Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.

12 results for "exordium"
1. Aristotle, Rhetoric, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Martin and Whitlark (2018) 80, 193, 195
2. Anaximenes of Lampsacus, Rhetoric To Alexander, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Martin and Whitlark (2018) 193, 195
3. Cicero, On Invention, 1.19-1.25 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •exordium, purpose Found in books: Martin and Whitlark (2018) 80, 193, 194, 195, 196
1.19. firmamentum est firmissima argu- mentatio defensoris et appositissima ad iudicationem: ut si velit Orestes dicere eiusmodi animum matris suae fuisse in patrem suum, in se ipsum ac sorores, in regnum, in famam generis et familiae, ut ab ea poenas liberi sui potissimum petere debuerint. Et in ceteris quidem constitutionibus ad hunc modum iudicationes reperiuntur; in coniecturali autem constitutione, quia ratio non est—factum enim non conceditur—, non potest ex deductione rationis nasci iudicatio. quare ne- cesse est eandem esse quaestionem et iudicationem: factum est, non est factum, factumne sit? quot autem in causa constitutiones aut earum partes erunt, totidem necesse erit quaestiones, rationes, iudicationes, firma- menta reperire. Tum his omnibus in causa repertis denique sin- gulae partes totius causae considerandae sunt. nam non ut quidque dicendum primum est, ita primum animad- vertendum videtur; ideo quod illa, quae prima dicun- tur, si vehementer velis congruere et cohaerere cum causa, ex iis ducas oportet, quae post dicenda sunt. quare cum iudicatio et ea, quae ad iudicationem oportet argumenta inveniri, diligenter erunt artificio reperta, cura et cogitatione pertractata, tum denique ordidae sunt ceterae partes orationis. eae partes sex esse om- nino nobis videntur: exordium, narratio, partitio, con- firmatio, reprehensio, conclusio. Nunc quoniam exordium princeps debet esse, nos quoque primum in rationem exordiendi praecepta da- bimus. 1.20. Exordium est oratio animum auditoris idonee com- parans ad reliquam dictionem: quod eveniet, si eum benivolum, attentum, docilem confecerit. quare qui bene exordiri causam volet, eum necesse est genus suae causae diligenter ante cognoscere. Genera causarum quinque sunt: honestum, admirabile, humile, anceps, obscurum. honestum causae genus est, cui statim sine oratione nostra favet auditoris animus; admirabile, a quo est alienatus animus eorum, qui audituri sunt; humile, quod neglegitur ab auditore et non magno opere adtendendum videtur; anceps, in quo aut iudicatio dubia est aut causa et honestatis et turpitudinis parti- ceps, ut et benivolentiam pariat et offensionem; obscu- rum, in quo aut tardi auditores sunt aut difficilioribus ad cognoscendum negotiis causa est implicata. quare cum tam diversa sint genera causarum, exordiri quo- que dispari ratione in uno quoque genere necesse est. igitur exordium in duas partes dividitur, in principium et insinuationem. principium est oratio perspicue et protinus perficiens auditorem benivolum aut docilem aut attentum. insinuatio est oratio quadam dissimu- latione et circumitione obscure subiens auditoris animum. 1.21. In admirabili genere causae, si non omnino infesti auditores erunt, principio benivolentiam conparare li- cebit. sin erunt vehementer abalienati, confugere ne- cesse erit ad insinuationem. nam ab iratis si perspicue pax et benivolentia petitur, non modo ea non inve- nitur, sed augetur atque inflammatur odium. in humili autem genere causae contemptionis tollendae causa ne- cesse est attentum efficere auditorem. anceps genus causae si dubiam iudicationem habebit, ab ipsa iudi- catione exordiendum est. sin autem partem turpitu- dinis, partem honestatis habebit, benivolentiam captare oportebit, ut in genus honestum causa translata vi- deatur. cum autem erit honestum causae genus, vel praeteriri principium poterit vel, si commodum fuerit, aut a narratione incipiemus aut a lege aut ab aliqua firmissima ratione nostrae dictionis; sin uti prin- cipio placebit, benivolentiae partibus utendum est, ut id, quod est, augeatur. in obscuro causae genere per principium dociles auditores efficere oportebit. Nunc quoniam quas res exordio conficere oporteat dictum est, reliquum est, ut ostendatur, quibus quae- que rationibus res confici possit. 