Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database138
Aeschylus, Agamemnon, 1223-1241


ἐκ τῶνδε ποινὰς φημὶ βουλεύειν τινὰFor this, I say, plans punishment a certain


λέοντʼ ἄναλκιν ἐν λέχει στρωφώμενονLion ignoble, on the bed that wallows


οἰκουρόν, οἴμοι, τῷ μολόντι δεσπότῃHouse-guard (ah, me!) to the returning master


ἐμῷ· φέρειν γὰρ χρὴ τὸ δούλιον ζυγόν·— Mine, since to bear the slavish yoke behoves me!


νεῶν τʼ ἄπαρχος Ἰλίου τʼ ἀναστάτηςThe ship’s commander,


οὐκ οἶδεν οἷα γλῶσσα μισητῆς κυνὸςKnows not what things the tongue of the lewd she-dog


λείξασα κἀκτείνασα φαιδρὸν οὖς, δίκηνSpeaking, outspreading, shiny-souled, in fashion


Ἄτης λαθραίου, τεύξεται κακῇ τύχῃ.Of Até hid, will reach to, by ill fortune!


τοιάδε τόλμα· θῆλυς ἄρσενος φονεὺςSuch things she dares — the female, the male’s slayer!


ἔστιν. τί νιν καλοῦσα δυσφιλὲς δάκοςShe is . . . how calling her the hateful bite-beast


τύχοιμʼ ἄν; ἀμφίσβαιναν, ἢ Σκύλλαν τινὰMay I hit the mark? Some amphisbaina, — Skulla


οἰκοῦσαν ἐν πέτραισι, ναυτίλων βλάβηνHousing in rocks, of mariners the mischief


θύουσαν Ἅιδου μητέρʼ ἄσπονδόν τʼ ἌρηRevelling Haides’ mother, — curse, no truce with


φίλοις πνέουσαν; ὡς δʼ ἐπωλολύξατοBreathing at friends! How piously she shouted


ἡ παντότολμος, ὥσπερ ἐν μάχης τροπῇThe all-courageous, as at turn of battle!


δοκεῖ δὲ χαίρειν νοστίμῳ σωτηρίᾳ.She seems to joy at the back-bringing safety!


καὶ τῶνδʼ ὅμοιον εἴ τι μὴ πείθω· τί γάρ;Of this, too, if I nought persuade, all’s one! Why?


τὸ μέλλον ἥξει. καὶ σύ μʼ ἐν τάχει παρὼνWhat is to be will come. And soon thou, present


ἄγαν γʼ ἀληθόμαντιν οἰκτίρας ἐρεῖς. ΧορόςCHOROS.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

44 results
1. Homer, Iliad, 1.106, 10.496 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

1.106. / Prophet of evil, never yet have you spoken to me a pleasant thing; ever is evil dear to your heart to prophesy, but a word of good you have never yet spoken, nor brought to pass. And now among the Danaans you claim in prophecy that for this reason the god who strikes from afar brings woes upon them 10.496. /him the thirteenth he robbed of honey-sweet life, as he breathed hard, for like to an evil dream there stood above his head that night the son of Oeneus' son, by the devise of Athene. Meanwhile steadfast Odysseus loosed the single-hooved horses and bound them together with the reins, and drave them forth from the throng
2. Homer, Odyssey, 19.515-19.533, 19.535-19.553, 19.559-19.569, 20.350-20.358 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

3. Aeschylus, Agamemnon, 1036-1222, 1224-1330, 1335, 1340, 1343-1371, 420-428, 891-894, 975, 1035 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1035. εἴσω κομίζου καὶ σύ, Κασάνδραν λέγω 1035. Take thyself in, thou too — I say, Kassandra!
4. Aeschylus, Libation-Bearers, 33-43, 523-552, 558-559, 908, 928-929, 32 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

32. τορὸς δὲ Φοῖβος ὀρθόθριξ 32. For with a hair-raising shriek, Terror, the diviner of dreams for our house, breathing wrath out of sleep, uttered a cry of terror in the dead of night from the heart of the palace
5. Aeschylus, Eumenides, 101-104, 323, 464, 543, 892, 94-98, 981, 99-100 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

100. παθοῦσα δʼ οὕτω δεινὰ πρὸς τῶν φιλτάτων 100. And yet, although I have suffered cruelly in this way from my nearest kin, no divine power is angry on my behalf, slaughtered as I have been by the hands of a matricide. See these gashes in my heart, and from where they came! For the sleeping mind has clear vision
6. Aeschylus, Persians, 177-200, 205, 176 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

176. πολλοῖς μὲν αἰεὶ νυκτέροις ὀνείρασιν 176. I have been haunted by a multitude of dreams at night since the time when my son, having despatched his army, departed with intent to lay waste the land of the Ionians. But never yet have I beheld so distinct a vision
7. Aeschylus, Prometheus Bound, 564, 620, 640-686, 223 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

223. αὐτοῖσι συμμάχοισι. τοιάδʼ ἐξ ἐμοῦ
8. Aeschylus, Seven Against Thebes, 710-711, 721-726, 709 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

709. ἐξέζεσεν γὰρ Οἰδίπου κατεύγματα· 709. Yes, the curses of Oedipus have made it seethe in fury.
9. Aeschylus, Suppliant Women, 887-889, 886 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

886. ἀτᾷ μʼ·· ἅλαδʼ ἄγει
10. Pindar, Nemean Odes, 1.70 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

11. Pindar, Olympian Odes, 2.58 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

12. Aristophanes, Frogs, 1332-1344, 1331 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1331. ὦ νυκτὸς κελαινοφαὴς
13. Aristophanes, Wasps, 11-53, 8-10 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

10. τὸν αὐτὸν ἄρ' ἐμοὶ βουκολεῖς Σαβάζιον.
14. Euripides, Alcestis, 355-357, 354 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

15. Euripides, Hecuba, 69-76, 87-91, 93-95, 68 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

68. ὦ στεροπὰ Διός, ὦ σκοτία νύξ
16. Euripides, Iphigenia Among The Taurians, 349-350, 42-60, 348 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

