Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database138
Aeschylus, Agamemnon, 1432


μὰ τὴν τέλειον τῆς ἐμῆς παιδὸς ΔίκηνBy who fulfilled things for my daughter, Justice


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

31 results
1. Homer, Iliad, 3.278-3.279, 9.454, 9.571, 15.204, 19.87, 19.259-19.260 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

3.278. /Then in their midst Agamemnon lifted up his hands and prayed aloud:Father Zeus, that rulest from Ida, most glorious, most great, and thou Sun, that beholdest all things and hearest all things, and ye rivers and thou earth, and ye that in the world below take vengeance on men that are done with life, whosoever hath sworn a false oath; 3.279. /Then in their midst Agamemnon lifted up his hands and prayed aloud:Father Zeus, that rulest from Ida, most glorious, most great, and thou Sun, that beholdest all things and hearest all things, and ye rivers and thou earth, and ye that in the world below take vengeance on men that are done with life, whosoever hath sworn a false oath; 9.454. /whom himself he ever cherished, and scorned his wife, my mother. So she besought me by my knees continually, to have dalliance with that other first myself, that the old man might be hateful in her eyes. I hearkened to her and did the deed, but my father was ware thereof forthwith and cursed me mightily, and invoked the dire Erinyes 9.571. /the while she knelt and made the folds of her bosom wet with tears, that they should bring death upon her son; and the Erinys that walketh in darkness heard her from Erebus, even she of the ungentle heart. Now anon was the din of the foemen risen about their gates, and the noise of the battering of walls, and to Meleager the elders 15.204. /Then wind-footed swift Iris answered him:Is it thus in good sooth, O Earth-Enfolder, thou dark-haired god, that I am to bear to Zeus this message, unyielding and harsh, or wilt thou anywise turn thee; for the hearts of the good may be turned? Thou knowest how the Erinyes ever follow to aid the elder-born. 19.87. /Full often have the Achaeans spoken unto me this word, and were ever fain to chide me; howbeit it is not I that am at fault, but Zeus and Fate and Erinys, that walketh in darkness, seeing that in the midst of the place of gathering they cast upon my soul fierce blindness on that day, when of mine own arrogance I took from Achilles his prize. 19.259. /made prayer to Zeus; and all the Argives sat thereby in silence, hearkening as was meet unto the king. And he spake in prayer, with a look up to the wide heaven:Be Zeus my witness first, highest and best of gods, and Earth and Sun, and the Erinyes, that under earth 19.260. /take vengeance on men, whosoever hath sworn a false oath, that never laid I hand upon the girl Briseis either by way of a lover's embrace or anywise else, but she ever abode untouched in my huts. And if aught of this oath be false, may the gods give me woes
2. Homer, Odyssey, 15.234 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

3. Aeschylus, Agamemnon, 1069-1071, 11, 1377-1378, 1431, 1433, 1580, 10 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10. ἁλώσιμόν τε βάξιν· ὧδε γὰρ κρατεῖ 10. And word of capture: so prevails audacious
4. Aeschylus, Libation-Bearers, 966-968, 965 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

965. τάχα δὲ παντελὴς χρόνος ἀμείψεται 965. But soon time that accomplishes all will pass the portals of our house, and then all pollution will be expelled from the hearth by cleansing rites that drive out calamity. The dice of fortune will turn as they fall and lie
5. Aeschylus, Eumenides, 101-139, 150-152, 155-172, 175-177, 321-396, 417, 427-433, 46-51, 517-519, 52, 520-525, 53-62, 625-629, 63, 630, 64-76, 764, 77-100 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

100. παθοῦσα δʼ οὕτω δεινὰ πρὸς τῶν φιλτάτων 100. And yet, although I have suffered cruelly in this way from my nearest kin, no divine power is angry on my behalf, slaughtered as I have been by the hands of a matricide. See these gashes in my heart, and from where they came! For the sleeping mind has clear vision
6. Aeschylus, Seven Against Thebes, 43-48, 42 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

42. ἄνδρες γὰρ ἑπτά, θούριοι λοχαγέται
7. Aristophanes, Birds, 1237, 1614, 194, 1236 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1236. ὄρνιθες ἀνθρώποισι νῦν εἰσιν θεοί
8. Aristophanes, Women of The Assembly, 396, 395 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

395. οὕτως ἐν ὥρᾳ ξυνελέγη; τί δ' ἄλλο γ' ἢ
9. Aristophanes, Lysistrata, 554, 237 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

237. συνεπόμνυθ' ὑμεῖς ταῦτα πᾶσαι; νὴ Δία.
10. Aristophanes, Clouds, 519 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

519. τἀληθῆ νὴ τὸν Διόνυσον τὸν ἐκθρέψαντά με.
11. Aristophanes, The Rich Man, 1068-1069, 1067 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1067. πειρᾷ μὲν οὖν ἴσως σε καὶ τῶν τιτθίων
12. Aristophanes, The Women Celebrating The Thesmophoria, 254 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