1.22. Benivolentia quattuor ex locis comparatur: ab nostra, ab adversariorum, ab iudicum persona, a causa. ab nostra, si de nostris factis et officiis sine arrogantia dicemus; si crimina inlata et aliquas minus honestas suspiciones iniectas diluemus; si, quae incommoda acci- derint aut quae instent difficultates, proferemus; si prece et obsecratione humili ac supplici utemur. ab ad- versariorum autem, si eos aut in odium aut in invidiam aut in contemptionem adducemus. in odium ducentur, si quod eorum spurce, superbe, crudeliter, malitiose factum proferetur; in invidiam, si vis eorum, potentia, divitiae, cognatio pecuniae proferentur atque eorum usus arrogans et intolerabilis, ut his rebus magis vi- deantur quam causae suae confidere; in contemp- tionem adducentur, si eorum inertia, neglegentia, igna- via, desidiosum studium et luxuriosum otium profe- retur. ab auditorum persona benivolentia captabitur, si res ab iis fortiter, sapienter, mansuete gestae profe- rentur, ut ne qua assentatio nimia significetur, si de iis quam honesta existimatio quantaque eorum iudicii et auctoritatis exspectatio sit ostendetur; ab rebus, si nostram causam laudando extollemus, adversariorum causam per contemptionem deprimemus. 1.23. Attentos autem faciemus, si demonstrabimus ea, quae dicturi erimus, magna, nova, incredibilia esse, aut ad omnes aut ad eos, qui audient, aut ad aliquos inlustres ho- mines aut ad deos inmortales aut ad summam rem pu- blicam pertinere; et si pollicebimur nos brevi nostram causam demonstraturos atque exponemus iudica- tionem aut iudicationes, si plures erunt. Dociles audi- tores faciemus, si aperte et breviter summam causae exponemus, hoc est, in quo consistat controversia. nam et, cum docilem velis facere, simul attentum facias oportet. nam is est maxime docilis, qui attentissime est paratus audire. Nunc insinuationes quemadmodum tractari con- veniat, deinceps dicendum videtur. insinuatione igitur utendum est, cum admirabile genus causae est, hoc est, ut ante diximus, cum animus auditoris infestus est. id autem tribus ex causis fit maxime: si aut inest in ipsa causa quaedam turpitudo aut ab iis, qui ante dixerunt, iam quiddam auditori persuasum videtur aut eo tempore locus dicendi datur, cum iam illi, quos audire oportet, defessi sunt audiendo. nam ex hac quoque re non minus quam ex primis duabus in oratore nonnumquam animus auditoris offenditur. 1.24. Si causae turpitudo contrahit offensionem, aut pro eo homine, in quo offenditur, alium hominem, qui dili- gitur, interponi oportet; aut pro re, in qua offenditur, aliam rem, quae probatur; aut pro re hominem aut pro homine rem, ut ab eo, quod odit, ad id, quod diligit, auditoris animus traducatur; et dissimulare te id defensurum, quod existimeris; deinde, cum iam mi- tior factus erit auditor, ingredi pedetemptim in defen- sionem et dicere ea, quae indignentur adversarii, tibi quoque indigna videri; deinde, cum lenieris eum, qui audiet, demonstrare, nihil eorum ad te pertinere et ne- gare quicquam de adversariis esse dicturum, neque hoc neque illud, ut neque aperte laedas eos, qui diliguntur, et tamen id obscure faciens, quoad possis, alienes ab eis auditorum voluntatem; et aliquorum iudicium simili de re aut auctoritatem proferre imitatione dignam; deinde eandem aut consimilem aut maiorem aut minorem agi rem in praesenti demonstrare. 1.25. Sin oratio adversariorum fidem videbitur auditoribus fecisse—id quod ei, qui intellegit, quibus rebus fides fiat, facile erit cognitu— oportet aut de eo, quod adversarii firmissimum sibi pu- tarint et maxime ii, qui audient, probarint, primum te dicturum polliceri, aut ab adversarii dicto exordiri et ab eo potissimum, quod ille nuperrime dixerit, aut du- bitatione uti, quid primum dicas aut cui potissimum loco respondeas, cum admiratione. nam auditor cum eum, quem adversarii perturbatum putat oratione, vi- det animo firmissimo contra dicere paratum, plerum- que se potius temere assensisse quam illum sine causa confidere arbitratur. Sin auditoris studium defatigatio abalienavit a causa, te brevius, quam paratus fueris, esse dicturum commodum est polliceri; non imitaturum adversarium. sin res dabit, non inutile est ab aliqua re nova aut ridicula incipere aut ex tempore quae nata sit, quod genus strepitu, acclamatione; aut iam parata, quae vel apologum vel fabulam vel aliquam contineat inrisionem; aut si rei dignitas adimet iocandi facul- tatem, aliquid triste, novum, horribile statim non in- commodum est inicere. nam, ut cibi satietas et fasti- dium aut subamara aliqua re relevatur aut dulci miti- gatur, sic animus defessus audiendo aut admiratione integratur aut risu novatur. Ac separatim quidem, quae de principio et de insi- nuatione dicenda videbantur, haec fere sunt: nunc quiddam brevi communiter de utroque praecipiendum videtur. Exordium sententiarum et gravitatis plurimum debet habere et omnino omnia, quae pertinent ad dignitatem, in se continere, propterea quod id optime faciendum est, quod oratorem auditori maxime commendat; splendoris et festivitatis et concinnitudinis minimum, propterea quod ex his suspicio quaedam apparationis atque artificiosae diligentiae nascitur, quae maxime orationi fidem, oratori adimit auctoritatem.