17. Euripides, Rhesus, 781-789, 780 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

18. Herodotus, Histories, 1.120, 6.117, 7.17-7.18 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.120. Thus Astyages punished Harpagus. But, to help him to decide about Cyrus, he summoned the same Magi who had interpreted his dream as I have said: and when they came, Astyages asked them how they had interpreted his dream. They answered as before, and said that the boy must have been made king had he lived and not died first. ,Then Astyages said, “The boy is safe and alive, and when he was living in the country the boys of his village made him king, and he duly did all that is done by true kings: for he assigned to each individually the roles of bodyguards and sentinels and messengers and everything else, and so ruled. And what do you think is the significance of this?” ,“If the boy is alive,” said the Magi, “and has been made king without premeditation, then be confident on this score and keep an untroubled heart: he will not be made king a second time. Even in our prophecies, it is often but a small thing that has been foretold and the consequences of dreams come to nothing in the end.” ,“I too, Magi,” said Astyages, “am very much of your opinion: that the dream came true when the boy was called king, and that I have no more to fear from him. Nevertheless consider well and advise me what will be safest both for my house and for you.” ,The Magi said, “O King, we too are very anxious that your sovereignty prosper: for otherwise, it passes from your nation to this boy who is a Persian, and so we Medes are enslaved and held of no account by the Persians, as we are of another blood, but while you, our countryman, are established king, we have our share of power, and great honor is shown us by you. ,Thus, then, we ought by all means to watch out for you and for your sovereignty. And if at the present time we saw any danger we would declare everything to you: but now the dream has had a trifling conclusion, and we ourselves are confident and advise you to be so also. As for this boy, send him out of your sight to the Persians and to his parents.” 6.117. In the battle at Marathon about six thousand four hundred men of the foreigners were killed, and one hundred and ninety-two Athenians; that many fell on each side. ,The following marvel happened there: an Athenian, Epizelus son of Couphagoras, was fighting as a brave man in the battle when he was deprived of his sight, though struck or hit nowhere on his body, and from that time on he spent the rest of his life in blindness. ,I have heard that he tells this story about his misfortune: he saw opposing him a tall armed man, whose beard overshadowed his shield, but the phantom passed him by and killed the man next to him. I learned by inquiry that this is the story Epizelus tells. 7.17. So spoke Artabanus and did as he was bid, hoping to prove Xerxes' words vain; he put on Xerxes' robes and sat on the king's throne. Then while he slept there came to him in his sleep the same dream that had haunted Xerxes; it stood over him and spoke thus: ,“Are you the one who dissuades Xerxes from marching against Hellas, because you care for him? Neither in the future nor now will you escape with impunity for striving to turn aside what must be. To Xerxes himself it has been declared what will befall him if he disobeys.” 7.18. With this threat (so it seemed to Artabanus) the vision was about to burn his eyes with hot irons. He leapt up with a loud cry, then sat by Xerxes and told him the whole story of what he had seen in his dream, and next he said: ,“O King, since I have seen, as much as a man may, how the greater has often been brought low by the lesser, I forbade you to always give rein to your youthful spirit, knowing how evil a thing it is to have many desires, and remembering the end of Cyrus' expedition against the Massagetae and of Cambyses' against the Ethiopians, and I myself marched with Darius against the Scythians. ,Knowing this, I judged that you had only to remain in peace for all men to deem you fortunate. But since there is some divine motivation, and it seems that the gods mark Hellas for destruction, I myself change and correct my judgment. Now declare the gods' message to the Persians, and bid them obey your first command for all due preparation. Do this, so that nothing on your part be lacking to the fulfillment of the gods' commission.” ,After this was said, they were incited by the vision, and when daylight came Xerxes imparted all this to the Persians. Artabanus now openly encouraged that course which he alone had before openly discouraged.
19. Hippocrates, The Sacred Disease, 15 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

20. Plato, Phaedo, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

69c. from all these things, and self-restraint and justice and courage and wisdom itself are a kind of purification. And I fancy that those men who established the mysteries were not unenlightened, but in reality had a hidden meaning when they said long ago that whoever goes uninitiated and unsanctified to the other world will lie in the mire, but he who arrives there initiated and purified will dwell with the gods. For as they say in the mysteries, the thyrsus-bearers are many, but the mystics few ;
21. Plato, Timaeus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

22. Sophocles, Electra, 411, 417-425, 431-437, 449-452, 459, 472-501, 410 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

23. Xenophon, The Persian Expedition, 4.3.8 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4.3.8. That day and night, accordingly, they remained there, in great perplexity. But Xenophon had a dream; he thought that he was bound in fetters, but that the fetters fell off from him of their own accord, so that he was released and could take as long steps διαβαίνειν, which also means to cross a river (see above). Here lay the good omen of the dream. as he pleased. When dawn came, he went to Cheirisophus, told him he had hopes that all would be well, and related to him his dream.
24. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 3.616-3.635, 4.664-4.669 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

