to the house of Zeus. There was no river that came not, save only Oceanus, nor any nymph, of all that haunt the fair copses, the springs that feed the rivers, and the grassy meadows. 20.6. /brow of many-ribbed Olympus; and she sped everywhither, and bade them come to the house of Zeus. There was no river that came not, save only Oceanus, nor any nymph, of all that haunt the fair copses, the springs that feed the rivers, and the grassy meadows.
5. Homer, Odyssey, 2.68-2.69, 15.223-15.257 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

6. Homeric Hymns, To Apollo And The Muses, 298 (8th cent. BCE - 8th cent. BCE)

298. You are much mightier than I – I pray
7. Aeschylus, Eumenides, 10, 1021-1047, 11-16, 163, 17, 19, 198-199, 2, 20, 200, 208-209, 21, 210-219, 22, 220-221, 225, 227, 23, 230-234, 24-29, 3, 30-31, 312, 32-35, 350, 36-39, 4, 40-46, 465, 47, 470-479, 48, 480-489, 49, 5, 50-59, 594-595, 6, 60, 609, 61, 610-619, 62, 620-621, 63, 681, 683, 685-699, 7, 700-710, 8, 804-807, 851-857, 9, 1 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1. πρῶτον μὲν εὐχῇ τῇδε πρεσβεύω θεῶν 1. First, in this prayer of mine, I give the place of highest honor among the gods to the first prophet, Earth; and after her to Themis, for she was the second to take this oracular seat of her mother, as legend tells.
8. Aeschylus, Prometheus Bound, 210, 209 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

209. ἀτιμάσαντες καρτεροῖς φρονήμασιν
9. Pindar, Olympian Odes, 6 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10. Euripides, Iphigenia Among The Taurians, 1250-1283, 711-714, 1249 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

11. Herodotus, Histories, 9.33.1 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

9.33.1. On the second day after they had all been arrayed according to their nations and their battalions, both armies offered sacrifice. It was Tisamenus who sacrificed for the Greeks, for he was with their army as a diviner; he was an Elean by birth, a Clytiad of the Iamid clan, and the Lacedaemonians gave him the freedom of their city.
12. Sophocles, Electra, 485-486, 484 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