4. Cicero, De Oratore, 2.79 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •exordium, purpose Found in books: Martin and Whitlark (2018) 80
2.79. Deinde quinque faciunt quasi membra eloquentiae, invenire quid dicas, inventa disponere, deinde ornare verbis, post memoriae mandare, tum ad extremum agere ac pronuntiare; rem sane non reconditam; quis enim hoc non sua sponte viderit, neminem posse dicere, nisi et quid diceret et quibus verbis et quo ordine diceret haberet et ea meminisset? Atque haec ego non reprehendo, sed ante oculos posita esse dico, ut eas item quattuor, quinque, sexve partis vel etiam septem, quoniam aliter ab aliis digeruntur, in quas est ab his omnis oratio distributa:
5. Cicero, Partitiones Oratoriae, 4 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •exordium, purpose Found in books: Martin and Whitlark (2018) 80
4. C. Quid? orationis quot sunt partes? P. Quattuor. Earum duae valent ad rem docendam, narratio et confirmatio; ad impellendos pellendos p animos duae, principium et peroratio. C. Quid ? Quaestio quasnam habet partis? P. Infinitam, quam consultationem appello, et definitam, quam causam nomino.
6. Cicero, Pro Murena, 7 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •exordium, purpose Found in books: Martin and Whitlark (2018) 197
7. sed me, iudices, non minus hominis sapientissimi atque ornatissimi, Ser. Sulpici, conquestio quam Catonis accusatio commovebat accusatio commovebat cattio acommovebat S : captio commovebat A qui gravissime et acerbissime se ferre se ferre Lambinus : ferme codd. dixit me familiaritatis necessitudinisque oblitum causam L. Lucii Murenae contra se defendere. huic ego, iudices, satis facere cupio vosque adhibere arbitros. nam cum grave est vere accusari in amicitia, tum, etiam si falso accuseris, non est neglegendum. ego, Ser. Sulpici, me in petitione tua tibi omnia studia atque officia pro nostra necessitudine et debuisse confiteor et praestitisse arbitror. nihil tibi consulatum petenti a me defuit quod esset aut ab amico aut a gratioso aut a consule postulandum. abiit abiit xyw : abit cett. illud tempus; mutata ratio est. sic existimo, sic mihi persuadeo, me tibi contra honorem Murenae L. Murenae Lambinus quantum tu a me postulare ausus sis, tantum debuisse, contra salutem nihil debere.
7. Cicero, Topica, 98, 97 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Martin and Whitlark (2018) 80
97. nec solum perpetuae actiones sed etiam partes orationis isdem locis adiuvantur, partim propriis partim communibus; ut in principiis, quibus quibus secl. Friedrich ut benevoli, ut dociles, ut attenti sint qui audiant, efficiendum est propriis locis; itemque narrationes ut ad suos fines spectent, id est ut planae sint, ut breves, ut evidentes, ut credibiles, ut moderatae moderatae codd. : moratae edd. vett. , ut cum dignitate. Quae quamquam in tota oratione esse debent, magis tamen sunt propria narrandi.