3.616. κούρην δʼ ἐξ ἀχέων ἀδινὸς κατελώφεεν ὕπνος 3.617. λέκτρῳ ἀνακλινθεῖσαν. ἄφαρ δέ μιν ἠπεροπῆες 3.618. οἷά τʼ ἀκηχεμένην, ὀλοοὶ ἐρέθεσκον ὄνειροι. 3.619. τὸν ξεῖνον δʼ ἐδόκησεν ὑφεστάμεναι τὸν ἄεθλον 3.620. οὔτι μάλʼ ὁρμαίνοντα δέρος κριοῖο κομίσσαι 3.621. οὐδέ τι τοῖο ἕκητι μετὰ πτόλιν Αἰήταο 3.622. ἐλθέμεν, ὄφρα δέ μιν σφέτερον δόμον εἰσαγάγοιτο 3.623. κουριδίην παράκοιτιν· ὀίετο δʼ ἀμφὶ βόεσσιν 3.624. αὐτὴ ἀεθλεύουσα μάλʼ εὐμαρέως πονέεσθαι· 3.625. σφωιτέρους δὲ τοκῆας ὑποσχεσίης ἀθερίζειν 3.626. οὕνεκεν οὐ κούρῃ ζεῦξαι βόας, ἀλλά οἱ αὐτῷ 3.627. προύθεσαν· ἐκ δʼ ἄρα τοῦ νεῖκος πέλεν ἀμφήριστον 3.628. πατρί τε καὶ ξείνοις· αὐτῇ δʼ ἐπιέτρεπον ἄμφω 3.629. τὼς ἔμεν, ὥς κεν ἑῇσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν. 3.630. ἡ δʼ ἄφνω τὸν ξεῖνον, ἀφειδήσασα τοκήων 3.631. εἵλετο· τοὺς δʼ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν, ἐκ δʼ ἐβόησαν 3.632. χωόμενοι· τὴν δʼ ὕπνος ἅμα κλαγγῇ μεθέηκεν. 3.633. παλλομένη δʼ ἀνόρουσε φόβῳ, περί τʼ ἀμφί τε τοίχους 3.634. πάπτηνεν θαλάμοιο· μόλις δʼ ἐσαγείρατο θυμὸν 3.635. ὡς πάρος ἐν στέρνοις, ἀδινὴν δʼ ἀνενείκατο φωνήν· 4.664. τοῖον γὰρ νυχίοισιν ὀνείρασιν ἐπτοίητο. 4.665. αἵματί οἱ θάλαμοί τε καὶ ἕρκεα πάντα δόμοιο 4.666. μύρεσθαι δόκεον· φλὸξ δʼ ἀθρόα φάρμακʼ ἔδαπτεν 4.667. οἷσι πάρος ξείνους θέλγʼ ἀνέρας, ὅστις ἵκοιτο· 4.668. τὴν δʼ αὐτὴ φονίῳ σβέσεν αἵματι πορφύρουσαν 4.669. χερσὶν ἀφυσσαμένη· λῆξεν δʼ ὀλοοῖο φόβοιο.
25. Cicero, On Divination, 1.23, 1.25, 1.30, 1.53 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.23. Quid? quaeris, Carneades, cur haec ita fiant aut qua arte perspici possint? Nescire me fateor, evenire autem te ipsum dico videre. Casu, inquis. Itane vero? quicquam potest casu esse factum, quod omnes habet in se numeros veritatis? Quattuor tali iacti casu Venerium efficiunt; num etiam centum Venerios, si quadringentos talos ieceris, casu futuros putas? Aspersa temere pigmenta in tabula oris liniamenta efficere possunt; num etiam Veneris Coae pulchritudinem effici posse aspersione fortuita putas? Sus rostro si humi A litteram inpresserit, num propterea suspicari poteris Andromacham Ennii ab ea posse describi? Fingebat Carneades in Chiorum lapicidinis saxo diffisso caput extitisse Panisci; credo, aliquam non dissimilem figuram, sed certe non talem, ut eam factam a Scopa diceres. Sic enim se profecto res habet, ut numquam perfecte veritatem casus imitetur. 1.25. Ea fallit fortasse non numquam, sed tamen ad veritatem saepissime derigit; est enim ab omni aeternitate repetita, in qua cum paene innumerabiliter res eodem modo evenirent isdem signis antegressis, ars est effecta eadem saepe animadvertendo ac notando. Auspicia vero vestra quam constant! quae quidem nunc a Romanis auguribus ignorantur (bona hoc tua venia dixerim), a Cilicibus, Pamphyliis, Pisidis, Lyciis tenentur. 1.30. Non igitur obnuntiatio Ateii causam finxit calamitatis, sed signo obiecto monuit Crassum, quid eventurum esset, nisi cavisset. Ita aut illa obnuntiatio nihil valuit aut, si, ut Appius iudicat, valuit, id valuit, ut peccatum haereat non in eo, qui monuerit, sed in eo, qui non obtemperarit. Quid? lituus iste vester, quod clarissumum est insigne auguratus, unde vobis est traditus? Nempe eo Romulus regiones direxit tum, cum urbem condidit. Qui quidem Romuli lituus, id est incurvum et leviter a summo inflexum bacillum, quod ab eius litui, quo canitur, similitudine nomen invenit, cum situs esset in curia Saliorum, quae est in Palatio, eaque deflagravisset, inventus est integer. 1.53. Mentiri Xenophontem an delirare dicemus? Quid? singulari vir ingenio Aristoteles et paene divino ipsene errat an alios vult errare, cum scribit Eudemum Cyprium, familiarem suum, iter in Macedoniam facientem Pheras venisse, quae erat urbs in Thessalia tum admodum nobilis, ab Alexandro autem tyranno crudeli dominatu tenebatur; in eo igitur oppido ita graviter aegrum Eudemum fuisse, ut omnes medici diffiderent; ei visum in quiete egregia facie iuvenem dicere fore ut perbrevi convalesceret, paucisque diebus interiturum Alexandrum tyrannum, ipsum autem Eudemum quinquennio post domum esse rediturum. Atque ita quidem prima statim scribit Aristoteles consecuta, et convaluisse Eudemum, et ab uxoris fratribus interfectum tyrannum; quinto autem anno exeunte, cum esset spes ex illo somnio in Cyprum illum ex Sicilia esse rediturum, proeliantem eum ad Syracusas occidisse; ex quo ita illud somnium esse interpretatum, ut, cum animus Eudemi e corpore excesserit, tum domum revertisse videatur. 1.23. But what? You ask, Carneades, do you, why these things so happen, or by what rules they may be understood? I confess that I do not know, but that they do so fall out I assert that you yourself see. Mere accidents, you say. Now, really, is that so? Can anything be an accident which bears upon itself every mark of truth? Four dice are cast and a Venus throw results — that is chance; but do you think it would be chance, too, if in one hundred casts you made one hundred Venus throws? It is possible for paints flung at random on a canvasc to form the outlines of a face; but do you imagine that an accidental scattering of pigments could produce the beautiful portrait of Venus of Cos? Suppose that a hog should form the letter A on the ground with its snout; is that a reason for believing that it would write out Enniuss poem The Andromache?Carneades used to have a story that once in the Chian quarries when a stone was split open there appeared the head of the infant god Pan; I grant that the figure may have borne some resemblance to the god, but assuredly the resemblance was not such that you could ascribe the work to a Scopas. For it is undeniably true that no perfect imitation of a thing was ever made by chance. [14] 1.25. It sometimes misleads perhaps, but none the less in most cases it guides us to the truth. For this same conjectural divination is the product of boundless eternity and within that period it has grown into an art through the repeated observation and record of almost countless instances in which the same results have been preceded by the same signs.[15] Indeed how trustworthy were the auspices taken when you were augur! At the present time — pray pardon me for saying so — Roman augurs neglect auspices, although the Cilicians, Pamphylians, Pisidians, and Lycians hold them in high esteem. 1.53. And Aristotle, who was endowed with a matchless and almost godlike intellect, — is he in error, or is he trying to lead others into error in the following account of his friend, Eudemus the Cyprian? Eudemus, while on his way to Macedonia, reached Pherae, then a very famous city of Thessaly, but groaning under the cruel sway of the tyrant, Alexander. There he became so violently ill that the physicians despaired of his recovery. While sick he had a dream in which a youth of striking beauty told him that he would speedily get well; that the despot Alexander would die in a few days, and that he himself would return home five years later. And so, indeed, the first two prophecies, as Aristotle writes, were immediately fulfilled by the recovery of Eudemus and by the death of the tyrant at the hands of his wifes brothers. But at the end of five years, when, in reliance upon the dream, he hoped to return to Cyprus from Sicily, he was killed in battle before Syracuse. Accordingly the dream was interpreted to mean that when his soul left the body it then had returned home.
26. Septuagint, Wisdom of Solomon, 18, 17 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