13. Cicero, On Divination, 1.91 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.91. nec quisquam rex Persarum potest esse, qui non ante magorum disciplinam scientiamque perceperit. Licet autem videre et genera quaedam et nationes huic scientiae deditas. Telmessus in Caria est, qua in urbe excellit haruspicum disciplina; itemque Elis in Peloponneso familias duas certas habet, Iamidarum unam, alteram Clutidarum, haruspicinae nobilitate praestantes. In Syria Chaldaei cognitione astrorum sollertiaque ingeniorum antecellunt. 1.91. Indeed, no one can become king of the Persians until he has learned the theory and the practice of the magi. Moreover, you may see whole families and tribes devoted to this art. For example, Telmessus in Caria is a city noted for its cultivation of the soothsayers art, and there is also Elis in Peloponnesus, which has permanently set aside two families as soothsayers, the Iamidae and the Clutidae, who are distinguished for superior skill in their art. In Syria the Chaldeans are pre-eminent for their knowledge of astronomy and for their quickness of mind.
14. Apollodorus, Bibliotheca, 3.6.2, 3.7.7, 3.13.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.6.2. Ἀμφιάραος δὲ ὁ Ὀικλέους, 1 -- μάντις ὢν καὶ προειδὼς ὅτι δεῖ πάντας τοὺς στρατευσαμένους χωρὶς Ἀδράστου τελευτῆσαι, αὐτός τε ὤκνει στρατεύεσθαι καὶ τοὺς λοιποὺς ἀπέτρεπε. Πολυνείκης δὲ ἀφικόμενος πρὸς Ἶφιν τὸν Ἀλέκτορος ἠξίου μαθεῖν πῶς ἂν Ἀμφιάραος ἀναγκασθείη στρατεύεσθαι· ὁ δὲ εἶπεν εἰ λάβοι τὸν ὅρμον Ἐριφύλη. Ἀμφιάραος μὲν οὖν ἀπεῖπεν Ἐριφύλῃ παρὰ Πολυνείκους δῶρα λαμβάνειν, Πολυνείκης δὲ δοὺς αὐτῇ τὸν ὅρμον ἠξίου τὸν Ἀμφιάραον πεῖσαι στρατεύειν. ἦν γὰρ ἐπὶ ταύτῃ· 1 -- γενομένης γὰρ †αὐτῆς 2 --πρὸς Ἄδραστον, διαλυσάμενος ὤμοσε, περὶ ὧν ἂν 3 -- Ἀδράστῳ 4 -- διαφέρηται, διακρίνειν Ἐριφύλῃ 5 -- συγχωρῆσαι. ὅτε οὖν ἐπὶ Θήβας ἔδει στρατεύειν, Ἀδράστου μὲν παρακαλοῦντος Ἀμφιαράου δὲ ἀποτρέποντος, Ἐριφύλη τὸν ὅρμον λαβοῦσα ἔπεισεν αὐτὸν σὺν Ἀδράστῳ 6 -- στρατεύειν. Ἀμφιάραος δὲ ἀνάγκην ἔχων στρατεύεσθαι τοῖς παισὶν ἐντολὰς ἔδωκε τελειωθεῖσι τήν τε μητέρα κτείνειν καὶ ἐπὶ Θήβας στρατεύειν. 3.7.7. δηλώσαντες δὲ τῇ μητρὶ ταῦτα, τόν τε ὅρμον καὶ τὸν πέπλον ἐλθόντες εἰς Δελφοὺς ἀνέθεντο κατὰ πρόσταξιν Ἀχελῴου. πορευθέντες δὲ εἰς τὴν Ἤπειρον συναθροίζουσιν οἰκήτορας καὶ κτίζουσιν Ἀκαρνανίαν. Εὐριπίδης δέ φησιν Ἀλκμαίωνα κατὰ τὸν τῆς μανίας χρόνον ἐκ Μαντοῦς Τειρεσίου παῖδας δύο γεννῆσαι, Ἀμφίλοχον καὶ θυγατέρα Τισιφόνην, κομίσαντα δὲ εἰς Κόρινθον τὰ βρέφη δοῦναι τρέφειν Κορινθίων βασιλεῖ Κρέοντι, καὶ τὴν μὲν Τισιφόνην διενεγκοῦσαν εὐμορφίᾳ ὑπὸ τῆς Κρέοντος γυναικὸς ἀπεμποληθῆναι, δεδοικυίας μὴ Κρέων αὐτὴν γαμετὴν ποιήσηται. τὸν δὲ Ἀλκμαίωνα ἀγοράσαντα ταύτην ἔχειν οὐκ εἰδότα τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα θεράπαιναν, παραγενόμενον δὲ εἰς Κόρινθον ἐπὶ τὴν τῶν τέκνων ἀπαίτησιν καὶ τὸν υἱὸν κομίσασθαι. καὶ Ἀμφίλοχος κατὰ χρησμοὺς Ἀπόλλωνος Ἀμφιλοχικὸν Ἄργος ᾤκισεν. 1 -- 3.13.5. αὖθις δὲ γαμεῖ Θέτιν τὴν Νηρέως, περὶ ἧς τοῦ γάμου Ζεὺς καὶ Ποσειδῶν ἤρισαν, Θέμιδος 1 -- δὲ θεσπιῳδούσης ἔσεσθαι τὸν ἐκ ταύτης γεννηθέντα κρείττονα τοῦ πατρὸς ἀπέσχοντο. ἔνιοι δέ φασι, Διὸς ὁρμῶντος ἐπὶ τὴν ταύτης συνουσίαν, εἰρηκέναι Προμηθέα τὸν ἐκ ταύτης αὐτῷ γεννηθέντα οὐρανοῦ δυναστεύσειν. 2 -- τινὲς δὲ λέγουσι Θέτιν μὴ βουληθῆναι Διὶ συνελθεῖν ὡς 3 -- ὑπὸ Ἥρας τραφεῖσαν, Δία δὲ ὀργισθέντα θνητῷ θέλειν αὐτὴν 4 -- συνοικίσαι. 5 -- Χείρωνος οὖν ὑποθεμένου Πηλεῖ συλλαβεῖν καὶ κατασχεῖν 6 -- αὐτὴν μεταμορφουμένην, ἐπιτηρήσας συναρπάζει, γινομένην δὲ ὁτὲ μὲν πῦρ ὁτὲ δὲ ὕδωρ ὁτὲ δὲ θηρίον οὐ πρότερον ἀνῆκε πρὶν ἢ τὴν ἀρχαίαν μορφὴν εἶδεν ἀπολαβοῦσαν. γαμεῖ δὲ ἐν τῷ Πηλίῳ, κἀκεῖ θεοὶ τὸν γάμον εὐωχούμενοι καθύμνησαν. καὶ δίδωσι Χείρων Πηλεῖ δόρυ μείλινον, Ποσειδῶν δὲ ἵππους Βαλίον καὶ Ξάνθον· ἀθάνατοι δὲ ἦσαν οὗτοι.
15. Arrian, Anabasis of Alexander, 2.3.3 (1st cent. CE

2.3.3. καί ποτε ἀροῦντος αὐτοῦ ἐπιστῆναι ἐπὶ τὸν ζυγὸν ἀετὸν καὶ ἐπιμεῖναι ἔστε ἐπὶ βουλυτὸν καθήμενον· τὸν δὲ ἐκπλαγέντα τῇ ὄψει ἰέναι κοινώσοντα ὑπὲρ τοῦ θείου παρὰ τοὺς Τελμισσέας τοὺς μάντεις· εἶναι γὰρ τοὺς Τελμισσέας σοφοὺς τὰ θεῖα ἐξηγεῖσθαι καὶ σφισιν ἀπὸ γένους δεδόσθαι αὐτοῖς καὶ γυναιξὶν καὶ παισὶ τὴν μαντείαν.
16. Pausanias, Description of Greece, 5.14.10 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