8. Anon., Rhetorica Ad Herennium, 1.3-1.11 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •exordium, purpose Found in books: Martin and Whitlark (2018) 80, 193, 194, 195, 196, 197
9. Quintilian, Institutes of Oratory, 3.9.1-3.9.3, 4.1.1-4.1.42, 4.1.44-4.1.50, 4.1.73-4.1.75, 4.3.9-4.3.11, 4.4.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •exordium, purpose Found in books: Martin and Whitlark (2018) 80, 193, 194, 195, 196, 197
3.9.1.  I now come to the forensic kind of oratory, which presents the utmost variety, but whose duties are no more than two, the bringing and rebutting of charges. Most authorities divide the forensic speech into five parts: the exordium, the statement of facts, the proof, the refutation, and the peroration. To these some have added the partition into heads, proposition and digression, the two first of which form part of the proof. 3.9.2.  For it is obviously necessary to propound what you are going to prove as well as to conclude. Why then, if proposition is a part of a speech, should not conclusion be also? Partition on the other hand is merely one aspect of arrangement, and arrangement is a part of rhetoric itself, and is equally distributed through every theme of oratory and their whole body, just as are invention and style. 3.9.3.  Consequently we must regard partition not as one part of a whole speech, but as a part of each individual question that may be involved. For what question is there in which an orator cannot set forth the order in which he is going to make his points? And this of course is the function of partition. But how ridiculous it is to make each question an aspect of proof, but partition which is an aspect of a question a part of the whole speech. 4.3.9.  But, though such digressions are not always necessary at the end of the statement, they may form a very useful preparation for the examination of the main question, more especially if at first sight it presents an aspect unfavourable to our case, if we have to support a harsh law or demand severe punishment. For this is the place for inserting what may be regarded as a second exordium with a view to exciting or mollifying the judge or disposing him to lend a favouring ear to our proofs. Moreover we can do this with all the greater freedom and vehemence at this stage of the proceedings since the case is already known to the judge. 4.3.10.  We shall therefore employ such utterances as emollients to soften the harder elements of our statement, in order that the ears of the jury may be more ready to take in what we have to say in the sequel and to grant us the justice which we ask. For it is hard to persuade a man to do anything against the grain. 4.3.11.  It is also important on such occasions to know whether the judge prefers equity or a strict interpretation of the law, since the necessity for such digression will vary accordingly. Such passages may also serve as a kind of peroration after the main question. 4.4.1.  After the statement of facts some place the proposition which they regard as forming a division of a forensic speech. I have already expressed my opinion of this view. But it seems to me that the beginning of every proof is a proposition, such as often occurs in the demonstration of the main question and sometimes even in the enunciation of individual arguments, more especially of those which are called ἐπιχειρήματα. But for the moment I shall speak of the first kind. It is not always necessary to employ it.
10. New Testament, Hebrews, 1.1-1.4, 4.14-4.16, 12.14-12.17, 13.1-13.25 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •exordium, purpose Found in books: Martin and Whitlark (2018) 193, 197
1.1. ΠΟΛΥΜΕΡΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΩΣ πάλαι ὁ θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις 1.2. ἐπʼ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, διʼ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας· 1.3. ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενοςἐκάθισεν ἐν δεξιᾷτῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, 1.4. τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον παρʼ αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα. 4.14. Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας· θεοῦ, 4.15. οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συνπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθʼ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. 4.16. προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. 12.14. Εἰρήνην διώκετεμετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν κύριον, 12.15. ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ,μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇκαὶ διʼ αὐτῆς μιανθῶσιν οἱ πολλοί, 12.16. μή τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς Ἠσαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶςἀπέδετο τὰ πρωτοτόκιαἑαυτοῦ. 12.17. ἴστε γὰρ ὅτι καὶ μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη, μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν, καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν. 13.1. Ἡ φιλαδελφία μενέτω. 13.2. τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. 13.3. μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι, τῶν κακουχουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι. 13.4. Τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος, πόρνους γὰρ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ θεός. 13.5. Ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος· ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκενΟὐ μή σε ἀνῶ οὐδʼ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω· 13.6. ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν 13.7. Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. 13.8. Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· 13.9. καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες. 13.10. ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν [ἐξουσίαν] οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. 