27. Dionysius of Halycarnassus, Roman Antiquities, 20.12.2 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

20.12.2.  Disturbed by this vision and divining that some great misfortune would ensue, since he had already on an earlier occasion beheld a similar vision in a dream and some dire disaster had followed, he wished to hold back that day, but was not strong enough to defeat fate; for his friends opposed the delay and demanded that he should not let the favourable opportunity slip from his grasp.
28. Horace, Odes, 2.1, 2.1.17-2.1.18, 2.1.21 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.1. 1. Now the necessity which Archelaus was under of taking a journey to Rome was the occasion of new disturbances; for when he had mourned for his father seven days, and had given a very expensive funeral feast to the multitude (which custom is the occasion of poverty to many of the Jews, because they are forced to feast the multitude; for if anyone omits it, he is not esteemed a holy person), he put on a white garment, and went up to the temple 2.1. And, indeed, at the feast of unleavened bread, which was now at hand, and is by the Jews called the Passover, and used to be celebrated with a great number of sacrifices, an innumerable multitude of the people came out of the country to worship; some of these stood in the temple bewailing the Rabbins [that had been put to death], and procured their sustece by begging, in order to support their sedition. 2.1. but after this family distribution, he gave between them what had been bequeathed to him by Herod, which was a thousand talents, reserving to himself only some inconsiderable presents, in honor of the deceased.
29. Artemidorus, Oneirocritica, 1.2.1, 1.2.3, 1.6, 5.58 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

30. Lucan, Pharsalia, 5.147-5.196 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

31. New Testament, Acts, 9.12, 10.7, 10.17-10.20, 11.17, 15.8-15.9 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9.12. and in a vision he has seen a man named Aias coming in, and laying his hands on him, that he might receive his sight. 10.7. When the angel who spoke to him had departed, Cornelius called two of his household servants and a devout soldier of those who waited on him continually. 10.17. Now while Peter was very perplexed in himself what the vision which he had seen might mean, behold, the men who were sent by Cornelius, having made inquiry for Simon's house, stood before the gate 10.18. and called and asked whether Simon, who was surnamed Peter, was lodging there. 10.19. While Peter thought about the vision, the Spirit said to him, "Behold, three men seek you. 10.20. But arise, get down, and go with them, doubting nothing; for I have sent them. 11.17. If then God gave to them the same gift as us, when we believed in the Lord Jesus Christ, who was I, that I could withstand God? 15.8. God, who knows the heart, testified about them, giving them the Holy Spirit, just like he did to us. 15.9. He made no distinction between us and them, cleansing their hearts by faith.
32. New Testament, Matthew, 27.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

27.19. While he was sitting on the judgment seat, his wife sent to him, saying, "Have nothing to do with that righteous man, for I have suffered many things this day in a dream because of him.
33. Plutarch, Julius Caesar, 32.9, 63.9 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

34. Plutarch, On The Obsolescence of Oracles, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

35. Plutarch, Oracles At Delphi No Longer Given In Verse, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

36. Ps.-Philo, Biblical Antiquities, 9.10 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

37. Seneca The Younger, Agamemnon, 868-871, 881-903, 867 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

38. Achilles Tatius, The Adventures of Leucippe And Cleitophon, 1.6.5, 2.23.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

39. Aelius Aristides, Orations, 38.1-38.3, 38.24, 41.1, 42.11, 47.26, 48.1-48.3, 48.7, 48.32, 50.25-50.26, 50.31 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

40. Heliodorus, Ethiopian Story, 1.18-1.19, 2.16 (2nd cent. CE - 4th cent. CE)

41. Philostratus The Athenian, Life of Apollonius, 2.37 (2nd cent. CE - missingth cent. CE)

2.37. And more than this, as a faculty of divination by means of dreams, which is the divines and most godlike of human faculties, the soul detects the truth all the more easily when it is not muddied by wine, but accepts the message unstained and scans it carefully. Anyhow, the explains of dreams and visions, those whom the poets call interpreters of dreams, will never undertake to explain any vision to anyone without having first asked the time when it was seen. For if it was at dawn and in the sleep of morning tide, they calculate its meaning on the assumption that the soul is then in a condition to divine soundly and healthily, because by then it has cleansed itself of the stains of wine. But if the vision was seen in the first sleep or at midnight, when the soul is still immersed in the lees of wine and muddied thereby, they decline to make any suggestions, and they are wise. And that the gods also are of this opinion, and that they commit the faculty of oracular response to souls which are sober, I will clearly show. There was, O king, a seer among the Greeks called Amphiaros. I know, said the other; for you allude, I imagine, to the son of Oecles, who was swallowed up alive by the earth on his way back from Thebes. This man, O king, said Apollonius, still divines in Attica, inducing dreams in those who consult him, and the priests take a man who wishes to consult him, and they prevent his eating for one day, and from drinking wine for three, in order that he may imbibe the oracles with his soul in a condition of utter transparency. But if wine were a good drug of sleep, then the wise Amphiaros would have bidden his votaries to adopt the opposite regimen, and would have had them carried into his shrine as full of wine as leather flagons. And I could mention many oracles, held in repute by Greeks and barbarians alike, where the priest utters his responses from the tripod after imbibing water and not wine. So you may consider me also as a fit vehicle of the god, O king, along with all who drink water. For we are rapt by the nymphs and are bacchantic revelers in sobriety. Well, then, said the king, you must make me too, O Apollonius, a member of your religious brotherhood. I would do so, said the other, provided only you will not be esteemed vulgar and held cheap by your subjects. For in the case of a king a philosophy that is at once moderate and indulgent makes a good mixture, as is seen in your own case; but an excess of rigor and severity would seem vulgar, O king, and beneath your august station; and, what is more, it might be construed by the envious as due to pride.
42. Babylonian Talmud, Berachot, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