5.14.10. On what is called the Gaeum (sanctuary of Earth) is an altar of Earth; it too is of ashes. In more ancient days they say that there was an oracle also of Earth in this place. On what is called the Stomium (Mouth) the altar to Themis has been built. All round the altar of Zeus Descender runs a fence; this altar is near the great altar made of the ashes. The reader must remember that the altars have not been enumerated in the order in which they stand, but the order followed by my narrative is that followed by the Eleans in their sacrifices. By the sacred enclosure of Pelops is an altar of Dionysus and the Graces in common; between them is an altar of the Muses, and next to these an altar of the Nymphs.
17. Epigraphy, Ig Ii2, 3462

18. Orphic Hymns., Fragments, 1Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeschylus, eumenides Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 177; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
aeschylus Castagnoli and Ceccarelli, Greek Memories: Theories and Practices (2019) 36; Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 8
aetiology Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
agamemnon Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
alcaeus Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 177
alcman Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
alyattes, tumulus of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
amphiaraus Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 174
aphrodite, and tyranny Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
aphrodite Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148, 337
apollinism Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
apollo, apollonian, apolline Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
apollo, cult of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
apollo Castagnoli and Ceccarelli, Greek Memories: Theories and Practices (2019) 36; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
archaeology, archaeological Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
areopagus, athens Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
argonauts Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
aristobulus Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 8
asia, mother of prometheus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
athanassaki, lucia Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 177
athena, athena pronaia Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
athena Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
athens, athenian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
athens Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
athens and athenians, cults and cult places of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
athens and athenians, in peloponnesian war era Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
awakening, liknites Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
babylon and babylonians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
burkert, walter Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
caryatids Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
cave, corycian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
cave Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
chrêsmologos Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 174
cicero Castagnoli and Ceccarelli, Greek Memories: Theories and Practices (2019) 37
clytemnestra Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
coinage Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
corinth and corinthians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
corycia, corycian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
council house, of athens Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
crete Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 177
croesus, and delphi Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
croesus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
cronus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
cult Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
dadaphorios month Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
delos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62; Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 177
delphi, delphian, delphic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
delphi Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148, 337
dike Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
dillery, john Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 174
dionysos, arrival Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
dionysos, awakening Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
dionysos, dionysos liknites Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
dionysos, realm Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
divination, and authority Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 174
divination, and patronage Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 174
earth (gaea), at delphi Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148, 337
earth (gaea), cult of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148, 337
earth (gaea) Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
egypt and egyptians, herodotus and Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
egypt and egyptians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
eirene Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
erinys Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
eunomia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
euripides Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 8
ezekiel, tragedian, apollo Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 8
ezekiel, tragedian, euripides as model Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 8
ezekiel, tragedian, general profile Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 8
ezekiel, tragedian Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 8
foundation, of cults Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
funerary cult, and monuments Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
funerary cult Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
gaia Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62; Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 177
hades place Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
harrison, jane Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
hera Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
hermus river Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
herodotus, ethnic perspectives of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
herodotus, on tyranny Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
herodotus, revisionist interpretations of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
heroine Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
hesiod Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
homer Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
homeric hymn to apollo Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 177
immortality Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
judaism in egypt, ezekiel the tragedian Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 8
judaism in egypt Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 8
justice Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
lycurgus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
lydia and lydians, identified with asia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
lydia and lydians, rites of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
mania, and social class/status Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 174
mania, family genealogies of Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 174
mania Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 174
mantic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
marriage customs, and funerary customs Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
marriage customs, of lydians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
marriage customs, of tyrants Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
melampus, anscestors of Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 174
mother of the gods, and athens Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
mother of the gods, and laws Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
mother of the gods, and nemesis Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
mother of the gods, and themis Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
mother of the gods, and tyranny Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
mother of the gods, multiple identities of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
mother of the gods, rites of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
nymph Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
olympia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
olympian gods Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
olympus, olympian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
oracle (divine message) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
oracle of apollo Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 8
orestes Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
orpheus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
orphism, orphic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
parke, h.w., and d.e.w. wormell Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
pentheus, death Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
pentheus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
persia and persians, burn greek temples Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
petrakos, basileios Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
phoibe Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
phoibus/phoebus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
phoibē Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 177
pindar Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 174
poseidon Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
prayer Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 177
present, past, future formula Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 8
priests Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 177
procession Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
promatheia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
prometheus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
prophecy and prophets Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
prophet, prophetic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
prostitution Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
proteus the seer Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 8
pythia Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
raguel (jethro) Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 8
rhea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
rite, ritual Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
sacrifice, funerary Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
sacrifice, to apollo Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
sacrifice, to earth Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
sacrifice Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
sanctuary' Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
sardis, tombs and tumuli at Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
sardis, under lydians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
semele Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
sicyon, sicyonian, treasure of Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
sicyon, sicyonian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
sparta and spartans Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
syphnians, treasure of Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62
themis Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62; Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 177; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
thetis Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
trojan war Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
tumulus, of alyattes Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
tyranny, theology of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 148
venerable ones Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 101
wilamowitz, u. v. Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 174
zeus, and kingship Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
zeus, and themis Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337
zeus, apollo Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 8
zeus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 62; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 337