13.11. ὧν γὰρεἰσφέρεταιζῴωντὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγιαδιὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματακατα καίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς· 13.12. διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν. 13.13. τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸνἔξω τῆς παρεμβολῆς,τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες, 13.14. οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν· 13.15. διʼ αὐτοῦἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεωςδιὰ παντὸςτῷ θεῷ,τοῦτʼ ἔστινκαρπὸν χειλέωνὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 13.16. τῆς δὲ εὐποιίας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ θεός. 13.17. Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες, ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενάζοντες, ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. 13.18. Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν, πειθόμεθα γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. 13.19. περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι ἵνα τάχειον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. 13.20. Ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης,ὁ ἀναγαγὼνἐκ νεκρῶντὸν ποιμένά τῶν προβάτωντὸν μέγανἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου,τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, 13.21. καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 13.22. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως, καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. 13.23. Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθʼ οὗ ἐὰν τάχειον ἔρχηται ὄψομαι ὑμᾶς. 13.24. Ἀσπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς ἁγίους. Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας. 13.25. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. 1.1. God, having in the past spoken to the fathers through the prophets at many times and in various ways, 1.2. has at the end of these days spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. 1.3. His Son is the radiance of his glory, the very image of his substance, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself made purification for our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high; 1.4. having become so much better than the angels, as he has inherited a more excellent name than they have. 4.14. Having then a great high priest, who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold tightly to our confession. 4.15. For we don't have a high priest who can't be touched with the feeling of our infirmities, but one who has been in all points tempted like we are, yet without sin. 4.16. Let us therefore draw near with boldness to the throne of grace, that we may receive mercy, and may find grace for help in time of need. 12.14. Follow after peace with all men, and the sanctification without which no man will see the Lord, 12.15. looking carefully lest there be any man who falls short of the grace of God; lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby the many be defiled; 12.16. lest there be any sexually immoral person, or profane person, as Esau, who sold his birthright for one meal. 12.17. For you know that even when he afterward desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for a change of mind though he sought it diligently with tears. 13.1. Let brotherly love continue. 13.2. Don't forget to show hospitality to strangers, for in doing so, some have entertained angels without knowing it. 13.3. Remember those who are in bonds, as bound with them; and those who are ill-treated, since you are also in the body. 13.4. Let marriage be held in honor among all, and let the bed be undefiled: but God will judge the sexually immoral and adulterers. 13.5. Be free from the love of money, content with such things as you have, for he has said, "I will in no way leave you, neither will I in any way forsake you." 13.6. So that with good courage we say, "The Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me?" 13.7. Remember your leaders, men who spoke to you the word of God, and considering the results of their conduct, imitate their faith. 13.8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. 13.9. Don't be carried away by various and strange teachings, for it is good that the heart be established by grace, not by food, through which those who were so occupied were not benefited. 13.10. We have an altar from which those who serve the holy tabernacle have no right to eat. 13.11. For the bodies of those animals, whose blood is brought into the holy place by the high priest as an offering for sin, are burned outside of the camp. 13.12. Therefore Jesus also, that he might sanctify the people through his own blood, suffered outside of the gate. 13.13. Let us therefore go forth to him outside of the camp, bearing his reproach. 13.14. For we don't have here an enduring city, but we seek that which is to come. 13.15. Through him, then, let us offer up a sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of lips which make confession to his name. 13.16. But don't forget to be doing good and sharing, for with such sacrifices God is well pleased. 13.17. Obey your leaders and submit to them, for they watch on behalf of your souls, as those who will give account, that they may do this with joy, and not with groaning, for that would be unprofitable for you. 13.18. Pray for us, for we are persuaded that we have a good conscience, desiring to live honorably in all things. 13.19. I strongly urge you to do this, that I may be restored to you sooner. 13.20. Now may the God of peace, who brought again from the dead the great shepherd of the sheep with the blood of an eternal covet, our Lord Jesus, 13.21. make you complete in every good work to do his will, working in you that which is well pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen. 13.22. But I exhort you, brothers, endure the word of exhortation, for I have written to you in few words. 13.23. Know that our brother Timothy has been freed, with whom, if he comes shortly, I will see you. 13.24. Greet all of your leaders and all the saints. The Italians greet you. 13.25. Grace be with you all. Amen.
11. Anon., Anonymous Seguerianus, 10, 12-18, 11  Tagged with subjects: •nan Found in books: Martin and Whitlark (2018) 193, 195, 196