55a. כל המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב שנאמר (משלי יג, יב) תוחלת ממושכה מחלה לב וא"ר יצחק שלשה דברים מזכירים עונותיו של אדם ואלו הן קיר נטוי ועיון תפלה ומוסר דין על חבירו לשמים,הא לא קשיא הא דמעיין בה הא דלא מעיין בה והיכי עביד דמפיש ברחמי,והמאריך על שלחנו דלמא אתי עניא ויהיב ליה דכתיב (יחזקאל מא, כב) המזבח עץ שלש אמות גבוה וכתיב (יחזקאל מא, כב) וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה' פתח במזבח וסיים בשלחן ר' יוחנן ור' אלעזר דאמרי תרוייהו כל זמן שבהמ"ק קיים מזבח מכפר על ישראל ועכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו,והמאריך בבית הכסא מעליותא הוא והתניא עשרה דברים מביאין את האדם לידי תחתוניות האוכל עלי קנים ועלי גפנים ולולבי גפנים ומוריגי בהמה ושדרו של דג ודג מליח שאינו מבושל כל צרכו והשותה שמרי יין והמקנח בסיד ובחרסית והמקנח בצרור שקנח בו חבירו וי"א אף התולה עצמו בבית הכסא יותר מדאי,לא קשיא הא דמאריך ותלי הא דמאריך ולא תלי,כי הא דאמרה ליה ההיא מטרוניתא לר' יהודה בר' אלעאי פניך דומים למגדלי חזירים ולמלוי ברבית אמר לה הימנותא לדידי תרוייהו אסירן אלא עשרים וארבעה בית הכסא איכא מאושפיזאי לבי מדרשא דכי אזילנא בדיקנא נפשאי בכולהו.,ואמר רב יהודה שלשה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם מי שנותנין לו ס"ת לקרות ואינו קורא כוס של ברכה לברך ואינו מברך והמנהיג עצמו ברבנות,ס"ת לקרות ואינו קורא דכתיב (דברים ל, כ) כי הוא חייך ואורך ימיך כוס של ברכה לברך ואינו מברך דכתיב (בראשית יב, ג) ואברכה מברכיך והמנהיג עצמו ברבנות דא"ר חמא בר חנינא מפני מה מת יוסף קודם לאחיו מפני שהנהיג עצמו ברבנות:,ואמר רב יהודה אמר רב שלשה צריכים רחמים מלך טוב שנה טובה וחלום טוב מלך טוב דכתיב (משלי כא, א) פלגי מים לב מלך ביד ה' שנה טובה דכתיב (דברים יא, יב) תמיד עיני ה' אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה חלום טוב דכתיב (ישעיהו לח, טז) ותחלימני (ותחייני):,אמר רבי יוחנן שלשה דברים מכריז עליהם הקב"ה בעצמו ואלו הן רעב ושובע ופרנס טוב רעב דכתיב (מלכים ב ח, א) כי קרא ה' לרעב וגו' שובע דכתיב (יחזקאל לו, כט) וקראתי אל הדגן והרביתי אותו פרנס טוב דכתיב (שמות לא, ב) (ויאמר) ה' אל משה לאמר ראה קראתי בשם בצלאל וגו',אמר רבי יצחק אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור שנא' (שמות לה, ל) ראו קרא ה' בשם בצלאל אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה משה הגון עליך בצלאל אמר לו רבונו של עולם אם לפניך הגון לפני לא כל שכן אמר לו אף על פי כן לך אמור להם הלך ואמר להם לישראל הגון עליכם בצלאל אמרו לו אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון לפנינו לא כל שכן,א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן בצלאל על שם חכמתו נקרא בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים הלך משה והפך ואמר לו עשה ארון וכלים ומשכן אמר לו משה רבינו מנהגו של עולם אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים ואתה אומר עשה לי ארון וכלים ומשכן כלים שאני עושה להיכן אכניסם שמא כך אמר לך הקב"ה עשה משכן ארון וכלים אמר לו שמא בצל אל היית וידעת,אמר רב יהודה אמר רב יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ כתיב הכא (שמות לה, לא) וימלא אותו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת וכתיב התם (משלי ג, יט) ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה וכתיב (משלי ג, כ) בדעתו תהומות נבקעו,אמר רבי יוחנן אין הקדוש ברוך הוא נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה שנא' (דניאל ב, כא) יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה שמע רב תחליפא בר מערבא ואמרה קמיה דרבי אבהו אמר ליה אתון מהתם מתניתו לה אנן מהכא מתנינן לה דכתיב (שמות לא, ו) ובלב כל חכם לב נתתי חכמה:,אמר רב חסדא כל חלום ולא טוות ואמר רב חסדא חלמא דלא מפשר כאגרתא דלא מקריא ואמר רב חסדא לא חלמא טבא מקיים כוליה ולא חלמא בישא מקיים כוליה ואמר רב חסדא חלמא בישא עדיף מחלמא טבא וא"ר חסדא חלמא בישא עציבותיה מסתייה חלמא טבא חדויה מסתייה אמר רב יוסף חלמא טבא אפילו לדידי בדיחותיה מפכחא ליה ואמר רב חסדא חלמא בישא קשה מנגדא שנאמר (קהלת ג, יד) והאלהים עשה שייראו מלפניו ואמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן זה חלום רע,(ירמיהו כג, כח) הנביא אשר אתו חלום יספר חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את הבר נאם ה' וכי מה ענין בר ותבן אצל חלום אלא אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים,אמר ר' ברכיה חלום אף על פי שמקצתו מתקיים כולו אינו מתקיים מנא לן מיוסף דכתיב (בראשית לז, ט) והנה השמש והירח וגו' 55a. bAnyone who prolongs his prayer and expects itto be answered, bwill ultimately come to heartache, as it is stated: “Hope deferred makes the heart sick”(Proverbs 13:12). Similarly, bRabbi Yitzḥak said: Three matters evoke a person’s sins, and they are:Endangering oneself by sitting or standing next to an binclined wallthat is about to collapse, bexpecting prayerto be accepted, as that leads to an assessment of his status and merit, band passing a case against another to Heaven,as praying for Heaven to pass judgment on another person causes one’s own deeds to be examined and compared with the deeds of that other person. This proves that prolonging prayer is a fault.,The Gemara resolves the apparent contradiction: This is bnot difficult. This,where we learned that prolonging prayer is undesirable, refers to a situation when one bexpectshis prayer to be accepted, bwhile this,where Rav Yehuda says that prolonging prayer prolongs one’s life, refers to a situation where one does bnot expecthis prayer to be accepted. bHow does heprolong his prayer? By bincreasinghis bsupplication. /b,As for the virtue of bprolonging one’smealtime at the btable,which Rav Yehuda mentioned, the Gemara explains: bPerhaps a poor person will comeduring the meal and the host will be in a position to bgive himfood immediately, without forcing the poor person to wait. The Sages elsewhere praised a person who acts appropriately at a meal, bas it is written: “The altar, three cubits highand the length thereof, two cubits, was of wood, and so the corners thereof; the length thereof, and the walls thereof, were also of wood” (Ezekiel 41:22), band it is writtenin the continuation of that verse: b“And he said unto me: This is the table that is before the Lord.”The language of this verse is difficult, as it bbegins with the altar and concludes with the table.Rather, bRabbi Yoḥa and Rabbi Elazar both say: As long as the Temple stood, the altar atoned for Israel’stransgressions. bNowthat it is destroyed, ba person’s table atones for histransgressions.,With regard to what Rav Yehuda said in praise of bone who prolongshis time bin the bathroom,the Gemara asks: bIs that a virtue? Wasn’t it taughtin a ibaraita /i: bTen things bring a person tosuffer from bhemorrhoids: One who eats the leaves of bulrushes, grape leaves, tendrils of grapevines, the palate and tongue of an animal,as well as any other part of the animal which is not smooth and which has protrusions, bthe spine of a fish, a salty fish that is not fully cooked, and one who drinks wine dregs, and one who wipes himself with lime and clay,the materials from which earthenware is made, band one who wipes himself with a stone with which anotherperson bwiped himself. And some say: One who suspends himself too much in the bathroom as well.This proves that prolonging one’s time in the bathroom is harmful.,The Gemara responds: This is bnot difficult. This ibaraita /i, which teaches that doing so is harmful, refers to where bone prolongshis time there band suspendshimself, while bthisstatement of Rav Yehuda refers to where bone prolongshis time there band does not suspendhimself.,The Gemara relates the benefits of prolonging one’s time in the bathroom. bLike thatincident bwhen a matron [ imatronita /i] said to Rabbi Yehuda son of Rabbi El’ai: Your face isfat and full, blikethe faces of bpig farmers and usurerswho do not work hard and who make a plentiful living. bHe said to her: Honestly, those twooccupations bare prohibited to me; rather,why is it that my face is nice? Because bthere are twenty-four bathrooms between my lodging and the study hall, and when I walk Istop and bexamine myself in all of them. /b, bAnd Rav Yehuda said: Three things curtail a person’s days and years: One who isinvited and bgiven the Torah scroll to read and he does not read,one who is given