13. Euripides, Andromache, 934 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

934. μὰ τὴν ἄνασσαν, οὐκ ἂν ἔν γ' ἐμοῖς δόμοις
14. Euripides, Cyclops, 269 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

269. οἱ παῖδες ἀπόλοινθ', οὓς μάλιστ' ἐγὼ φιλῶ.
15. Euripides, Electra, 1259-1262, 1258 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1258. ἔστιν δ' ̓́Αρεώς τις ὄχθος, οὗ πρῶτον θεοὶ
16. Euripides, Hippolytus, 1026, 307, 1025 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1025. Now by Zeus, the god of oaths, and by the earth, whereon we stand, I swear to thee I never did lay hand upon thy wife nor would have wished to, or have harboured such a thought Slay me, ye gods! rob me of name and honour, from home and city cast me forth, a wandering exile o’er the earth!
17. Euripides, Ion, 1528 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1528. Nay, by our queen of Victory, Athena, that fought by Zeus, in days gone by, high on his car against the earth-born giants I swear
18. Euripides, Iphigenia At Aulis, 949-954, 948 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

19. Euripides, Iphigenia Among The Taurians, 743 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

20. Euripides, Medea, 1389-1390, 395, 1059 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

21. Euripides, Phoenician Women, 1007-1008, 1006 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1006. No, by Zeus and all his stars, by Ares, god of blood, who established the Sown-men that sprung one day from earth as lords of this land! I will go, and standing on the topmost battlements
22. Herodotus, Histories, 1.108 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.108. But during the first year that Mandane was married to Cambyses, Astyages saw a second vision. He dreamed that a vine grew out of the genitals of this daughter, and that the vine covered the whole of Asia . ,Having seen this vision, and communicated it to the interpreters of dreams, he sent to the Persians for his daughter, who was about to give birth, and when she arrived kept her guarded, meaning to kill whatever child she bore: for the interpreters declared that the meaning of his dream was that his daughter's offspring would rule in his place. ,Anxious to prevent this, Astyages, when Cyrus was born, summoned Harpagus, a man of his household who was his most faithful servant among the Medes and was administrator of all that was his, and he said: ,“Harpagus, whatever business I turn over to you, do not mishandle it, and do not leave me out of account and, giving others preference, trip over your own feet afterwards. Take the child that Mandane bore, and carry him to your house, and kill him; and then bury him however you like.” ,“O King,” Harpagus answered, “never yet have you noticed anything displeasing in your man; and I shall be careful in the future, too, not to err in what concerns you. If it is your will that this be done, then my concern ought to be to attend to it scrupulously.”
23. Sophocles, Ajax, 836-844, 835 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

24. Sophocles, Electra, 1240, 417-423, 449-452, 626, 84, 881-882, 894, 1239 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

25. Sophocles, Oedipus At Colonus, 470-492, 469 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

26. Sophocles, Women of Trachis, 1188 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1188. I swear it with Zeus for witness of the oath. Heracles:
27. Aeschines, Letters, 3.11 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

28. Demosthenes, Orations, 23.66 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

29. Apollodorus, Bibliotheca, 3.14.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.14.2. Κέκροψ δὲ γήμας τὴν Ἀκταίου κόρην Ἄγραυλον παῖδα μὲν ἔσχεν Ἐρυσίχθονα, ὃς ἄτεκνος μετήλλαξε, θυγατέρας δὲ Ἄγραυλον Ἕρσην Πάνδροσον. Ἀγραύλου μὲν οὖν καὶ Ἄρεος Ἀλκίππη γίνεται. ταύτην βιαζόμενος Ἁλιρρόθιος, ὁ Ποσειδῶνος καὶ νύμφης Εὐρύτης, ὑπὸ Ἄρεος φωραθεὶς κτείνεται. Ποσειδῶνος δὲ εἰσάγοντος ἐν Ἀρείῳ πάγῳ κρίνεται δικαζόντων τῶν δώδεκα θεῶν Ἄρης 4 -- καὶ ἀπολύεται.
30. Plutarch, On Exilio, 11 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Zeno indeed, when he learned that his only remaining ship had been engulfed with its cargo by the sea, exclaimed: "Well done, Fortune! thus to confine me to a threadbare cloak" and a philosopher's life; while a man not wholly infatuated or mad for the mob would not, I think, on being confined to an island, reproach Fortune, but would commend her for taking away from him all his restlessness and aimless roving, wanderings in foreign lands and perils at sea and tumults in the market place, and giving him a life that was settled, leisurely, undistracted, and truly his own, describing with centre and radius a circle containing the necessities that meet his needs. For what island is there that does not afford a house, a walk, a bath, fish and hares for those who wish to indulge in hunting and sport? And best of all, the quiet for which others thirst, you can repeatedly enjoy. But at home, as men play at draughts and retire from the public eye, informers and busybodies track them down and hunt them out of their suburban estates and parks and bring them back by force to the market place and court; whereas it is not the persons who plague us, who come to beg or borrow money, to entreat us to go surety for them or help in canvassing an election, that sail to an island, it is the best of our connexions and intimates that do so out of friendship and affection, while the rest of life, if one desires leisure and has learned to use it, is left inviolate and sacred. He that calls those persons happy who run about in the world outside and use up most of their lives at inns and ferry-stations is like the man who fancies that the planets enjoy greater felicity than the fixed stars. And yet each planet, revolving in a single sphere, as on an island, preserves its station; for "the Sun will not transgress his bounds," says Heracleitus; "else the Erinyes, ministers of Justice, will find him out.
31. Papyri, Derveni Papyrus, 1Subjects of this text:

subject book bibliographic info
absent from comedy and informal, oaths invoking Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
absent oaths, oaths sworn by Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 82
aegisthus Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 296
aeschylus eumenides Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 164
agamemnon, murder of Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 15, 120
alastores (spirits of vengeance) Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 296
amazons, gender status of Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 164
aphrodite Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
arai (curses) Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 15
areopagus, origin of name Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 164
areopagus, reform of ephialtes Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 164
atē (ruin) Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120, 296, 324
birds and oaths Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
chrysothemis (electra) Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 82, 324
cleavers as oath witnesses Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
clytaemestra, oaths sworn by Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 15, 120, 296
clytaemestra Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 15, 324
context-specifity, of divinities invoked Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 296, 324
creusa (ion) Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 82
curse-tablets Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 15
daimones Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 15
dike, and pollution Meinel, Pollution and Crisis in Greek Tragedy (2015) 134
dikē Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 15
dikē (justice), oaths invoking Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120, 296, 324
dionysus, oaths invoking Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
dionysus, oaths sworn by Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
dramatic festivals, discursive parameters Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 164
dream, astyages Jouanna, Sophocles: A Study of His Theater in Its Political and Social Context (2018) 746
earth (gaia/ge), oaths invoking Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
eideshort Fletcher, Performing Oaths in Classical Greek Drama (2012) 6
electra Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 82
enyo Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
erinyes, oaths invoking Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120, 296, 324
erinyes Jouanna, Sophocles: A Study of His Theater in Its Political and Social Context (2018) 746
graces, the, oaths invoking Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
guilt, inherited, divinities and spirits of Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 296
herodotus, on astyages dream Jouanna, Sophocles: A Study of His Theater in Its Political and Social Context (2018) 746
hestia, oaths invoking Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
informal oaths, aphrodite invoked Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
informal oaths, gods invoked Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
informal oaths, zeus invoked Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 296
informal oaths Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 82
iris Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
justice (dikē), oaths invoking Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120, 296, 324
libation bearers, the (aeschylus), libations Jouanna, Sophocles: A Study of His Theater in Its Political and Social Context (2018) 746
ma oaths Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
medea, oaths sworn by Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 82
menoeceus Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 82
nai ma dia oaths Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
nets as oath witnesses Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
non-divine witnesses to oaths Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
nē oaths Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
oath particle Fletcher, Performing Oaths in Classical Greek Drama (2012) 6
old comedy Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
orestes, polluted Meinel, Pollution and Crisis in Greek Tragedy (2015) 134
orestes Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
peisetaerus (birds) Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
phaedras nurse Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 82
philocleon (wasps) Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
phobos, oaths invoking Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
phthonos, as envy Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 164
phthonos, as indignation Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 164
pollution, and dike Meinel, Pollution and Crisis in Greek Tragedy (2015) 134
poseidon, oaths invoking Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
poseidon, swears by poseidon Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
praxagora (ecclesiazusae) Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
purification, through death Meinel, Pollution and Crisis in Greek Tragedy (2015) 134
revenge curses Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 15
rhea Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
rivers as oath witnesses Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
ruin (atē), agamemnons murder as Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 296
ruin (atē) Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120, 296, 324
sacrifice, human, purificatory' Meinel, Pollution and Crisis in Greek Tragedy (2015) 134
satyr-dramas Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 82
snares as oath witnesses Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
socrates, other oaths sworn by Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
springs as oath witnesses Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
streams as oath witnesses Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
strepsiades (clouds) Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
tereus (birds) Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
terror (phobos), oaths invoking Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
thyestes Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 15
tomb, of agamemnon Jouanna, Sophocles: A Study of His Theater in Its Political and Social Context (2018) 746
traps as oath witnesses Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
treaty oaths Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 120
trojan war Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 296
uranus (heaven), vengeance Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 296
zeitlin, froma Meinel, Pollution and Crisis in Greek Tragedy (2015) 134
zeus, oaths invoking, relative weakness Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 296
zeus, oaths invoking Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 324
zeus, supervises dikē Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 15