ba cup of blessing over which to recite a blessing and he does not recite a blessing, and one who conducts himself withan air of bsuperiority. /b,The Gemara details the biblical sources for these cases: One who is given the bTorah scroll to read and he does not read, as it is writtenof the Torah: b“It is your life and the length of your days”(Deuteronomy 30:20). bA cup of blessing over which to recite a blessing and he does not recite a blessing, as it is written: “I will bless them that bless you”(Genesis 12:3); one who blesses is blessed and one who does not bless does not merit a blessing. bAndwith regard to bone who conducts himself withan air of bsuperiority, as Rabbi Ḥama, son of Rabbi Ḥanina, said: Why did Joseph die before his brothers,as evidenced by the order in the verse: “And Joseph died, and all his brethren, and all that generation” (Exodus 1:6)? bBecause he conducted himself withan air of bsuperiority,and those who did not serve in a leadership role lived on after he died., bRav Yehuda said in the name of Rav: Threematters brequirea plea for bmercyto bring them about: bA good king, a good year, and a good dream.These three, kings, years, and dreams, are all bestowed by God and one must pray that they should be positive and constructive. The Gemara enumerates the sources for these cases: bA good king, as it is written: “The king’s heart is in the hand of the Lord as the watercourses:He turns it whithersoever He will” (Proverbs 21:1). A bgood year, as it is written: “The eyes of the Lord, thy God, are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year”(Deuteronomy 11:12). And a bgood dream, as it is written:“O Lord, by these things men live, and altogether therein is the life of my spirit; wherefore bYou will recover me [ ivataḥlimeni /i], and make me to live”(Isaiah 38:16). Due to their apparent etymological similarity, the word itaḥlimeniis interpreted as deriving from the word iḥalom /i, dream.,Similarly, bRabbi Yoḥa said: Three matters are proclaimed by the Holy One, Blessed be He, Himself: Famine, plenty, and a good leader.The Gemara enumerates the sources for these cases: bFamine, as it is written: “For the Lord has called for a famine;and it shall also come upon the land seven years” (II Kings 8:1). bPlenty, as it is written: “And I will call for the grain, and will increase it, and lay no famine upon you”(Ezekiel 36:29). And ba good leader, as it is written: “And the Lord spoke unto Moses, saying: See, I have called by name Bezalel,son of Uri, son of Hur, of the tribe of Judah” (Exodus 31:1–2).,With regard to Bezalel’s appointment, bRabbi Yitzḥak said: One may only appoint a leader over a community if he consults with the communityand they agree to the appointment, bas it is stated:“And Moses said unto the children of Israel: bSee, the Lord has called by name Bezalel,son of Uri, son of Hur, of the tribe of Judah” (Exodus 35:30). bThe Lord said to Moses: Moses, is Bezalela bsuitableappointment in byoureyes? Moses bsaid to Him: Master of the universe, if he isa bsuitableappointment in bYoureyes, bthen all the more soin bmyeyes. The Holy One, Blessed be He, bsaid to him: Nevertheless, go and tellIsrael and ask their opinion. Moses bwent and said to Israel: Is Bezalel suitablein byoureyes? bThey said to him: If he is suitablein the eyes of bthe Holy One, Blessed be He, andin byoureyes, ball the more sohe is suitable in boureyes., bRabbi Shmuel bar Naḥmani saidthat bRabbi Yonatan said: Bezalel was calledby that name bon account of his wisdom. When the Holy One, Blessed be He, said to Moses: Go say to Bezalel, “Make a tabernacle, an ark, and vessels”(see Exodus 31:7–11), bMoses went and reversedthe order band toldBezalel: b“Make an ark, and vessels, and a tabernacle”(see Exodus 25–26). bHe said toMoses: bMoses, our teacher, thestandard bpracticethroughout the bworldis that ba person builds a house andonly bafterward places the vesselsin the house, band you sayto me: bMake an ark, and vessels, and a tabernacle.If I do so in the order you have commanded, bthe vessels that I make, where shall I put them? Perhaps God told you the following: “Make a tabernacle, ark, and vessels”(see Exodus 36). Moses bsaid toBezalel: bPerhaps you were in God’s shadow [ ibetzel El /i], and you knewprecisely what He said. You intuited God’s commands just as He stated them, as if you were there., bRav Yehuda saidthat bRav said: Bezalel knewhow bto jointhe bletters with which heaven and earth were created.From where do we derive this? bIt is written herein praise of Bezalel: b“And I have filled him with the spirit of God, in wisdom, and in understanding, and in knowledge,and in all manner of workmanship” (Exodus 31:3); band it is written therewith regard to creation of heaven and earth: b“The Lord, by wisdom, founded the earth; by understanding He established the heavens”(Proverbs 3:19), band it is written: “By His knowledge the depths were broken up and the skies drop down the dew”(Proverbs 3:20). We see that wisdom, understanding, and knowledge, the qualities with which the heavens and earth were created, are all found in Bezalel.,On a similar note, bRabbi Yoḥa said: The Holy One, Blessed be He, only grants wisdom to one whoalready bpossesses wisdom, as it is stated: “He gives wisdom unto the wise, and knowledge to they who know understanding”(Daniel 2:21). bRav Taḥalifa, from the West,Eretz Yisrael, bheardthis band repeated it before Rabbi Abbahu.Rabbi Abbahu bsaid to him: You learnedproof for this idea bfrom there; we learn it from here: As it is writtenin praise of the builders of the Tabernacle: b“And in the hearts of all who are wise-hearted I have placed wisdom”(Exodus 31:6).,Related to what was stated above, that one should pray for a good dream, the Gemara cites additional maxims concerning dreams and their interpretation. bRav Ḥisda said:One should see bany dream, and not a fast.In other words, any dream is preferable to a dream during a fast. bAnd Rav Ḥisda said: A dream not interpreted is like a letter not read.As long as it is not interpreted it cannot be fulfilled; the interpretation of a dream creates its meaning. bAnd Rav Ḥisda said: A good dream is not entirely fulfilled and a bad dream is not entirely fulfilled. And Rav Ḥisda said: A bad dream is preferable to a good dream,as a bad dream causes one to feel remorse and to repent. bAnd Rav Ḥisda said: A bad dream, his sadness is enough for him; a good dream, his joy is enough for him.This means that the sadness or joy engendered by the dream renders the actual fulfillment of the dream superfluous. Similarly, bRav Yosef said: Even for me, the joy of a good dream negates it.Even Rav Yosef, who was blind and ill, derived such pleasure from a good dream that it was never actually realized. bAnd Rav Ḥisda said: A bad dream is worse than lashes, as it is stated: “God has so made it, that men should fear before Him”(Ecclesiastes 3:14), band Rabba bar bar Ḥana saidthat bRabbi Yoḥa said: That is a bad dreamthat causes man to fear.,With regard to the verse: b“The prophet that has a dream, let him tell a dream; and he that has My word, let him speak My word faithfully. What has the straw to do with the grain? says the Lord”(Jeremiah 23:28), the Gemara asks: bWhat do straw and grain have to do with a dream? Rather, Rabbi Yoḥa said in the name of Rabbi Shimon bar Yoḥai: Just as it is impossible for the grainto grow bwithout straw, so too it is impossible to dream without idle matters.Even a dream that will be fulfilled in the future contains some element of nonsense.,On a similar note, bRabbi Berekhya said: Even though part of a dream is fulfilled, all of it is not fulfilled. From where do wederive this? bFromthe story of bJoseph’sdream, bas it is written:“And he said: Behold, I have dreamed yet a dream: band, behold, the sun and the moon /b
43. Iamblichus, Concerning The Mysteries, 3.4-3.6 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

44. Vergil, Aeneis, 1.355-1.356, 2.274-2.275, 2.279, 2.281, 2.568-2.569, 2.571-2.578, 2.582-2.587, 2.781, 2.783-2.784, 4.1-4.6, 4.8-4.53, 6.45-6.50, 7.415-7.466

1.355. Aeneas the great-hearted. Nothing swerves 1.356. my will once uttered. Since such carking cares 2.274. nor mountain-bred Achilles could prevail 2.275. nor ten years' war, nor fleets a thousand strong. 2.279. priest unto Neptune, was in act to slay 2.281. Lo! o'er the tranquil deep from Tenedos 2.568. at mailed Minerva's altar prostrate lay 2.569. pierced by Peneleus, blade; then Rhipeus fell; 2.571. most scrupulously righteous; but the gods 2.572. gave judgment otherwise. There Dymas died 2.573. and Hypanis, by their compatriots slain; 2.574. nor thee, O Panthus, in that mortal hour 2.575. could thy clean hands or Phoebus, priesthood save. 2.576. O ashes of my country! funeral pyre 2.577. of all my kin! bear witness that my breast 2.578. hrank not from any sword the Grecian drew 2.582. tayed Iphitus and Pelias; one with age 2.583. was Iong since wearied, and the other bore 2.584. the burden of Ulysses' crippling wound. 2.585. Straightway the roar and tumult summoned us 2.586. to Priam's palace, where a battle raged 2.587. as if save this no conflict else were known 2.781. my native Troy ? and cloth our Dardan strand 4.1. Now felt the Queen the sharp, slow-gathering pangs 4.2. of love; and out of every pulsing vein 4.5. keep calling to her soul; his words, his glance 4.6. cling to her heart like lingering, barbed steel 4.9. lit up all lands, and from the vaulted heaven 4.10. Aurora had dispelled the dark and dew; 4.12. of her dear sister spoke the stricken Queen: 4.13. “Anna, my sister, what disturbing dreams 4.14. perplex me and alarm? What guest is this 4.15. new-welcomed to our house? How proud his mien! 4.16. What dauntless courage and exploits of war! 4.20. has smitten him with storms! What dire extremes 4.21. of war and horror in his tale he told! 4.22. O, were it not immutably resolved 4.23. in my fixed heart, that to no shape of man 4.24. I would be wed again (since my first love 4.25. left me by death abandoned and betrayed); 4.26. loathed I not so the marriage torch and train 4.27. I could—who knows?—to this one weakness yield. 4.30. were by a brother's murder dabbled o'er 4.32. has shaken my weak will. I seem to feel 4.33. the motions of love's lost, familiar fire. 4.34. But may the earth gape open where I tread 4.35. and may almighty Jove with thunder-scourge 4.36. hurl me to Erebus' abysmal shade 4.37. to pallid ghosts and midnight fathomless 4.38. before, O Chastity! I shall offend 4.39. thy holy power, or cast thy bonds away! 4.40. He who first mingled his dear life with mine 4.41. took with him all my heart. 'T is his alone — 4.42. o, let it rest beside him in the grave!” 4.47. weet babes at thine own breast, nor gifts of love? 4.51. and long ago in Tyre . Iarbas knew 4.52. thy scorn, and many a prince and captain bred 6.45. To shape thy fall, and twice they strove in vain. 6.46. Aeneas long the various work would scan; 6.47. But now Achates comes, and by his side 6.48. Deiphobe, the Sibyl, Glaucus' child. 6.49. Thus to the prince she spoke : 6.50. “Is this thine hour 7.415. the womb of Hecuba with burning brand 7.416. and brought forth nuptial fires; but Venus, too 7.417. uch offspring bore, a second Paris, who 7.419. So saying, with aspect terrible she sped 7.420. earthward her way; and called from gloom of hell 7.421. Alecto, woeful power, from cloudy throne 7.422. among the Furies, where her heart is fed 7.423. with horrid wars, wrath, vengeance, treason foul 7.424. and fatal feuds. Her father Pluto loathes 7.425. the creature he engendered, and with hate 7.426. her hell-born sister-fiends the monster view. 7.427. A host of shapes she wears, and many a front 7.428. of frowning black brows viper-garlanded. 7.429. Juno to her this goading speech addressed: 7.430. “O daughter of dark Night, arouse for me 7.431. thy wonted powers and our task begin! 7.432. Lest now my glory fail, my royal name 7.433. be vanquished, while Aeneas and his crew 7.434. cheat with a wedlock bond the Latin King 7.435. and seize Italia 's fields. Thou canst thrust on 7.436. two Ioving brothers to draw sword and slay 7.437. and ruin homes with hatred, calling in 7.438. the scourge of Furies and avenging fires. 7.439. A thousand names thou bearest, and thy ways 7.440. of ruin multiply a thousand-fold. 7.441. Arouse thy fertile breast! Go, rend in twain 7.442. this plighted peace! Breed calumnies and sow 7.443. causes of battle, till yon warrior hosts 7.445. Straightway Alecto, through whose body flows 7.446. the Gorgon poison, took her viewless way 7.447. to Latium and the lofty walls and towers 7.448. of the Laurentian King. Crouching she sate 7.449. in silence on the threshold of the bower 7.450. where Queen Amata in her fevered soul 7.451. pondered, with all a woman's wrath and fear 7.452. upon the Trojans and the marriage-suit 7.453. of Turnus. From her Stygian hair the fiend 7.454. a single serpent flung, which stole its way 7.455. to the Queen's very heart, that, frenzy-driven 7.456. he might on her whole house confusion pour. 7.457. Betwixt her smooth breast and her robe it wound 7.458. unfelt, unseen, and in her wrathful mind 7.459. instilled its viper soul. Like golden chain 7.460. around her neck it twined, or stretched along 7.461. the fillets on her brow, or with her hair 7.462. enwrithing coiled; then on from limb to limb 7.463. lipped tortuous. Yet though the venom strong 7.464. thrilled with its first infection every vein 7.465. and touched her bones with fire, she knew it not 7.466. nor yielded all her soul, but made her plea


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aegisthus Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 196
aeschylus,agamemnon Fertik (2019), The Ruler's House: Contesting Power and Privacy in Julio-Claudian Rome, 100
aeschylus,oresteia Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 80
agamemnon Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 134
alētheia/alatheia,,in aeschylus Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 35
alēthēs,,in aeschylus Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 134
anxiety dreams and nightmares,anxiously imagined futures Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 187
anxiety dreams and nightmares,murder and blood Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 187
anxiety dreams and nightmares Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 174, 175, 187, 383
apollo Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 196
autobiography,autobiographical Gianvittorio-Ungar and Schlapbach (2021), Choreonarratives: Dancing Stories in Greek and Roman Antiquity and Beyond, 136
biography,hellenistic and roman Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 175
caesar,julius Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 80
cassandra Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196; Gianvittorio-Ungar and Schlapbach (2021), Choreonarratives: Dancing Stories in Greek and Roman Antiquity and Beyond, 135, 136; Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 134, 196
cato,the younger Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 80
choral poetry,and the posture of the vates Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 80
chorus of choephori Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 196
chorus of seven,awareness of reciprocity Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 134
chorus of suppliants Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 35, 196
civil wars,as subject of poetry Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 80
clytemnestra Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 196
complementarity of pindar and aeschylus Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 35
contest Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 187
delphi Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196
dikē Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 35
divination Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196
divine speech,enigmatic Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 156
dream figures,human Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 156
dreams and visions,deixis Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 176
dreams and visions,disturbing Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 175
dreams and visions,dream figures,loved ones Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 175
dreams and visions,examples,apocrypha and non-apocalyptic pseudepigrapha Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 156
dreams and visions,examples,josephus Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 156
dreams and visions,examples,tragedy Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 383
dreams and visions,form criticism/classification,message dreams Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 156
dreams and visions,prescient Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 171, 176
dreams and visions,repeated internal features Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 176
dreams and visions,theorematic Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 176, 187
dreams and visions,wish fulfilment Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 175
electra Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 196
emotional responses to dreams,perplexity Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 187
epinician Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 35
eteocles Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 134
fiction,hellenistic and roman Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 174, 175
genre,,historiography Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 80
genre,,history as tragedy Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 80
iamblichus Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196
io Gianvittorio-Ungar and Schlapbach (2021), Choreonarratives: Dancing Stories in Greek and Roman Antiquity and Beyond, 135, 136
irony Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 176
leaping Gianvittorio-Ungar and Schlapbach (2021), Choreonarratives: Dancing Stories in Greek and Roman Antiquity and Beyond, 136
literature,greek,ancient Gianvittorio-Ungar and Schlapbach (2021), Choreonarratives: Dancing Stories in Greek and Roman Antiquity and Beyond, 135, 136
liver Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196
lucan Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196
narrative,dramatic Gianvittorio-Ungar and Schlapbach (2021), Choreonarratives: Dancing Stories in Greek and Roman Antiquity and Beyond, 135
narrative,fragmented Gianvittorio-Ungar and Schlapbach (2021), Choreonarratives: Dancing Stories in Greek and Roman Antiquity and Beyond, 135
natural dreaming,in literary settings Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 174, 175
natural dreaming,prescience and cognition Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 171, 175
natural dreaming,uncertainty re revelation Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 175
natural dreaming Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 171, 174, 175
neoplatonism Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196
non-linear Gianvittorio-Ungar and Schlapbach (2021), Choreonarratives: Dancing Stories in Greek and Roman Antiquity and Beyond, 135, 136
oracles Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196
orestes Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 196
plato Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196
platonic Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196
plutarch Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196
poinē Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 35, 134
pollio,asinius,and historiography Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 80
prophecy Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 174
prophet Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196
pseudos Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 196
public eye,in senecas tragedies Fertik (2019), The Ruler's House: Contesting Power and Privacy in Julio-Claudian Rome, 100
pythia Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196
reciprocity,symmetry or parity in Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 35
republic,the,representations of its fall Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 80
revelation and guidance Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 175
seneca,atreus in Fertik (2019), The Ruler's House: Contesting Power and Privacy in Julio-Claudian Rome, 100
seneca,audience of Fertik (2019), The Ruler's House: Contesting Power and Privacy in Julio-Claudian Rome, 100
seneca,cassandra in Fertik (2019), The Ruler's House: Contesting Power and Privacy in Julio-Claudian Rome, 100
seneca,chorus in Fertik (2019), The Ruler's House: Contesting Power and Privacy in Julio-Claudian Rome, 100
seneca,rulers and ruled in Fertik (2019), The Ruler's House: Contesting Power and Privacy in Julio-Claudian Rome, 100
seneca,rulers in Fertik (2019), The Ruler's House: Contesting Power and Privacy in Julio-Claudian Rome, 100
seneca,thyestes Fertik (2019), The Ruler's House: Contesting Power and Privacy in Julio-Claudian Rome, 100
seneca,tragedies of Fertik (2019), The Ruler's House: Contesting Power and Privacy in Julio-Claudian Rome, 100
seneca,works agamemnon Fertik (2019), The Ruler's House: Contesting Power and Privacy in Julio-Claudian Rome, 100
seneca Fertik (2019), The Ruler's House: Contesting Power and Privacy in Julio-Claudian Rome, 100
sibyl Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196
soul Edmonds (2019), Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World, 196
temporality Gianvittorio-Ungar and Schlapbach (2021), Choreonarratives: Dancing Stories in Greek and Roman Antiquity and Beyond, 135
thyestes Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 134
tragedy,aeschylean allusions Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 80
tragedy,aristotelian principles of Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 80
tragedy,as vision of history Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 80
tragedy,attic/greek Gianvittorio-Ungar and Schlapbach (2021), Choreonarratives: Dancing Stories in Greek and Roman Antiquity and Beyond, 135, 136
trojan war Fertik (2019), The Ruler's House: Contesting Power and Privacy in Julio-Claudian Rome, 100
truth,and reciprocity Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 35, 134, 196
truth,gender and Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 134
uncertainty,about actions,decisions,destiny etc. Moxon (2017), Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. 175
vision,of cassandra Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 134
vision,of theban women Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 134
xenia' Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 35
zeus Park (2023), Reciprocity, Truth, and Gender in Pindar and Aeschylus. 35